សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មន្ទីរពេទ្យឯកជននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ ឆាប់ៗនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ មន្ទីរពេទ្យឯកជនចាប់ផ្ដើមដំណើរការបំពាក់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកមេរោគកូវីដ-១៩ រួមទំាងប្រព័ន្ធ ការពារសុវត្ថិភាព ដើម្បី ធានាសុវត្ថិភាពទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងអ្នកមកទទួលសេវាកម្មព្យាបាល ធ្វើយ៉ាងណាកាត់ផ្តាច់ការចម្លងជំងឺដ៏ កា .ច សា .ហា វ នេះ កុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នក ដទៃទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម ហុក គីមចេង អគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួង សុខាភិបាល បានអនុញ្ញាតឲ្យសេវាកម្មសុខាភិបាលឯកជនស្របច្បាប់ មន្ទីរពេទ្យឯកជនពហុព្យាបាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ទីរព្យាបាលនិងសម្ភពនានា ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលហៅថា Rapid Antiquen Test COVID-១៩ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស ដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារក្នុងការប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍រហ័សនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបន្តថា បច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមស្នើសុំបណ្តើរៗហើយ ក្នុងការប្រើប្រាស់នូវការធ្វើ តេស្តរហ័ស រកមេរោគកូវីដ-១៩ស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ធ្វើយ៉ាងណាញែកឲ្យដាច់សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ និងអ្នកងឺ ផ្សេងៗទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងបានធ្វើការណែនាំមួយស្ដីពីការធ្វើតេស្តរកអង់ទីហ្សែនកូវីដ-១៩ នេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលឯកជន។ហើយមកទល់នឹងពេលនេះមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយចំនួនតូចបានចាប់ផ្ដើមស្នើសុំមកហើយៗគោលការណ៍ណែនាំនេះមានលក្ខណៈមួយ ច្បាស់លាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមកទទួលសេវាហ្នឹងយល់ព្រមក្នុងការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីចូលរួមកាត់ បន្ថយការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។ហើយត្រូវរាយការណ៍មកក្រសួងសុខាភិបាល នៅពេលដែលគាត់ធ្វើតេស្តហ្នឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ មន្ទីរពេទ្យឯកជនហ្នឹងមានកន្លែងមួយអាចញែកអ្នកជំងឺបានល្អនិងរាយការណ៍បានទាន់ពេលវេលាដើម្បីយើងទទួលយកអ្នកដែលរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានសមស្របទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបន្តទៀតថា ការធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជននេះ ធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅរកសេវាកម្ម សុខភាព ហើយមានករណីសង្ស័យទើបមូលដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យណែនាំឲ្យប្រជាពលចូលរួមសហការ ក្នុងការបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺរូបនោះ​មាន វិជ្ជមានកូវីដ ឬ ក៏អត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីព្យាបាលទាន់ពេលវេលារវាងអ្នកជំងឺធម្មតានិងអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ធ្វើយ៉ាងណាកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងជំងឺដ៏កាច សាហាវនេះ ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់អាយុជីវិតផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា ការធ្វើតេស្តរហ័សរកជំងឺកូវីដ-១៩នេះគឺមានការយកសេវាសមរម្យសមស្របទៅតាមស្តង់ដារនិងវិជ្ជាជីវៈពេទ្យ ដូចជាមានបញ្ជាក់នៅតារាងតម្លៃច្បាស់លាស់ដែលមានបិទបង្ហាញនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងមិនមានការយកកម្រៃចំណេញ នោះទេ គឺក្នុងបំណងជំរុញឲ្យវិស័យសុខាភិបាលឯកជនព្យាបាលអ្នកជំងឺទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពទាំងសងខាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះ អាចធ្វើតេស្តរកមេរោគនៃជំងឺកូវីដ-១៩បានភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលតែ ១០ទៅ ១៥នាទីប៉ុណ្ណោះ៕ ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន