សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់ពាន់នាក់កំពុង សម្រុកដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើ OL Football ខណៈ ចាប សារុន ថ្លែងសារទំាងមិនយល់ខ្លួនឯង

356

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនថ្លៃងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ និងអង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរថា ពួកគាត់បានចាញ់បោកមេខ្យល់អូទាញចូលវិញនិយោគក្នុង OL Football អស់រាប់ពាន់ដុល្លា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លះខ្ចីលុយធនាគារ ខ្លះខ្ចីលុយបងប្អូន ខ្លះលក់គោក្របី ដើម្បីមកវិញនិយោគ ជាមួយក្រុមហ៊ុន OL Football។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការបាន់ប្រមាណ មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចាញ់បោក OL Football និងមេខ្យល់ ជាពិសេសមេក្លោង ឈ្មោះ ចាប សារុន អស់រាប់លានដុល្លា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន លឹម សំបូរ ញូស៍ និងអង្គភាពសារព័ត៌មានមហាខ្មែរ បានទាក់ទងទៅកាន់លោក ចាប សារុបតាម Telegramតែពុំមានមានការឆ្លើយតាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា, គ្រាន់តែឮការឃោសនា ដាក់លុយទិញ ចំណេញច្រើនកប់ពពក ទើបធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋ ចា.ញ់ បោ .ក ដោយសារតែការ លោ .ភ ល .ន់ ចង់បាន ក៏លង់ខ្លួនប្រថុយប្រថាន ជឿលើក្រុមហ៊ុននេះដកខ្លួនលែងរួច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងប្អូនជ្រាបថា, បើតាមប្រភពច្បាស់ការពីមន្រ្តីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបង្ហេីបអោយដឹងកន្លងទៅថា, ពាក់ព័ន្ធករណី ក្រុមហ៊ុន OL Football នាយឧត្ដមសេនីយ៍ នេត សាវឿន អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បានចេញបទបញ្ជាអោយសមត្ថកិច្ច ស្រាវជ្រាវរកមេ ក្លោ .ង ដែលកំពុងអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋអោយ លែ .ង ល្បែងអនឡាញ ខុ .ស ច្បាប់ជ្រកក្រោមស្លាកវិនិយោគមក ផ្ដ.ន្ទា ទោ .ស តាមច្បាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបានអោយដឹងទៀតថា ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក៏បានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ដេីម្បីស្រាវជ្រាវក្រុមហ៊ុន OL Football ដែលក្លែងឯកសាររបស់ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ហើយ នាយឧត្ដមសេនីយ៍ អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចារអោយនាយកដ្ឋានជំនាញស្រាវជ្រាវករណីនេះហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមFacebook ខ្លះបានលើកឡើងថា, មេ ក្លោ .ង ក្លែងឯកសារនេះ តាមការបង្ហេីបពីសមាជិក OL Football គឺឈ្មោះ ចាប សារុន ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅ ភូមិ អន្លង់ថ្លឹង ឃុំ មហាសាំង ស្រុក ភ្នំស្រួច ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ។ បុគ្គល ចាប សារុន នេះ ធ្វើសកសកម្មភាពឃោសនា បោ .ក ប្រាស់ខ្លាំងណាស់ ក្នុងការអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋអោយចូលរួមវិនិយោគដោយ ខុ .ស ច្បាប់ ។ ឥឡូវសមាជិក កំពុងជ្រួលច្របល់ដោយសារតែដកលុយមិនបាន និង បានបិទគេហទំព័យ និងAppរត់បាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្ឃឹមថា សមត្ថកិច្ច នឹងស្រាវជ្រាវតាម ចា.ប់ ជនពាក់ព័ន្ធ បោ .ក ប្រា .ស់ ប្រជាជនតាមអនឡាញ និង ក្រុមហ៊ុន OL Football យកមក ផ្ដ .ន្ទា ទោ .ស តាមច្បាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន បោកប្រាស់ OL Football Group ប្រឹងភូតភរសមាជិករបស់ខ្លួនថា ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ជាដៃគូរវិនិយោគជាមួយ ធនាគារ ABA តែខាង ធនាគារ ABA បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថា ធនាគារ ABA មិនមែនជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុន OL Football ទេ ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជ្រាប ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដេីម្បីបំពេញមហិច្ឆតា បោ .ក ប្រា .ស់ របស់ក្រុមបោកប្រាស់ OL Football ដែលមានឈ្មោះ ចាប សារុន ជាមេ ក្លោ .ង ធំនៅស្រុកខ្មែរ តែងតែប្រើប្រាស់ ឯកសារក្លែងក្លាយ រហូតហ៊ានក្លែងឯកសារលិខិតក្រសួងការបរទេសថថែមទៀតផង។ ឥឡូវយកឈ្មោះ ធនាគារ ABA ដែលជាធនាគារត្រឹមត្រូវ មកភូតភរសមាជិករបស់ខ្លួនថែមទៀត ដេីម្បីអោយសមាជិកជឿជាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនគួរពិចារណាឡើងវិញ ជៀសវាង ចា .ញ់ បោ .ក គេអស់ប្រាក់កាស ត្រូវរួមគ្នាបំបាត់អំពើ បោ .ក ប្រា .ស់ ក្នុងសង្គម ដេីម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើង ខណៈមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន ៣ គឺ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានប្រកាសព័ត៌មាន ចាត់ទុក ក្រុមហ៊ុន OL Football Group គឺ ជា ក្រុមហ៊ុន ខុ .ស ច្បា .ប់ ហេីយសំណូមពរអោយសមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធ មេត្តាប្រញាប់ចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុននេះ ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តេីសមត្ថកិច្ចមិនបានដឹងរឿងនេះទេឬ ? ឬមួយរង់ចាំ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចេញបទបញ្ជាទេីបអស់លោកភ្ញាក់រលឹក ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីដឹងហេីយ លឺហេីយ ឃើញហើយ ថាជាក្រុមហ៊ុន បោ.ក ប្រា .ស់ តែមិនចាត់ការតាមច្បាប់ តេីមានអ្វីនៅពីក្រោយរឿងនេះ ? ឬ អស់លោកមេៗសមត្ថកិច្ចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរឿងនេះ បានជាសម្ងំដូច ចោ .រ លួ .ច សេះបែបនេះ ? បញ្ហានេះគួរសមត្ថកិច្ចមានវិធានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវ រកឲ្យឃើញពីការពិត បើស្ថាប័នចំនួន 3 ចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុននេះគ្មានច្បាប់ ចុះហេតុអ្វីសមត្ថកិច្ចមិនមានវិធានការ ? ម្យ៉ាងវិញទៀត គេក៏ដាក់ភាពសង្ស័យផងដែរថា , បើដាក់ទុនវិនិយោគអស់ប្រាក់តិច ហើយទទួលប្រាក់ចំណេញច្រើនដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើក្រុមហ៊ុននេះមានប្រភពប្រាក់មកពីណា ដើម្បីឲ្យដៃគូវិនិយោគរបស់ខ្លួនចំណេញកប់ក្ដោង នេះជាចំណុចមួយ ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថា, អាចជាប្រភពនៃកន្លែង លា . ងលុយឬមួយយ៉ាងណា ? ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង