ថ្នាក់បើកថ្មី! កម្មវិធីសិក្សា Professional WordPress web design!

36

Professional WordPress web design!

Table of Contents

1. About WordPress
1.1 What WordPress has to offer?

1.1.1 Freedom to use customized themes

1.1.2 Endless custom plugins

1.1.3 Personalized domain name

1.1.4 Self-liability for maintenance

1.1.5 High monetization potential

1.1.6 SEO
2. Install and Configure

2.1 Setting Up and Installation

2.2 WordPress Local Installation in XAMPP

2.2.1 XAMPP Installation

2.2.2 Select Components

2.2.3 Start Apache and MySQL

2.2.4 WordPress Installation

2.3 WordPress Administration

2.3.1 WordPress Admin Dashboard and Bar

2.3.2 Menu bar
3. Creating WordPress Website

3.1 Designing WordPress Theme

3.1.1 Tools of the Trade

3.1.2 Creating WordPress Theme from Scratch

3.1.3 Actionable Design Ideas for your Website

3.2 Developing different types of Websites

3.3 Extending WordPress Functionality

3.3.1 Essential Plugins

3.3.2 Essential Widgets

4. Performance Optimisation

4.1 Why Optimization?

4.2 Optimize WordPress Website

4.2.1 Optimize WordPress Database

4.2.2 Optimize Images

4.2.3 Checklist for Monitoring Performance

5. SEO Optimisation

5.1 Unique and Useful Content

5.2 Optimized Theme

5.3 Take help of an SEO Plugin

5.4 Improve Performance

5.5 Make Your Website Responsive

5.6 Social Media Sharing

6. Security Optimisation

6.1 What is WordPress Security Hardening?

6.2 WordPress Security Issues

6.3 What makes WordPress a target for Hackers?

6.3.1 WordPress Vulnerabilities

6.3.2 Non-targeted automated attacks

6.3.3 Targeted attacks

6.4 Hardening WordPress Security

6.4.1 What needs to be protected?

6.5 Methods for Hardening WordPress Security

6.5.1 Easy Methods for DIY Users

6.5.2 Advanced WordPress Security Methods

6.6 Checking if WordPress Site is hacked

7. Marketing and Monetisation of WordPress Website

7.1 Ways to Drive Traffic to your Website

7.2 Inbound Marketing

7.2.1 Why You Need Inbound Marketing

7.2.2 Gaining More Leads for Less Money

7.2.3 Building the Inbound Marketing Plan

7.2.4 Move Leads through the Funnel with this Strategy

7.3 Monetising your WordPress Site

7.3.2 Website Monetization Strategies

7.3.3 Monetize Website with Ads

7.3.4 Monetize Website without Ads

7.3.6 How to Monetize WordPress Blog through Plugins?

7.3.7 How to Monetize WordPress blog using Third Party Tools?

8. Getting More of WordPress

8.1 Screen Options

8.2 Sticky Post

8.3 Next Page

8.4 Revisions of Post

8.4.1 Restoring a Revision

8.4.2 Comparing two Revisions

8.5 Schedule Post

8.6 Full Screen Mode/ Distraction Free Writing

8.7 Formatting Removal

8.8 Export/Import Data
9.Images
9.1. 5 Best Offline Image Compression Tools
9.2. 16 Websites to Get Free Images

9.3 Public domain images

10. Understanding about domain, hosting and VPS Server

10.1 How to buy domain

10.2 How to buy hosting

10.3 How to buy VPS

10.4 How to do a migration site

10.5 How to buy SSL or use SSL for free

10.6 How to change DNS

10.7 How to connect your site Cloudflare

10.8 How to use buy CDN or use CDN for free

10.9 How to website as Amp

10.10 The other lessons have to practice in the classroom ( Both online learning and learning in classroom)

11. Webmaster Tools

11.1 Google webmaster tool

11.2 Bing webmaster tool

11.3 Yandex webmaster tool

12. Convert your websites  to App

12.2 Convert your websites to Android App

12.3 Convert your website to IOS App

12.4 Mobile friendly sites

13. Facebook Page and meta

13.1 Create page for verify domain

13.2 Create App for verity domain

13.3 Whitelist domain

13.4 promote your website on Facebook page

13.5 Promote your url with the cheapest price with more reach to million people around the world

14. Additional programs

14.1 Have to practice in the classroom

ប្រសិទ្ធភាព គុណភាពជាចំបងសម្រស់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកសិក្សាគ្រប់រូប ក្នុងកំរិត ១០០ភាគរយ

ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃ!

សូមចុចតាមតំណភ្ជាប់តេឡេក្រាមខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖

https://t.me/Sambolim168 ឬលេខទូរស័ព្ទ ០១៥ ៨៨៣ ៣៣២

បង្រៀនផ្ទាល់ដោយលោក លឹម សំបូរ អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ & អង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរ ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នំាលើឯកទេស Web Design and Web Designer

Prepared and taught by Sambo Lim, General Director of  Lim Sambo News Pte., Ltd.  &  Maha Khmer News .

ផ្តល់មេរៀនជាវីដេអូរ និងឯកសារPDF/Free videos and PDF files

លិទ្ធផលក្រោយពេលសិក្សាចប់ ៖