ប្រញាប់អានហើយស៊ែរបួងសួងទៅ! ឆ្នាំ​ទាំង​៩​នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​ទេវតា​ទ្រព្យ​ស្រឡាញ់​ពេញចិត្ត​ជាងគេ

68

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្តេច​ហោរ​ចិន​សែ​បាន​ទស្សន៍​ទាយ​ថា កំពូល​ឆ្នាំ​ទាំង​៩​នេះ​គឺជា​ឆ្នាំ​ដែល​ទេវតា​ទ្រព្យ​ស្រឡាញ់​ពេញចិត្ត​ជាងគេ​ហើយតែង​បង្អោន​លាភ​ធំ​ប្រជុំ​មហា​សំណាង​ៗ​ផ្ទួន​ច្ច​ល​ជីវិត​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ង៉ូ​វ​ហេង​ឡើង​ខ្ពស់​សម្បូរ​លុយ​ចាយ​សុខ​សប្បាយគ្រប់​ក្រុម​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារ​ពេញ​មួយ​ជីវិត ប្រញាប់​បួងសួង​បញ្ជូន​សារ​តាម​លេខ​នាំ​ហេង​៩៩៩​ភ្លាម លោក​អ្នកមាន​លាភមាន​ជ័យ​ប្រាថ្នា​អ្វី​បាន​សម្រេច​ដូច​បំណង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តម្រាចារ​ប្រាប់​ថា ពេញ​មួយ​ជីវិត​នេះ​លោក​អ្នកមាន​សំណាង​ធំ ប្រជុំ​លាភ លុយ​ហូរ​ចូល​មក មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​ង៉ូ​វហេង​ឡើង​ខ្ពស់ សម្បូរ​លុយ​ចាយ និង​មាន​លាភ​ធំ​ដទៃ​ទៀត​ចូល​មក​ហូរហែ ព្រោះថា​កំពូល​ឆ្នាំ​ទាំង​៩​នេះ​ដល់​ពេលកំណត់ ដែល​គួរ​ទទួល​លាភ​សំណាង​ពី​អតីតជាតិ​ទៅ​ហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​ដំឡើង​រាសី​បាន​លាតត្រដាង​បង្ហាញ​ពី​ជោគជតារាសី​នៃ​កំពូល​ឆ្នាំ ជូត ឆ្លូវ មមី ខាល វក ច រោង មមែ កុរ ថាជាតិ​នេះ​ជីវិត​លោក​អ្នក​តែងតែមាន​លាភ មានសំណាង​ធំ មាសប្រាក់​ហូរ​ចូល​ជាប់​មិន​ដាច់ ដល់​ថ្ងៃ ដល់​ខែ ដល់ឆ្នាំ ដល់​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​កំណប់ទ្រព្យ​ទៅ​ហើយ ។ ពណ៌​នៃ​លាភ​សំណាង ពណ៌​លឿង ទឹកក្រូច មាស ទឹកប្រាក់ និង​បៃតង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​ហោរាសាស្ត្រ ឥន្ទ​គតិ​ចិន​សែ ដែល​បាន​ផ្សាយ​មុន​នេះ​ថា នៅ​ក្នុង​ជីវិត​នេះ​ជា​ជាតិ​កំណើត​ដ៏​ពិសេស​បំផុតដែ​ល​​ទេវតា​ទ្រព្យ​ប្រទាន​លាភ ជ័យ​សិរី​សួស្តី​ទ្រព្យធន នាំ​សំណាងល្អ​ដល់​ឆ្នាំ​ទាំ​៩​នេះ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន ដែល​តម្រូវឲ្យ​លោក​អ្នក​បួងសួង ហើយ​បញ្ជូន​សារ​សុំ​លាភសក្ការៈ​ឥឡូវនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពូល​ហោរ​ប្រាប់​ថា មហា​ឆ្នាំ​ទាំង​៩​នេះ​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​ទេវតា​កាន់សីល​នាំ​លាភ នាំ​ជ័យ នាំ​សំណាងល្អ ចូល​មក​ក៏​ព្រោះតែ​ពួក​គេ​ជា​ក្រុម​មនុស្ស​ដែល​មាន​សន្តាន​ចិត្តល្អ មានចិត្ត​បុណ្យ​កុសល ចូល​ចិត្ត​ជួយ​ដោះ​ទុក្ខ​អ្នកមានអា​សន្ន មាន​និស្ស័យ​សុភាព​ទន់ភ្លន់ តែ​អងអាច ក្លាហាន ស្វាហាប់​នឹង​ការងារ ព្រមទាំង​ជា​មនុស្ស​ចេះ​គោរព​ចាស់ទុំ និង​ថែរក្សា​ក្រុម​គ្រួសារ​ក្នុង​គន្លង​សុចរិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លាភ​ជ័យ​ដែល​ឆ្នាំ​ទាំង​៩​នេះ​គួរទទួល​គឺ ជោគ​លាភ ជុំ​មាស ចូល​ប្រាក់​មហាសាល ប្រកបការងារ​អ្វី​តែង​បាន​សម្រេច​ដូច​សេចក្តី​ប្រាថ្នា ។ ជោគជ័យ​គ្រប់​ប្រការ ។ កិត្តិយស​- នឹង​បាន​ឡើង​តំណែង ខ្ពង់ខ្ពស់ ។ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​- បាន​ទទួល​ការ​និយម​រាប់អាន លើកតម្កើង​មុខមាត់​ពី​ក្រុម​មនុស្ស​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន ។ សេចក្តីសុខ បាន​ជួប​សេចក្តី​ស្នេហា​ដ៏​បរិសុទ្ធ ចំណែក​អ្នកមាន​គូ​ហើយនឹង​មាន​បុត្រ​ជាទី ស្រលាញ់ ពេញចិត្ត ពោរពេញ​ដោយ​សុភមង្គល និង​លាភ​សំណាង​ពេញ​មួយ​ជីវិត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បួន​ហុងស៊ុយ​បាន​បញ្ជាក់​ថា អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង​៩​នេះ​សុទ្ធសឹងតែ​ជា​កំពូល​ឆ្នាំ​មានសំណាង ដែល​ទេវតា​បាន​កំណត់រួចរាល់​ហើយ​ថា ជា​ឆ្នាំ​គួរ​ទទួល​បាន​លាភសក្ការៈ ទ្រព្យសម្បត្តិ លុយកាក់ មាសប្រាក់ និង​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ គ្រឿង​ប្រដាប់លម្អ​គេហដ្ឋាន គឺ​ដីធ្លី វីឡា មហា​សម្បត្តិ រួម​នឹង​បាន​ឡើង​ប្រាក់ខែ ឡើង​មុខ​តំណែង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ផង​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​យើងខ្ញុំ​ក៏​សូម​បួងសួង​ដល់​វត្ថុ​ស័ក្ដិសិទ្ធិ​ក្នុង​លោក សូម​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ជួប​តែ​លាភ​សំណាងទ្រព្យធន យសស័ក្តិ ឋាន​:​ខ្ពង់ខ្ពស់ រស់នៅ​ពោរ​ពោ​ញ​ទៅ​ដោយ​សុភមង្គល​តរៀង​ទៅ៕