សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តើខុសពីបងឬខុសពីអូន? ក្នុងរឿងស្នេហា មិនសំខាន់ថា អ្នកណាមកមុន ឬក្រោយទេ

7

ក្នុងរឿងស្នេហា មិនសំខាន់ថា អ្នកណាមកមុន ឬក្រោយទេ អ្វីដែលសំខាន់ តើចុងក្រោយ គេនឹងជ្រើសយកអ្នកណា ពេលខ្លះ យើងមកមុន បានត្រឹមតែសាងការចងចាំ និងអនុស្សាវរីយតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះទីបំផុត មនុស្សគេជ្រើសមិនមែនជាយើងទេ… គេអាចគ្រាន់តែ ដើរឆ្លងកាត់ ជីវិតរបស់យើង ឬចតនៅកំពង់របស់យើងត្រឹមមួយរយៈពេលខ្លី ដើម្បីរង់ចាំជួបអ្នកថ្មី ឬគូព្រេងពិតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ!!!

អត្ថបទទាក់ទង