សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខេត្តសៀមរាបមិនធ្លាប់មានក្នុងកំឡុងពេល២ឆ្នាំកន្លងមក! ខេត្តសៀមរាប ករណីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៤៦នាក់ និងជាសះស្បើយអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍២០កុម្ភៈ នេះ រដ្ឋបាលខេត្ត បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៤៦នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១- ឈ្មោះ មាស ម៉ាឡៃ ភេទស្រី អាយុ២៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្មី ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ២- ឈ្មោះ ស៊ន់ វិច្ឆិកា ភេទស្រី អាយុ២៤ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្មី ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ៣- ឈ្មោះ ថាំង ច័ន្ទរតនា ភេទស្រី អាយុ២៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤- ឈ្មោះ ពេជ្រ វណ្ណៈ ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោមស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ៥- ឈ្មោះ រឿម រៀម ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ៦- ឈ្មោះ រស់ មុន្នី ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧- ឈ្មោះ អៀម យ៉ាវ ភេទស្រី អាយុ៣៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ៨- ឈ្មោះ ស៊ន់ ពៅ ភេទប្រុស អាយុ៤០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ៩- ឈ្មោះ ចាន់ ស្រីណុច ភេទស្រី អាយុ២១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០-ឈ្មោះ ឌឿន ឧត្តម ភេទប្រុស អាយុ២៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ១១-ឈ្មោះ រិន ដារីកា ភេទស្រី អាយុ១៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១២-ឈ្មោះ អ៊ុង តាំងយូ ភេទស្រី អាយុ២៤ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ១៣-ឈ្មោះ សេន រី ភេទស្រី អាយុ២៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ១៤-ឈ្មោះ ហេង ចាន់ឌី ភេទស្រី អាយុ២២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្រយាសង្គ្រាម ឃុំសង្គ្រាម ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៥-ឈ្មោះ រឿន សាឡាវ ភេទស្រី អាយុ២៤ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិចំបក់ហែ ឃុំពួក ស្រុកពួក មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ១៦-ឈ្មោះ រស់ គារ ភេទស្រី អាយុ២១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិវាល សង្កាត់គោកចក ក្រុងសៀមរាប មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ១៧-ឈ្មោះ ហ៊ីង គីណា ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិអញ្ចាញ សង្កាត់នគរធំ ក្រុងសៀមរាប មុខរបរ ជាងឈើ នៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៨-ឈ្មោះ សួរ សុភមង្គល ភេទប្រុស អាយុ៣២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិអញ្ចាញ សង្កាត់នគរធំ ក្រុងសៀមរាប មុខរបរ ជាងឈើ នៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ១៩-ឈ្មោះ ធី សុខឌី ភេទស្រី អាយុ២៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិឃ្លាំងមឿង ឃុំព្រែក ស្រុកខ្សាច់-កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ២០-ឈ្មោះ ទួន ស្រីនិច ភេទស្រី អាយុ២២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិឈូក្រែង ឃុំផ្នូវមាស ស្រុករតនៈ-មណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២១-ឈ្មោះ ជា ស្រីពៅ ភេទស្រី អាយុ២៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិស្រែរាស្ត្រ សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ២២-ឈ្មោះ សែ ស្រីនាង ភេទស្រី អាយុ២១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិពាមធីលើ ឃុំកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ២៣-ឈ្មោះ ប្រាក់ សារ៉ន ភេទស្រី អាយុ៤៧ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្រពាំងត្រៀក ឃុំដំបូកខ្ពស់ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២៤-ឈ្មោះ ហេង ខូច ភេទស្រី អាយុ១៩ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មុខរបរបម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ២៥-ឈ្មោះ វេន ស៊ីណាត ភេទស្រី អាយុ៣៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។ ២៦-ឈ្មោះ ម៉ុន ធឹមស៊ុន ភេទស្រី អាយុ២០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសេរីសោភណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មុខរបរ បម្រើការងារនៅហាងពិភពធម្មជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២៧-ឈ្មោះ រឿន លាន ភេទស្រី អាយុ៥០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង។ ២៨-ឈ្មោះ ឈា ស្រីនីន ភេទស្រី អាយុ៣១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង។ ២៩-ឈ្មោះ សេក សោភ័ណ ភេទប្រុស អាយុ៣៥ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រីង ឃុំជីក្រែង ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ បុគ្គលិកធនាគារហត្ថាកសិករ (សាខាកំពង់ក្តី)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣០-ឈ្មោះ វ៉ៃ វៀង ភេទប្រុស អាយុ៤៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្របីរៀល ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង បើករ៉ឺម៉កដឹកគោ។ ៣១-ឈ្មោះ ស៊ូ សុខី