សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ជួយសែបន្ទាន់ផង !! រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ប្រាប់ឲ្យមន្ទីរអប់រំគ្រប់រាជធានី-ខេត្ត ស្រាវជ្រាវតាមសាលារកក្មេងស្រីជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ ឈ្មោះ Kim Jeongeun

4

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រលប់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋមន្ត្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញលិខិតមួយជម្រាបជូនដល់ លោក លោកស្រី ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានី -ខេត្ត និងយោង៖ លិខិតលេខ ៣២៤៨ ល.ស ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសូមជម្រាបជូន លោក លោកស្រីប្រធាន ជ្រាបថា៖ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរបាលជាតិ បានស្នើសុំឱ្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សហការស្រាវជ្រាវរកក្មេងស្រីឈ្មោះ KIM JEONGEUN ជនជាតិកូរ៉េ កើតថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩ លិខិតឆ្លងដែនលេខ 086792203 បានធ្វើ ដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ ហើយមិនទាន់បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេ។ ជាការសន្និដ្ឋានបឋម ក្មេងស្រីនេះ អាចអ្នកអាណាព្យាបាលជាជនជាតិខ្មែរ ចុះឈ្មោះឱ្យចូលរៀននៅសាលា ណាមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស្រ័យហេតុនេះ សូម លោក លោកស្រីប្រធាន សហការស្រាវជ្រាវរកអ្នកអាណាព្យាបាល និងក្មេងស្រី ខាងលើទាំងតាមសាលាសាធារណៈ និងឯកជន (ជាពិសេសថ្នាក់ទី៦ និងទី៧) តាមការគួរ៕

អត្ថបទទាក់ទង