សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បញ្ចកា ធ្វើឲ្យគ្របគ្នាមានការសង្ស័យ ក្រោយបង្ហោះStatusមួយនេះ តាមមើលទៅប្រហែលជានាងអាចត្រូវគ្នាជាមួយអេតវីនវិញ !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ អ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងដោយរៀបរាប់ថា៖
Don’t worry ! I’ll be there with u everyday when u there …. បាត់បង់គ្រប់យ៉ាងក៏បានដើម្បីនៅក្បែរបង ……..u are my life ….! តែញំអត់អីទេ ដើម្បី មើលថែបង ត ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបញ្ចកាក៏បានបង្ហោះសារមួយបន្ថែមទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ដោយនាងរៀបរាប់បន្ថែមថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញពត៏មានខ្លះនៅចុះពីញុំ តែនិយាយនេះមិនមែនបាននយ័ថាខឹ ងទេ តែញុំអន់ចិត្តនឹងនាក់ comment ជេផង ដៀលផង សុទ្ធតែ មី នេះរឿ ងរហូត , បើចិត្តមិនដាច់ post ធ្វើអី , មីនឹង បំពុលសង្គម , មីនឹងឃើញឈឺៗ ដល់ម៉ានថ្ងៃដើរលេងធម្មតាបាត់, មី នឹង ចេះចុះ គ្របបែបយ៉ាង !

ហេតុអី បាន post ពេលមានរឿង? ព្រោះសមយ័នេះ ចំណាត់ការដែរលឿនបំផុត គឺក្នុង FB សមយ័នេះនាក់ណា ក៏មាន Acc FB រៀងខ្លួននាក់ណា ក៏ប្រើវាដើម្បី ផលប្រយោជន៏រៀងខ្លួ ន នាក់ខ្លះរកសុី នាក់ខ្លះបំបាត់អប្សុក នាក់ខ្លះដើម្បីសង្គ ម! តែក្រោយមកហេតុអី ក៏ធ្វើធម្មតា នៅអាណិត នៅស្រណោះ !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ រយះពេលដែរស្រលាញ់គ្នា 2 ឆ្នាំ 5 ខែ មួយឆ្នាំជាងតំបូង គាត់ខូ ច ញុំខិ ល តែដល់ពេលយើងរក ចំនុចកែគ្នាឃើញ ចង់សាងគ្រួសារច្បាស់លាស់ យើងក៏កែដើម្បីគ្នារហូត មួយឆ្នាំក្រោយមិនដែរមានបញ្ហាសោះ យ៉ាងច្រើន អន់ចិត្តគ្នាតិចតួច អត់និយាយគ្នាតែ3 ថ្ងៃក៏ធម្មតាវិញតែទើបរឿងប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ដោយសារការប្រ ចន្ទ័ខ្វះការពិចារណា ទើបយើងមានរឿងនេះ! ហេតុអី ឃើញមានបញ្ហាហើយ ក៏ដើរលែងដូចធម្មតា ដូចគ្មានរឿងកើត?…. ហេតុអី ….

ព្រោះខ្ញុំជាស្រីម្នាក់ដែរមិនទំរុន មិនទន់ជ្រាយ មិនទេរ តាមបញ្ហា ហើយអ្វី ដែរជាបញ្ហាសំរាប់ជី វិ ត របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំតែងតែ ប្រាប់ខ្លួនឯងថា “ រឿងល្អកើ តមក វាតែងតែមានរឿងអាក្រ ក់មកតាមក្រោយ ហើយរឿងអាក្រក់កើតមកវាតែង តែមានរឿងល្អកើតមកតាមក្រោយ“ ខ្ញុំតែងជាម នុ ស្ស ដែរមិនចេះគុំគួន មិនចេះចងគំ នុំ ហើយតែងតែមិនដែររំលឹ ករឿងដែរមិនល្អដែរកើតឡើ ង !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អភយ័ គឺជាថ្នាំមួ យ ដែរល្អបំផុត សំរាប់ សុខភាពផ្លូ វចិត្ត! តែបើអោយយកវិញ សុំប្រាប់ថា វាពិបាកណាស់ នូវការនឹកឃើញ ទិដ្ធភាព បែបនោះ តែដោយសារអនុស្សាវរី មនោសញ្ចេតនា ចិត្តជាស្រី តើនាក់ណា អាចឈរមើលមនុស្សខ្លួ ន ឯ ងស្រលាញ់ ពិបាក នៅនឹងភ្នែក ! កុំថាឡើយស្នេហា តែនាក់ស្គាល់គ្នាធម្មតា ក៏ខ្ញុំតែងតែជួ យ ហើយនៅខ្វ ល់ខ្វា យ ពីនាក់នោះដែរ! ពៀររំងា ប់ដោយការមិនចងពៀរ! ខ្ញុំធ្លា ប់ចងពៀរគេម្នាក់ហើយ វាគ្មានបានអីមកវិញទេ វាមានតែភ្លើងជាប់ខ្លួ ន តែពេលខ្ញុំទំលាក់ចុះ ខ្ញុំរាប់អានជាមួយ Ex មុនខ្ញុំធម្មតា ពីពេលនោះមកជី វិ ត ញុំជួបតែរឿងល្អ វាមកច ង្រៃ អី អាយ ប់នឹង មកទ ក់ សា ច់ អីណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។