fbpx
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍


Category: សុខភាពនិងសម្រស់

នា រី ៤ប្រ ភេ ទ នេះ នឹង ជួ ប វិ ប ត្តិ ស្នេ ហ៍ អ ស់ ១ជី វិ ត

ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហា ញ អ្ន កពី ស្នេ ហា រប ស់ នា រី ទាំ...

រឿងរ៉ាវ ៧យ៉ាង នារីគួរតែដឹង មុនហ៊ាន ប្រគល់ ព្រ ហ្ម ចា រី យ៍ ឱ្យ គូ ស្នេ ហ៍…

បាត់បង់ ​ព្រ ហ្ម ចា រី យ៍...

បើ រួ .ម ភេ .ទ ជា មួ យ បុ រ .ស លិ .ង្គ ធំ កុំ ភ្លេ ច សា ក ៥ ក្បា ច់ នេះ ធ្វើ ឱ្យ អ្ន ក ស្រួ ល ខ្លាំ ង បំ ផុ ត !

ប្រសិនបើ ដៃ គូ រ បស់ អ្ន កមា ន លិ .ង្គ ធំ ត្រូ វ ចេះ ប្រើ តិ ចនិ ច...

ក្នុងមួយថ្ងៃ មានរយៈពេល៤ដែលធ្វើឲ្យអ្នកងាយធាត់ណាស់

ខាងក្រោមនេះ...

ប្រុសៗហាមអាន ! វិ​ ធី ​សា ស្ត្រ ងា យៗ ធ្វើ ឲ្យ ទ្វា មា ស តឹ ង ណែ ន ដូ ច នា.រី ក្រ.មុំ ដែ ល បុ រ ស ៗ គ្រ ប់ រូ ប ច ង់ បាន…

រឿ ង ​ឡើ ង ​លើ ​គ្រែ ​ជា មួយ ​គ្នា​ ជា​ ចំណែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​ចំ...

ចង់ដឹងអត់ ? អា អូ .ន តូ .ច មានទំ ហំ ធំ ប៉ុ ណ្ណាទើ បត្រូវស្ដ ង់ដា អា នអត្ថបទនេះច ប់ដឹ ងហើយ!

ទំ ហំ អា អូ .ន តូ .ច គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតស ម្រា ប់បុ រ ស...

ច ង់ ដឹ ង អ ត់ ? ប្រ ដា .ប់ ភេ .ទ បុ រ ស ព ណ៌ អ្វី ដែ ល ម នុ ស្ស .ស្រី ចូ ល ចិ ត្ត ខ្លាំ ង បំ ផុ ត

ព ណ៌ ស ម្បុរ អា អូ ន តូ ច អា ច ប្រែ ប្រួ ល ដូច នឹង ទ្វា .រ .មា ស ស្ត្រី...

រួ .ម ភេ .ទ ១ យ ប់លើសពី ២ដងអា ច ប .ង្ក ឱ្យ មា ន គ្រោះ ថ្នា .ក់

ប្រសិនបើអ្ន ក ប .ង្ខំ ធ្វើ កា រ រួ .ម ភេ .ទ ច្រើនជាង២ ដង ក្នុ ង មួ យយ...

បុ រសច ង់បានម នុស្សស្រីដែលមានបុគ្គលិកសម្បត្តិ ៥យ៉ាងនេះ

ជាធម្មតាបុរសតែងតែស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលមានចរិយា...

អនុវត្តប ច្ចេ ក ទេស៥ចំណុច ជួ យឲ្យ អ្ន ក រួ ម ភេ .ទ បានយូរ

ដើម្បីឲ្យដៃគូរបស់អ្នកមានអា រម្ម ណ៍ ហោះ ហើ រ ត្រេ ក ត្រ អា ល ដ ល់...

ប្រ តិ ក ម្ម រប ស់រា ង កា យក្នុងកំឡុងពេ ល រួ .ម ភេ .ទឈា នដ ល់ចំ ណុច កំ ពូ ល

ចំ ពោះ គូ ស្វា មីដែលអា ចឈា នដ ល់ (ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល) ទាំ ងពី រ...

រឿង ៧យ៉ាងដែលមនុ ស្ស ស្រី ត្រូ វ លះ ប ង់ ក្រោ យពេលរៀបការរួច

ក្រោយពេលរៀបការ មនុ ស្ស ស្រីត្រូ វ ប្រ ឈ មមុ ខ នឹងកា រ បា ត់ ប ង់...

រួ .ម ភេ .ទ ក្នុងថ្ងៃម ក រ ដូ .វ អាចធ្វើឱ្យ ស្ត្រី មា ន ផ្ទៃ ពោះ ដែ រ ទេ ?

ពិ ត ប្រាកដណា ស់ ស្ត្រី ជា ច្រើ ន មិ នថាពួ ក គេកំ ពុ ងព្យាយាមច...

គ ម្លា ត អា យុ ពីគ្នាប៉ុ ន្មា ន ឆ្នាំ ទើ ប ស្នេ ហា មិ ន ងា យ រ ង្គោះ រ ង្គើ ?

មនុស្សភាគច្រើនតែងនិយាយថា អាយុគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះ...

ហេតុអ្វី ត្រូ វ ប្រើ អ ណ្ដា ត មុ នពេ លដ ល់វេ ន អា អូ .ន តូ ច ?

ប្រសិនបើ អ្ន កគិតថា នៅពេល រួ .ម ភេ .ទ មានកិច្ចការតែម្យ៉ា ងគ ត់...

បើគេចមិនផុតពីរឿង ៧យ៉ាងនេះ ជី វិ តស្នេ ហា របស់ អ្ន កអា ចត្រូ វជួ ប គ្រោះ ធំ

ពេលខ្លះ ជី វិ ត ស្នេ ហា អាចជួ បនឹងភា ព ភ្ញា ក់ផ្អើ លខ្លាំ ងបំផុត...

យុ ទ្ធ សា ស្ត្រជួ យឱ្យ អ្ន ក ស ម្រេ ច កា .ម បានច្រើនជាង ១០ដង

កា រ រួ .ម ភេ .ទ អាចជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យ ជាពិសេសនៅពេលស ម្រេ ច ទឹ .ក...

មើលដំ ណើរម នុ ស្ស ស្រី អាចបញ្ជាក់ពីចំ ណ ង់ ត .ណ្ហា ដ ល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Catholique de Louvain ប្រទេសបែលហ្សិក...

រឿ ង អា ក្រ ក់ ៗ ១០យ៉ាងដែល គូ ស្វា មី ភ រិ យាតែ ង តែប្រ ព្រឹ ត្ត ក្រោ យ ពេ លប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍

ការ ប ង្កា ត់ ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ ឬភា ព ស្និ ទ្ធិ ស្នា ល...

ហេតុផលដែលអ្ន ក គួ រតែឡើ ងឋា នសួ គ៌ បើទោះជា អ ត់ អា រម្ម ណ៏ក៏ ដោយ

ប្រសិនបើអ្នកហត់នឿយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃ...

ឬ កពា ម នុ ស្ស ស្រី បញ្ជាក់ថានា ង ច ង់ រួ .ម ភេ .ទជាមួ យអ្ន ក

តើសកម្មភាព ឬក៏ឬ ក ពា ម នុ ស្ស ស្រី បែបណាទើបអាចបញ្ជក់ថា នា ងពេ...

មនុ ស្ស ស្រី ក្រ មុំ អា យុ ៣០ ឆ្នាំហើយមិ នទា ន់រៀបការ មានវិ ប ត្តិ អ្វីខ្លះ ?

មនុ ស្ស ស្រី ឆា ប់នឹ ងរ ង ប៉ះ ទ ង្គិ ចផ្លូ វ អា រម្ម ណ៍ណា ស់។ ពួ...

ដឹងទេ ហេតុអ្វីបានជា បុ រ សចូ លចិ ត្តឲ្យ នា រី ប្រើ មា ត់ ?

ឈុ ត ឆា ក អូ រ៉ា ល់ សិ .ច ដែលនា រី ប្រើ មា ត់ផ្ដ ល់ភា ពស្រ ណុ កស្រួ...

ប្រ យ័ ត្ន អ ត់ដឹ ងណា! ហេតុអ្វីបានម នុ ស្ស គ្រ ប់គ្នា ត្រូ វកា រ រួ .ម ភេ .ទ ?

តើអ្នកយ ល់ថា ការ រួ .ម ភេ .ទជាភាពសុ ខស្រួ ល ឬជាភាពចាំបា ច់ ?...

មិនបាន រួ .ម ភេ .ទ ឱ្យទៀងទាត់អាចបង្កឱ្យអ្នកកើ តប ញ្ហាសុ ខភា ពទាំងនេះ

ស្របពេលដែលមនុស្សទាំងអស់ជាប់ពា ក់ព័ ន្ធនឹងចំ ណ ង់ ត ណ្ហាផ្លូ វ...

តើស្វា មី ត្រូ វកា រ រួ ..ម ភេ .ទ ប៉ុ ន្មា នដ ង ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ទើបមានសុ ភមង្គ ល?

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Toronto-Mississauga (ប្រទេសកាណាដា)...

មនុ ស្ស ស្រីក្រ មុំ អាយុ ៣០ឆ្នាំហើយមិ នទាន់រៀបការ មានវិ ប ត្តិអ្វីខ្លះ?

មនុ ស្ស ស្រី ឆា ប់នឹ ង រ ង ប៉ះ ទ ង្គិ ចផ្លូ វ អារ ម្ម ណ៍ណា ស់។...

គ្រាន់តែមើលម្រា មដៃស្តាំ រប ស់ម នុ ស្សប្រុ ស អាចទាយដឹងពីសមត្ថភាពនៃការផ លិ ត កូ ន

អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិកូរ៉េបានអះអាងថា យើងអា ចដឹងបុ រ សម្នា...

ហេ តុអ្វីបានជា ម នុ ស្ស ភា គច្រើនចូ លចិ ត្ត ជួ យ ខ្លួ .ន ឯ .ង ?

បន្ថែមពីលើ អា រម្ម ណ៍ ដែ លល្អ ការជួ យ ខ្លួ ន ឯ ង គឺជាមធ្យោ...

ប្រសិនបើមិ ត្ត ស្រី របស់អ្ន ក មានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះ សូមកុំអោយនា ង របូ តពី ដៃរប ស់អ្នក

ធម្មជាតិនៃមនុ ស្សបង្កើតឡើងអោយការទា ក់ទា ញគ្នា ជាមួយនឹងភេ .ទ...

មូលហេ តុដែលធ្វើ ឱ្យម នុ ស្ស ស្រី ហ៊ា ន សុំ ម នុ ស្ស ប្រុ សរៀ ប ការមុ ន

មានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យម នុ ស្ស ស្រី ស ម្រេ ច ចិត្តសុំ...

អា អូ .ន តូ .ច មានទំ ហំ ធំ ប៉ុ ណ្ណាទើ បត្រូវស្ដ ង់ដា អា នអត្ថបទនេះច ប់ដឹ ងហើយ!

ទំ ហំ អា អូ .ន តូ .ច គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់បំផុតស ម្រា ប់បុ រ ស...

មនុ ស្ស ប្រុ សនៅ ហ្ស៊ី .ន មិ នដែ ល រួ .ម ភេ .ទ ដា ច់ ខា ត ត្រូ វដឹ ងរឿ ង ៥យ៉ាងនេះ!

ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាសេ ចក្តីសុ ខបំ ផុតរប ស់ម នុស្ស ហើយជី វិត សុ...

ហេតុអ្វីបានប្រ ព ន្ធមិ នព្រ ម គេ ងជាមួ យអ្ន ក? ខាងក្រោមនេះជាហេតុផល!

គ្មានការប ង្កា ត់ភ្លើ ង ស្នេ ហ៍ ណាដូ ចជាកា រប ង្កា ត់ ភ្លើ ងស្នេ...

ច្បាប់នៃការ រួ ម .ភេ .ទ ចម្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោក ដឹងហើយហួសចិត្តណាស់!

ច្បាប់នៃការ រួ ម .ភេ .ទ ភាគច្រើនតែងតែមានហេតុផល។...

ចង់ដឹងទេរឿងពិតចេញពីបេះដូងរបស់បុ រ ស! ចំណុចណាខ្លះដែលប្រុ ស ៗមិនចូលចិ ត្តសំ លឹ ងទាល់តែសោះ មកលើម នុ ស្ស ស្រី?

ម នុ ស្ស ស្រី អា ចរ កឃើញចំ ណុ ចមិ នទា ក់ទាញ របស់ម នុ ស្ស ស្រីដូ...

កុំស្រឡា ញ់ព្រោះតែអាណិត!ប្រ យ័ .ត្នខ កចិ ត្តអ ស់មួ យជី វិ ត

ស្រឡាញ់ និងអាណិត វាមានន័យខុសគ្នា...

ទម្លា ប់អា ក្រ .ក់ ៥យ៉ាង ធ្វើឱ្យជី វិ .ត អាពាហ៍ពិពាហ៍ដើរដ ល់ផ្លូ វបំ បែ ក

ទ ម្លា ប់ អា ក្រ ក់មួ យចំ នួ នដែលអ្ន កត្រូ វដឹ ង ប្រ សិ នបើអ្ន កច...

ប្រុសៗចេះតែចង់បាន ប្រ ព .ន្ឋ នៅក្រ .មុំ ព្រ .ហ្ម ចា .រី ខណ:ខ្លួនឯ ងអ ស់ហ្ស៊ី .ន!

ប្រុ ស ៗខិ .ល ខូ .ច នៅខាងក្រៅស្ទើ រតែគ្រ ប់ គ្នា។...

តើត្រូ វធ្វើ ម៉េ ច ខ្លះទៅ ទើប រួ .ម ភេ .ទ កុំ ឱ្យកូ នដឹ ង?

ការ រួ .ម ភេ .ទ ដោយមិ នស្រែ កថ្ងូ រ និងគ្មា នស ម្លេ ងមិ ន ហៅ ថា រួ .ម...

តើ កា រ លេ ប ទឹ ក កា .ម បុ រ .ស ជួ យ ឲ្យ អ្ន ក មា ន សុ ខភា ព ល្អ ឬ?

វាអាចស្តាប់ទៅដូចជា សំណួរដ៏ ឆោ តល្ង ង់ មួ យ ការដែលអ្ន...

តើគួ រ រួ .ម ភេ .ទ ប៉ុន្មាននាទី ទើបចាត់ទុ កជាវេលាស ម រម្យ?

បើអ្នកមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ...

មើ .ល អា .អូ .ន តូ .ច អា ចដឹ ងថាអ្ន .ក រ .ស់ បា នដ .ល់ អា .យុ ប៉ុ .ន្មា .ន

ការ សិក្សា​ .ថ្មី ពីសកលវិទ្យាល័យ Mis sis sippi បានរ កឃើញថា អ ស ។ម .ត្ថ ភា...

គេថាបើ ច្រ មុះបុ រ ស ធំ លិ .ង្គ របស់គេ ក៏ ធំ ដែរ តើពិ តអ ត់…??

ពិភពលោកតែងតែចង់ស្វែងរកពីអាថ៌កំបាំងនៃ អា អូ .ន តូ .ច របស់បុ .រ .ស...

ហេតុអ្វីបានជាមនុ ស្សជំនាន់ដើមមានថាមព ល ផ្លូ វ ភេ .ទ ខ្លាំ ង?

តើអ្នកដឹងទេថា ហេតុអ្វីបានជាបុ រ ស ៗត្រូ វ កា រ ថ្នាំ ប៉ូ វ អា អូ...

កង្វះកា រ រួ ម ភេ .ទ អាចធ្វើឱ្យអ្ន កមា នជំ ងឺកា ន់តែ ធ្ង ន់

មនុ ស្សដែលឧស្សា ហ៍ឈឺ រ៉ាំ រ៉ៃ ក៏ធ្លា ប់បានឆ្លងកា ត់ប ញ្ហាជី វិ...

៩ ចំណុចបើគូ ស្វា មី ធ្វើបាន ចំ ណ ងស្នេ ហ៍នឹងឋិតថេរដ ល់ ថ្ងៃ ស្លា .ប់

ជាធម្មតា គូ ស្វា មី ភ រិយា មិ នអាចនៅឆ្ងាយពីគ្នាបានយូរឡើយ។...

ហុងស៊ុយ សិ .ច ប្រចាំថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍

តើ សិ .ច មានហុងស៊ុយដែរឬទេ?...

ដឹងអត់! ស ម្លេងថ្ងូ. រ របស់ម នុ ស្ស ស្រី ជួយអ្វីបានខ្លះដល់ដៃ គូ ពេ ល រួ ម ភេ .ទ?

សម្លេ ងដែល បន្លឺចេញពីក្នុងប ន្ទ ប់ គេ ង ភា គច្រើនគឺជាសំ លេ...

ឆ្ងល់យូរហើយ! សុបិន្តឃើញបា ន រួ ម ភេ .ទ មានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េច?

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ តើអ្នកធ្លាប់យល់សុបិន្តថាបា ន រួ ម ភេ .ទ...

Thank you for your reading