សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អស្ចារ្យណាស់ វ៉ាក់សាំង ពិតជាអាចប្រឆាំង និង ជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មីទាំងនេះបាន…….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននេះបន្តិច នាយកដ្ឋានប្រយុ.ទ្ធប្រ.ឆាំងនឹងជំ.ងឺកូវីដ១៩ CDC កម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបែងចែងមេរោគកូវីដ-១៩​ បំប្លែង​ថ្មីជាពីរក្រុមគឺ​:​ ប្រភេទបំប្លែងថ្មីដែលព្រួយបារម្ភ​មានចំនួន៤ប្រភេទ​ និង​ ប្រភេទ​បំប្លែងថ្មីដែលចាប់អារម្មណ៍មាន៥ប្រភេទ​។ ប្រភេទ​កូវីដ-១៩​ ដែល​ព្រួយបារម្មណ៌ជាងគេគឺប្រភេទ​ ដែលតា​ ព្រោះវាឆ្លងខ្លាំងជាងគេ​ ។ ជាក់ស្តែងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន៣ប្រភេទគឺ​ អាហ្វា​ ដែលតា​ និងបេតា​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្គាល់ពីប្រភេទនៃមេរោគកូវីដ១៩ និងប្រភពនៅក្នុងតារាងរួចហើយ បងប្អូនប្រាកដជាមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រទេសមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ៤ ប្រភេទដែលពិភពលោកចាត់ទុកថាជាប្រភេទដែលព្រួយបារម្ភបំផុត ពីព្រោះវាមានអត្រានៃការឆ្លងលឿនជាងប្រភេទដទៃ។ បងប្អូនមានឆ្ងល់ទេថា តើវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសដ៏កាចសាហាវទាំង ៤ នេះដែរឬទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភព CDC ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ត្រង់សំណួរខាងលើថា មានរឿង ៣ យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងពីវ៉ាក់សាំង៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. វីរុសកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មីខ្លះឆ្លងរាលដាលរហ័សជាង រួមទាំង “ដែលតា” ដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូស ការពារអ្នកពីហានិភ័យនៃការឆ្លងរហ័សនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ផ្តល់ការបង្ការយ៉ាងខ្លាំងខ្លា ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ១៩ គ្រប់ប្រភេទបំប្លែងថ្មីនិងជួយការពារអ្នកពី៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ជំ.ងឺធ្ងន់ធ្ងរ -ការសម្រាកពេទ្យ -ការស្លា.ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. វាជាការសំខាន់ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ គ្រប់ដូសតាមការណែនាំទាំងអស់នេះជាការជួយអ្នកបង្កើតកងការពារអតិបរមាប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ១៩ បំប្លែងថ្មីផ្សេងៗរួមទាំង “ដែលតា”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូសបញ្ជាក់ផងដែរថា តាមរយៈការបញ្ជាក់ខាងលើ សូមបងប្អូនយើងទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានភ្លាមៗនៅពេលដល់វេន ដើម្បីបង្ការខ្លួនយើង និងអ្នកជុំវិញខ្លួន។ ប្រសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមអាចទំណាក់ទំនងទៅតាមលេខ ១១៥ នេះបាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។