សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្រសួង​ចេញសេចក្តីប្រកាស់៖ បន្ថែម​ពន្ធ​៥% លើ​រថយន្ត​ដែលនាំ​ចូល​សម្រាប់​អ្នក​ជិះ​រថយន្ត​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​មិន​អាច​លក់​បន្ត​មុន​ធ្វើ​ស្លាក​លេខ ហើយអាចមានទោសទៀត

27

យោង​តាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច ចេញផ្សាយ កាលពី​ថ្ងៃ​១០ ខែធ្នូ ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ​ និង​វិធានការ​មួយ​ចំនួន​លើក​ការ​នាំ​ចូល​រថយន្ត​ជាប់​សិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី​ពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​នាំ​ចូល​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​នូវ​រថយន្ត​ស៊េរី​ថ្មី ដែល​ជាប់​សិទ្ធិ​ផ្តាច់មុខ​លើក​ការ​នាំ​ចូល និង​ចែកចាយ​ក្រសួង​សម្រេច​កំណត់​លក្ខណៈ និង​វិធានការ​មួយ​ចំនួន​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.​បូក​បន្ថែម​៥% លើ​តម្លៃ​គិត​ពន្ធគយ ។

២.​បុគ្គល​នាំ​ចូល​មិន​អាច​លក់​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​រថយន្ត​ទៅ​បុគ្គល​ផ្សេង មុន​ពេល​ចុះបញ្ជី​ផ្លា​ក​លេខ​រថយន្ត ជា​កម្មសិទ្ធិ​ផ្ទាល់ខ្លួន​បាន​ឡើយ​។​

៣.​បុគ្គល​ដែល​មិន​អនុវត្ត​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ចែង​ក្នុង​ចំណុច​២ ខាងលើ​នឹង​ត្រូវ​រង​នូវ​ទោសទណ្ឌ​តាម​បទ​ប​ញ្ញ​ប្ប​តិ​ជា​ធរមាន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង