សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អ្នកណាខ្លាំងជាង!! ពូទីនអួតថាមានអា​វុ ធថ្មីខ្លាំ ងដែលអាមេរិកគ្មាន,ស្រាប់តែត្រាំអួតវិញថាខ្លួនមាន…..(វីដេអូ)

ស ន្ធិ​ សញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ហើយមានគោលបំណងកា ត់បន្ថយចំនួនគ្រា ប់មី ស៊ីលយុ ទ្ធសាស្ត្រដែលកា ន់កា ប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតរបបត្រួតពិនិត្យថ្មីសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការនេះ។សន្ធិសញ្ញានេះនឹងផុ តកំណត់នៅឆ្នាំ ២០២១ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិន ទាន់សំរេចចិត្តថាតើត្រូវបន្តឬមិនបន្តខណៈរុស្ស៊ីបានបញ្ជា ក់ម្តងហើយម្តងទៀតថាត្រៀមខ្លួន សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈពេលថ្លែងទៅកាន់សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានអាវុ ធថ្មីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមាននៅក្នុងឃ្លាំ ងអាវុ ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានឆ ន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាអំពីប ញ្ហានេះជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។ លោកប្រធានាធិបតីក៏បានស្នើឱ្យពង្រីកសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយគ្មា នល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយហើយត្រូវពិភាក្សាអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការគ្រប់ គ្រងអាវុ ធទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំនោះ។
លោកពូទីនក៏បានស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Sergei Lavrov បង្កើតគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីស្តីពីសន្ធិសញ្ញាបង្ហាញវាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យាយាមទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ពីពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ ស។ លោក Lavrov បានស ន្យាថាលោកនឹងធ្វើដូច្នេះ “ឱ្យបានឆា ប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីពូទីនប្រកាសថាមានអា​ វុធថ្មីខ្លាំ ងដែលអាមេរិកគ្មាន ស្រាប់តែ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងក្នុងពេលធ្វើយុ ទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅទីក្រុងអូកាឡារដ្ឋផ្លរីដាថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមី ស៊ីលផ្លោ ង។នៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចា ប់ផ្តើមជំ រុញយ៉ាងលឿ នដើម្បីអភិវឌ្ឍមី ស៊ីលអ៊ីដ្រែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ហើយមានគោលបំណងកា ត់បន្ថយចំនួនគ្រា ប់មី ស៊ីលយុ ទ្ធសាស្ត្រដែលកា ន់កា ប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតរបបត្រួតពិនិត្យថ្មីសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដំណើរការនេះ។សន្ធិសញ្ញានេះនឹងផុ តកំណត់នៅឆ្នាំ ២០២១ ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិន ទាន់សំរេចចិត្តថាតើត្រូវបន្តឬមិនបន្តខណៈរុស្ស៊ីបានបញ្ជា ក់ម្តងហើយម្តងទៀតថាត្រៀមខ្លួន សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈពេលថ្លែងទៅកាន់សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានអាវុ ធថ្មីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមាននៅក្នុងឃ្លាំ ងអាវុ ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានឆ ន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាអំពីប ញ្ហានេះជាមួយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន។ លោកប្រធានាធិបតីក៏បានស្នើឱ្យពង្រីកសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយគ្មា នល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយហើយត្រូវពិភាក្សាអំពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការគ្រប់ គ្រងអាវុ ធទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកពូទីនក៏បានស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Sergei Lavrov បង្កើតគោលជំហររបស់រុស្ស៊ីស្តីពីសន្ធិសញ្ញាបង្ហាញវាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យាយាមទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ពីពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ ស។ លោក Lavrov បានស ន្យាថាលោកនឹងធ្វើដូច្នេះ “ឱ្យបានឆា ប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្រោយពីពូទីនប្រកាសថាមានអា​ វុធថ្មីខ្លាំ ងដែលអាមេរិកគ្មាន ស្រាប់តែ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងក្នុងពេលធ្វើយុ ទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនៅទីក្រុងអូកាឡារដ្ឋផ្លរីដាថាឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមី ស៊ីលផ្លោ ង។នៅឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចា ប់ផ្តើមជំ រុញយ៉ាងលឿ នដើម្បីអភិវឌ្ឍមី ស៊ីលអ៊ីដ្រែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដែលហោះហើរក្នុងល្បឿនពី ៥ ទៅ ២០ ដងនៃល្បឿន សំឡេងដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ហាញនូវបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលបាន ជោគជ័យពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ី។ ហើយលោក Trump ក៏បាននិយាយអំពីវាកាលពីខែឧសភាដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីដែលគាត់ហៅថា “មី ស៊ីល Super Duper” ដែលលឿនជាងអ្វីដែលពួកគេមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដល់ទៅ ១៧ ដង៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like