សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

13

ផេកជាច្រើនរបស់ លឹម សំបូរ ញូស៍ ឯ.ក & អង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរ ត្រូវបានហែក សូមអានលំអិតដូចខាងក្រោម៖