ថ្នាក់បើកថ្មី! Professional Web Designer

26

Professional Web Designer as ASP, ASPX, HML, HMTL, PHP…

Basic features

 • First steps: Getting started
 • An introduction to the basic functionality of Web
 • An introduction to the Ribbon Interface
 • An introduction to the Site Manager
 • Introduction to creating web pages
 • Setup guide borders, rulers and grid
 • Adding text to a web page
 • Adding an image to a web page
 • Linking your pages together (Creating Hyperlinks)
 • Saving your web site
 • Preview a page in your Browser
 • Publishing your web pages
 • Adding a Navigation Bar to your web site
 • Adding a Menu Bar to your web site
 • Using templates
 • Importing an existing HTML page in to Web Builder
 • An introduction to the SlideShow
 • An introduction to jQuery UI Widgets
 • An introduction to the Photo Gallery
 • An introduction to the Blog object
 • An introduction to Blocks
 • Using Web Fonts
 • New: Navigation / menus
 • New: Icon Fonts
 • New: An introduction to Cards

General Layout

 • How to use Inline Frames
 • How to use Master Pages
 • How to use Embedded Pages
 • How to use Master Frames
 • Using Layers
 • How to create a draggable window using layers
 • More cool layer features
 • Creating a Full Screen / Single Page Layout
 • How to add a parallax scroll effect to your pages?

Responsive Web Design

 • Introduction to Responsive Web Design – The Basics
 • Responsive Web Design
 • Mobile Web Design
 • How to create Responsive Text?
 • An introduction to the Layout Grid
 • Advanced Layout Grid Features
 • Getting started with FlexBox
 • Create a responsive website with anchored layers(advanced)
 • Create a responsive website with floating layers(advanced)
 • New: Responsive Web Design – Design Techniques
 • New: An Introduction to Flex Grid

Carousel

 • How to use the Carousel?
 • Create a 3D Carousel with reveal.js
 • Using the Carousel to create an animated slideshow
 • Create a Full Page website using the Carousel
 • How to use the Carousel to create a multi-page form?

Form

 • Creating forms
 • How to use the Form Wizard?
 • Form input validation
 • Form conditions and calculations
 • Building a PHP Shopping Cart
 • How to use PHP to collect Form data

Events

 • Using events to create a roll over image with sound
 • Using events to display popup information for a specific item
 • An introduction to Timers
 • How to reveal objects on scroll with bookmark events?

Animations and transitions

 • An introduction to CSS3 animations
 • Start and stop CSS3 animations with Events
 • An introduction to CSS3 transitions
 • Using CSS3 transform to zoom an image
 • Animate text with the Banner object
 • Link transitions
 • Using Scroll Transitions

Content Management

 • Getting started with the CMS Tools
 • How to dynamically expand the CMS View based on the content of the page?
 • Using CMS plug-ins
 • New: How to integrate Cushy CMS?
 • New: How to integrate Surreal CMS?

Miscellaneous

 • Using the Style Manager
 • Change the color or style of a hyperlink
 • Adding custom HTML or Javascript to a web page
 • Include Javascripts in your web page(examples: TickerTape, Weather, MP3 Player)
 • Adding a PayPal Buy Now button to your website
 • Creating a basic PayPal Shopping Cart
 • Building a PHP Shopping Cart
 • Using the jQuery Slider
 • Adding a lightbox gallery to your website
 • Implementing a global lightbox gallery
 • Do more with styles: Pseudo classes.
 • How to use Affix and ScrollSpy?
 • How to add a parallax scroll effect to your pages?
 • New: Add Rich Snippets to your website using Structured Data (schema.org)
 •  New: How to add a site search to your website?

ប្រសិទ្ធភាព គុណភាពជាចំបងសម្រស់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកសិក្សាគ្រប់រូប ក្នុងកំរិត ១០០ភាគរយ

ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃ!

សូមចុចតាមតំណភ្ជាប់តេឡេក្រាមខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖

https://t.me/Sambolim168 ឬលេខទូរស័ព្ទ ០១៥ ៨៨៣ ៣៣២

បង្រៀនផ្ទាល់ដោយលោក លឹម សំបូរ អគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ & អង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរ ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នំាលើឯកទេស Web Design and Web Designer

Prepared and taught by Sambo Lim, General Director of  Lim Sambo News Pte., Ltd.  &  Maha Khmer News .

ផ្តល់មេរៀនជាវីដេអូរ និងឯកសារPDF/Free videos and PDF files

លិទ្ធផលក្រោយពេលសិក្សាចប់ ៖