សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្បាច់ដែលជួយឲ្យខាងស្រីឆាប់ដល់ចំណុ ច ស្រើ ប ស្រា ល លឿន

46

បើនិយាយទៅ វាអាចនឹងត្រូវការស៊ីពេលយូរចំពោះស្រ្តីក្នុងការទទួលបានភាពស្រើ ប ស្រា លក្នុងពេលរួ ម ភេ ទ ដូច្នេះហើយការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការបរបោសអង្អែលមុនពេលរួ ម ភេ ទអាចនឹងជួយដល់រឿងនេះបាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាក្បាច់រួ ម ភេ ទមួយចំនួនតូចដែលអាចនឹងជួយឲ្យខាងស្រីកាន់តែទទួលបានភាពស្រើបស្រាលលឿនជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្បាច់ D o g g y St y le៖ ចូរឲ្យនាងលុតជង្គង់ហើយជ្រត់ដៃទៅខាងមុខ បន្ទាប់មកអ្នកអាចស៊ូកបញ្ចូ ល លិ ង្គពីខាងក្រោយនាងថ្នមៗបានហើយ។ ក្បាច់នេះច្រើនតែធ្វើឲ្យស្រ្តីឈានដល់ចំណុ ចកំ ពូ លលឿន ដោយសារតែវាផ្តល់នូវការកកិតដល់ចំណុចស្រើបស្រាលមួយចំនួនរបស់នាងច្រើនបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អង្គុយរួ ម ភេ ទ៖ អ្នកទាំងពីរត្រូវអង្គុយរួ ម ភេ ទ ដោយខាងស្រីត្រូវច្បត់ចង្កេះបន្តិច ហើយអ្នកស៊ូកបញ្ចូ ល លិ ង្គ ពីខាងក្រោយនាងទៅ។ ស្ថិតក្នុងក្បាច់រួ ម ភេ ទនេះដែរ វានឹងផ្តល់ភាពតឹងខ្លាំងដល់ជញ្ជាំងទ្វារ មា ស ស្រ្តី និងបង្កើនការកកិតកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត។

ក្បាច់ Co w g ir l៖ នៅពេលអ្នកទាំងពីរគេងផ្ងា ចូរឲ្យខាងស្រីអង្គុយលុតជង្គង់ពីលើអ្នកដើម្បីធ្វើចលនាចុះឡើយៗ។ វាគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការជួយខាងស្រីទទួលបានចំណុចកំពូលក្នុងពេលរួ ម ភេ ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បាច់ Sp o oni ng៖ អ្នកទាំងពីរត្រូវគេងចំហៀងដូចៗគ្នា តែខាងស្រីគួរតែលើងជង្គង់ខ្ពស់បន្តិចដើម្បីអ្នកនៅខាងក្រោយអាចស៊ូកបញ្ចូលលិ ង្គបាន។ ក្បាច់រួ ម ភេ ទមួយនេះមិនត្រូវការកម្លាំងអ្វីច្រើនទេ តែនឹងផ្តល់ការប៉ះពាល់ខាងរាងកាយច្រើនបំផុតទៅវិញ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង