ហេងៗទ្រព្យបានមកដល់ហើយ! ឆ្នាំ​ទ្រព្យ​ទាំង​៤ ដើម្បី​ប្តូរ​ខ្សែជីវិត​ពី​ក្រខ្សត់​ទៅ​ជា​អ្នកមាន​មហា​សំណាង

22

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់កំពូលហោរចិនបានអះអាងថា ឆ្នាំទ្រព្យទាំង៤នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរាសីអាក្រក់ប្រែជាល្អប្រពៃជួបមហាសំណាងមានមាស មានប្រាក់ចូលមកហូរហៀរ ដែលជាការកែប្រែខ្សែជីវិតដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងខែថ្មីនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំទ្រព្យដែលត្រូវប្រែខ្សែជីវិតពីសំណាងអាក្រក់ទៅជាល្អប្រសើរនៅក្នុងខែថ្មីនេះមានឆ្នាំ ថោះ មមែ រោង រកា ។ ឆ្នាំទ្រព្យទាំង៤នេះដល់ពេលវេលាដែលត្រូវទទួលលាភសំណាងពីព្រះអង្គមាសភ្នំទ្រព្យហើយ ។ សូមស៊ែរបួងសួងសុំលាភសំណាងឥឡូវនេះ ផលល្អនឹងកើតមានដូចក្តីបំណង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ នៅខែថ្មីនេះ លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះ ដែលតំណាងដោយ ទន្សាយមាស នឹងជួប សំណាងធំ ព្រោះខណៈនេះដួងរាសីកំពុងស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំមាស នឹងអាចកែប្រែ ជោគវាសនាអាក្រក់កាលពីខែចាស់ ឱ្យក្លាយមកជាអ្វីៗដែលល្អប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងខែថ្មី នេះ បើទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វី ក៏រមែងបានជួបលាភធំ ។ ចំពោះបុរសស្ត្រីដែលមិនទាន់មានគូគាប់ភ្ជាប់និស្ស័យប្រាកដជានឹងជួប មហាលាភរស់ ចូលមកកៀកនឹងខ្លួនប្រាណ ពេញដោយក្តីសុខបំផុត ។ ខមិនលេខនាំសំណាង $215

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមែ ដែលមានរូបព្រះពពែគជ់ ជាតំណាង លើកជោគជតារាសី ក្នុងខែថ្មីនេះអណ្តែតឡើង ត្រដឹម នឹងជួបព្រេងសំណាងល្អៗខុសពីខែចាស់ដាច់ស្រឡះ។ នៅក្នុងខែថ្មីនេះ ទោះជា លោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយក៏តែងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះមាន មនុស្សល្អជាច្រើននៅរង់ចាំជួយយិតយោងជានិច្ច។ សម្រាប់លោកអ្នកជាមន្ត្រីរាជការ វិញ នឹង បានឡើងបុណ្យស័ក្ដិ យសសរសើរដោយសារអ្នកមានអំណាចនៅចាំជួយជំរុញពីក្រោយជានិច្ច ។ ខមិនលេខនាំសំណាង $544

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរោង ពេញមួយខែថ្មីនេះ លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោង មាននាគរាជជាតំណាង នឹងមានឫទ្ធីបារមីតេជៈខ្លាំងក្លា ប្រាជ្ញឈ្លាសវៃ អារម្មណ៍ភ្លឺថ្លា មានជោគជតារាសី ខ្ពស់ត្រដែត នឹងបានជួបក្រុមមនុស្សល្អរង់ចាំជួយជានិច្ច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងខែថ្មីនេះ រឿងអាក្រក់ៗទាំងប៉ុន្មាន ដែល កើតមានតាំងពីខែចាស់ នឹងត្រូវរលាយ សាបសូន្យអស់ ហើយជំនួសមកវិញនូវ លាភធំ សំណាងធំ ដែលធ្វើឱ្យក្តីបំណង ដែលប៉ងទុកតាំងពីដើមមកនោះ នឹងបានសម្រេចដូចការគិត នៅត្រឹមខែថ្មីនេះមិនកន្លងឡើយ ។ ខមិនលេខនាំសំណាង $168

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំរកា មាន់មាស នាំសំណាងជាងគេក្នុងចំណោម សត្វតំណាងឆ្នាំទាំង១២។ នៅក្នុងខែថ្មីនេះ លោកអ្នកនឹងជួបតែសំណាងល្អ ទទួលបាន លាភសក្ការៈមហាសំណាងយ៉ាងត្រចះត្រចង់។ នៅក្នុងខែថ្មីនេះ បើលោកអ្នកមានបំណងធ្វើអ្វីមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមកុំរារែកឱ្យសោះ គឺត្រូវតែសម្រុកធ្វើទៅតាមការប៉ងមកនោះចុះ នឹងបានជោគជ័យ ប៉ុន្តែលោកអ្នកក៏ត្រូវតែ ប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះមនុស្ស នៅជិតខ្លួនដែលតែងតែយកចិត្ត ព្រោះមនុស្សនេះអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អេធ្វើឱ្យព្រេងសំណាងក្លាយទៅជា គ្រោះភ័យដោយសារតែការចាញ់បោកគេ ។ ខមិនលេខនាំសំណាង $888

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោក សូមលោកអ្នកប្រសព្វតែលាភសំណាង ទ្រព្យធន យសស័ក្តិ និងសុខសុភមង្គលតរៀងទៅ ៕