ភេទប្រុស អាយុ២៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិប៉ាតត ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ មន្រ្តីកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកជីក្រែង។ ៣២-ឈ្មោះ ឃ្លោក ចាន់ទ្រី ភេទប្រុស អាយុ៥១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកំពង់ក្តី១ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ អាជីវករផ្សារកំពង់ក្តី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣៣-ឈ្មោះ អេង ខេង ភេទប្រុស អាយុ៥៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្របីរៀល ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ អ្នកដើរទិញជ្រូក។ ៣៤-ឈ្មោះ ទៀ រស្មី ភេទប្រុស អាយុ២៧ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិកំពង់ក្តី១ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង មុខរបរ អ្នកគ្រប់គ្រងហាងលក់ម៉ូតូ ប៊ុន ឡុង (កំពង់ក្តី)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣៥-ឈ្មោះ លាង សុភ័ណ្ឌ ភេទស្រី អាយុ៣០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិចំបក់ហែ ឃុំពួក ស្រុកពួក មុខរបរ នៅផ្ទះ។ ៣៦-ឈ្មោះ ហ្កូវ ហានយូ ភេទប្រុស អាយុ៦៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិចំបក់ហែ ឃុំពួក ស្រុកពួក នៅផ្ទះ។ ៣៧-ឈ្មោះ សេង សុវណ្ណបញ្ញា ភេទប្រុស អាយុ១៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិផ្សារដំដែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ សិស្ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣៨-ឈ្មោះ អ៊ាង ហេង ភេទប្រុស អាយុ៤០ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិបឹងវៀង ឃុំតាយ៉ែក ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ ធ្វើស្រែ។ ៣៩-ឈ្មោះ ទឹម អួង ភេទប្រុស អាយុ៥៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្រាំងខ្នាយ ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម មុខរបរ ធ្វើស្រែ។ ៤០-ឈ្មោះ ថៃ ទេវី ភេទស្រី អាយុ៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្នល់ចែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤១-ឈ្មោះ ថៃ រុទ្ធី ភេទប្រុស អាយុ៨ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្នល់ចែក ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម។ ៤២-ឈ្មោះ មឹង ណារី ភេទស្រី អាយុ៣៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិបែកកាំភ្លើង ឃុំចាន់ស ស្រុកសូទ្រនិគម។ ៤៣-ឈ្មោះ ហឿន ហេង ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិតាគោកលិច ឃុំចាន់ស ស្រុកសូទ្រនិគម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤៤-ឈ្មោះ ប្រស់ ភឿន ភេទស្រី អាយុ៥២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្រាំងខ្នាយ ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម។ ៤៥-ឈ្មោះ ទុយ សំណាង ភេទស្រី អាយុ២២ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិក្រាំងខ្នាយ ឃុំសំរោង ស្រុកសូទ្រនិគម។ ៤៦-ឈ្មោះ សាំង ណារិន ភេទប្រុស អាយុ២៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិត្រពាំងឫស្សី ឃុំដំណាក់ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប បានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៣នាក់ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១- ឈ្មោះ ស្រី ពៅ ភេទស្រី អាយុ៤៧ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិដកពោធិ៍ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ដែលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ២- ឈ្មោះ អ៊ីន សុធឿន ភេទស្រី អាយុ៤១ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិស្ពានគ្រង ឃុំចំការក្រោម ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ដែលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ៣- ឈ្មោះ យិន ស្រីនួន ភេទស្រី អាយុ៤៦ឆ្នាំ អាសយដ្ឋាននៅភូមិគីឡូលេខ៤ សង្កាត់ផ្សារ-កណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជាសះស្បើយទាំង០៣នាក់ ខាងលើ ក្រុមគ្រូពេទ្យបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញ ដោយត្រូវបន្តការធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល១៤ថ្ងៃ។ មកទល់ពេលនេះ ខេត្តសៀមរាប មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២០៥នាក់ បានព្យាបាលជាសះ-ស្បើយចំនួន៨៣នាក់ ស្លាប់២នាក់ និង១២០នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ជាមួយអ្នកវិជ្ជមានខាងលើ ឬ ធ្លាប់បានចេញ-ចូល ហាងពិភពធម្មជាតិ ស្ថិតនៅភូមិកកោះ ឃុំគោកធ្លកក្រោម ស្រុកជីក្រែង សូមរួសរាន់ធ្វើចត្តាឡីស័កតាមផ្ទះក្នុងក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួន ដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធ និងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃជាដាច់ខាត។ ប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលសុខភាព សូមផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៩៥៥ ៤៧៤/០៧៧ ៧៨៩ ០០៧ ដើម្បីក្រុមការងារចាត់វិធានការក្នុងការយកសំណាកធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ចូលរួមអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងមាត់ និងអនុវត្តនូវវិធានការការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More