ទីបំផុត ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចបិទចោលទីតាំងក្រុមហ៊ុន គ្រួសារកក់ក្តៅ

59

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទ​និងដកហូតសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបន្តសុពលភាពគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ​ នីហរ័ណឱសថ​ គ្រួសារកក់ក្តៅ​ ឯ.ក​ (KROUSAR KORKDAO CO.,LTD.) ។ សូមអានខ្លឹមសារទំាងស្រុងដូចខាងក្រោម៖