សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្តៅៗ !! ប៉ូ លី​ សថៃប្រេីឧស្ម័នប​ ង្ហូរទឹក ភ្នែ​ កនិងកាណុ​ ងបា ញទឹកលាយពណ៌បំ​បែ​ កក្រុម បាត កម្ម(វីដេអូ)

(បាំងកក)៖កាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីរាំងភ្លៀង ប៉ូលីស​ថៃបានប្រេីឧ ស្ម័ន បង្ហូរ ទឹក ភ្នែក​ និង​ កា ណុង បា ញ់ទឹកលាយពណ៌​ដេីម្បីបំបែ កក្រុមបា តុ កម្ម យុវ ជននៅទីក្រុងបាងកក​ បន្ទាប់ពីរដ្ឋា ភិ បាលថៃប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអា សន្ន​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំណងរបស់ក្រុមបាតុ កម្មយុវជនគឺ​ទា មទារ​លិ ទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ​ សិទ្ធិ​ បញ្ចេញមតិ​ និង​ ការកា ត់បន្ថយអំណា ចព្រះមហាក្សត្រ​ ដែលគេស ម្លឹកឃេីញថា​ វាក៏ជាចលនាផ្លាស់ ផ្តូរពីព្រះរាជាណាចក្រថៃទៅជាសាធារណរដ្ឋ​ថៃ​ តាមរយៈ​ការកា ត់បន្ថ យអំណា ចស្តេច​លើយោធា​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការធ្វើបាតុ កម្មប្រឆាំ ងរដ្ឋា ភិបាលរយៈពេល ៣ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។ប៉ូ លី សកុប កម្មរាប់រយនាក់បា ញ់ទឹកដាក់ហ្វូងម នុស្សដែលប៉ាន់ស្មានមានចំនួន ២,០០០ នាក់ដែលបានជ្រក ក្រោមទឹកភ្លៀងនៅម៉ោងប្រហែល ៦.៣០ ល្ងាច។ការប្រឈ មមុខដាក់គ្នាបានកើតឡើងតែ ២ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីហ្វូងម នុស្សបានចា ប់ផ្តើមបង្កើតនៅឯមាធូមវ៉ាន់។ កន្លែងចុងក្រោយមុននឹងក្រុមម នុស្សបែ កគ្នានៅចំនុចប្រសព្វ Ratchaprasong ដែលជាកន្លែងនៃការប្រមូលផ្តុំដែលប៉ូ លី សប៉ាន់ស្មានមានម នុស្សចំនួនប្រហែល ១៣.៥០០ នាក់នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានបែ កខ្ញែ កគ្នាដោយសន្តិវិធីប្រហែលម៉ោង ១០ យប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នកត វ៉ាបានរួ ញរាចំពោះស្ថានភាពអា សន្ននៅពេលពួកគេព្យា យាមដា ក់សម្ពា ធលើលោកប្រាយុទ្ធចាន់អូចាឱ្យចុះ ចេញពីតំណែងនិងដើម្បី ឲ្យ អាជ្ញា ធរដោះ លែងសកម្ម ជនដែលត្រូវបាន ឃុំ ខ្លួន។ យោងតាមក្រុមមេ ធាវីសិទ្ធិម នុស្សថៃបាន ឲ្យ ដឹងថាម នុស្សចំនួន ៥១ នាក់ដែលជាមេដឹកនាំបាតុ កម្មល្បីឈ្មោះក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល ៤ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ។ ឥស្សរ ជនសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងចលនានេះត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយគ្មានការបង់ ប្រាក់ធានា៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like