រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោងដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងអត្រា ៥% សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤

48

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រោងថវិកាប្រមាណ ១០,២៥ទ្រីលានរៀល (ប្រមាណជាង ២៥០០លានដុល្លារ) សម្រាប់ចំណាយទៅលើបន្ទុកបុគ្គលិករដ្ឋនៅឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីជ្រើសមន្រ្តីថ្មី ជំនួសអ្នកចូលនិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣, ដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ។ នេះបើយោងតាមខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២៤ ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ខ្លឹមសារសង្ខេបនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងគោលបំណងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយដំឡើងបៀវត្សអប្បបរមាជូនមន្ត្រីរាជការ, បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅឆ្នាំ២០២៤ នឹងត្រូវបានដំឡើងចំនួន ៥%។
ជាមួយគ្នានេះ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែសម្រាប់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ក៏នឹងត្រូវបានដំឡើងពី ៧១ ម៉ឺនរៀល ទៅដល់ ៧៧ម៉ឺនរៀលផងដែរ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។

ទន្ទឹមនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងដំឡើងប្រាក់សោធន ព្រមទាំងនឹងធ្វើសមាហរណកម្ម ប្រាក់សោធនតាមប្រព័ន្ធបៀវត្សចាស់ ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបៀវត្សថ្មី ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគម្លាត រវាងអ្នកចូលនិវត្តចាស់ និងថ្មី ឱ្យបានចប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ផងដែរ។
ដូចនេះប្រាក់សោធនអប្បបរមាប្រចាំខែរបស់ អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន (អតីតយោធិន និងអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាតិ) ត្រូវបានដំឡើងពី ៧៧ ម៉ឺនរៀលនៅឆ្នាំ ២០២៣ ដល់ ៨២,៥ម៉ឺនរៀលនៅឆ្នាំ ២០២៤។

ដោយឡែក ប្រាក់ដំណាច់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត, ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ, ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ និងថ្នាក់ដឹកនាំភូមិក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ នឹងត្រូវបានដំឡើងផងដែរ ចាប់ពី៤០ម៉ឺនរៀលឡើងទៅ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍន៍នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

កាលបរិចេ្ឆទសម្រាប់ការអនុវត្តការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋាន និងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនដល់មន្រ្តីរាជការ ព្រមទាំងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ សម្រាប់មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា និងការដំឡើងប្រាក់សោធនប្រចាំខែជូនអតីតមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន ព្រមទាំងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់ជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ និងមន្ត្រីភូមិ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ នឹងត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នាពេលខាងមុខ៕