ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ ឯ.ក & អង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប

82

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ ឯ.ក & អង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរ (Lim Sambo News Pte., Ltd. & Maha Khmer News)
ជាសារព័ត៌មានដែលបើកដំណើរការតំាងពីឆ្នំា ២០១៩មក និងបានទទួលអាជ្ញប័ណ្ណពីក្រសួងព៏ត៌មាន ព្រមទំាងបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ដោយស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

១. អ្នកអានព័ត៌មាន២រូប( បុរស+នារី)ជាប្រញាប់
លក្ខណៈសម្បត្តិ៖ ចប់បាក់ឌុប ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បញ្ញាបត្ររងឡើង ត្រូវមានឆន្ទះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ និងត្រូវ
គោរពច្បាប់«ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន» និងមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ។ ប្រាក់ខែសមរម្យ រួមទំាងប្រាក់បេសកកម្មផ្សេងៗ។
២. អ្នកសរសេរអត្ថបទលើគេហទំព័រ២រូប(បុរស+នារី)
លក្ខណៈសម្បត្តិ៖ ចប់បាក់ឌុប ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បញ្ញាបត្ររងឡើង ត្រូវមានឆន្ទះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ និងត្រូវ
គោរពច្បាប់«ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន» និងមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ។ ប្រាក់ខែសមរម្យ រួមទំាងប្រាក់បេសកកម្មផ្សេងៗ។
៣. អ្នកជំនាញកាត់តវីដេអូ ២រូប(បុរស+នារី)
លក្ខណៈសម្បត្តិ៖ ចប់បាក់ឌុប ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បញ្ញាបត្ររងឡើង ត្រូវមានឆន្ទះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ និងត្រូវ
គោរពច្បាប់«ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន» និងមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ។ ប្រាក់ខែសមរម្យ រួមទំាងប្រាក់បេសកកម្មផ្សេងៗ។
(និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម ពីអង្គភាព)។
៤. នាយកសាខាតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត (លើកលែងខេត្តសៀមរាប)
លក្ខណៈសម្បត្តិ៖ ចប់បាក់ឌុប ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បញ្ញាបត្ររងឡើង ត្រូវមានឆន្ទះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ និងត្រូវ
គោរច្បាប់«ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន» និងមានរូបសម្បត្តិសមរម្យ។ ប្រាក់ខែសមរម្យ រួមទំាងប្រាក់បេសកកម្មផ្សេងៗ។
ត្រូវចេះច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវជាក់លាក់ និងត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួន និងសហការី។
បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានបំណង់ចង់ធ្វើការក្នុងវិស័យព័ត៌មានសុំដាក់ប្រវត្តិរូប ផ្ញើចូលក្នុងអ៊ីម៉ែល [email protected] ឬ Telegram: 069 522 333 ៕
ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០២៣៕