មហាសំណាង​! បើ​ក្នុងផ្ទះ​អ្នកមាន​ឆ្នាំ​ទាំងនេះ​ដូច​មាន​ពេជ្រ​មួយ​ពាង​អ​ញ្ចឹ​ង

160

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោង​តាម​តារានិក​រា​ចា​រ្យ​បាន​គន់គូរ​ឃើញ​ថា មហា​ឆ្នាំ​ទាំងអស់​មានសំណាង​ទទួល​បាន​លាភ​ទៅ​តាម​ពេលវេលា​ទីទៃ​ពី​គ្នា​ទៅ​តាម​ជោគជតារាសី​របស់​ខ្លួន តែ​វា​ជា​រឿង​អស្ចារ្យ​បំផុត​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២៣នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទះ​ណា​ដែល​មាន​មនុស្ស​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៥​នេះ​សូម​ញញឹម​ទុកជា​មុន​ឱ្យ​ហើយ​ទៅ​ព្រោះ​អ្នក​ទាំងនេះ​ប្រៀប​ដូច​ជា​មាន​ពេជ្រ​មួយ​ពាង ដុល្លារ​មួ​ឃ្លាំង​ក្នុងផ្ទះ​អ​ញ្ចឹ​ង តោះ​ចូល​មើល​ទាំងអស់​គ្នា តើ​ឆ្នាំ​មហា​សំណាង​ទាំងនោះ​មាន​ឆ្នាំ​អ្វីខ្លះ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លេខ​នាំ​ហេង​២៤៧ និង​លេខ​៤៦៩ ពណ៌​នាំ​សំណាង​ឈាម​ជ្រូក បៃតង និង​ខៀវ មាន​លាភ​មាន​ជ័យ​មានសំណាង​ធំ​ប្រចាំជីវិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំជូត ស្តេច​ហោរ​ប្រាប់​ថា នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នេះ​អ្នក​កើត​ឆ្នាំរការ​នឹង​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​គ្រប់​រឿង ដោយ​អ្នក​ចង់បាន​ខ្យល់​គឺ​បាន​ខ្យល់ ចង់បាន​ភ្លៀង​នឹង​បាន​ភ្លៀង ចង់បាន​លុយ​ប្រាកដជា​បាន​លុយ ហើយ​អ្នក​នឹង​មាន​លាភ​ដែល​អាច​គ្របដណ្តប់​គ្រោះ​ស៊យ​ទាំងអស់ ។ ទ្រព្យ​អ្នក​នឹង​កើនឡើង​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ៗ​យ៉ាង​ពិតប្រាកដ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​លាភ​សំណាង​របស់​អ្នក​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រែប្រួល​ហើយដោយ​ជោគជតារាសី​របស់​អ្នក​នឹង​ឡើង​ខ្ពស់ត្រដែត ។ អាស្រ័យ​ហេតុនេះ​ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​ឈាន​ចូល​ដល់​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ភ្លាម​មុខរបរ​អ្នក​នឹង​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​ទៅ​មុខ​យ៉ាង​លឿន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោ​យ​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ចំណូល​ដែល​នឹងនរ​ពិតប្រាកដ ។ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​គូ យ៉ាង​យូរ​នៅ​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ​ក្រោយ អ្នក​នឹង​មាន​គូគ្រង​មិន​ខាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំម្សាញ់ នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​នេះ​លាភ​អ្នក​នឹង​មាន​មាសប្រាក់​លុយកាក់​ចូល​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​ៗ ។ ចំពោះ​មុខរបរ​និង​ការ​បណ្តាក់ទុន​របស់​អ្នក​វិញ​ក៏​នឹង​មាន​ភាព​រលូន​ទៅ​មុខ​ដោយ​អាច​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​យ៉ាង​ល្អ​ប្រសើរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ជា​ឱកាសល្អ​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​បណ្តាក់ទុន​ដើម្បី​ពង្រីក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​អ្នក​ឱ្យ​កាន់តែ​ហៀរ​ឃ្លាំងប្រាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា នៅ​ឆ្នាំ​២០២២​នេះ ការងារ​និង​ការ​រស់នៅ​របស់​អ្នក​នឹង​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ធំ​ដោយនៅ​ពេល​ដែល​អ្នកធ្វើការ​គឺ​គ្មាន​អ្វី​មក​រារាំង​អ្នក​បាន​ឡើយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​ពី​ការ​បណ្តាក់ទុន​ដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំច តាម​ជើង​លេខ​នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​លាភ​សំណាង​របស់​អ្នក​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រែប្រួល​ជា​អតិបរិមា ហេតុនេះ​នៅ​ពេល​ដែល​ឈាន​ចូល​ដល់​ឆ្នាំ​២០២៣ ​ភ្លាម​មុខរបរ​របស់​អ្នក​នឹង​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​លឿន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ចំណូល​យ៉ាងច្រើន​មហាសាល ។ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​គូគ្រង​ក៏​នឹង​មានទ្រព្យ​រស់​ចូល​មក​ដល់​ដែរ ៕