សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អ. សីលធម៌បំផុត ! ប្រពន្ធ លួ.ច មាន សា ហា.យ ហើយ សា ហា.យ ផ្ញើររូប រួ.ម ភេ .ទ ជាមួយគ្នាឱ្យមើល ប ញ្ឈឺ.រ ចិត្តប្តីទៀត!

253

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ មានផេកមួយឈ្មោះថា (TV TOP) បានបង្ហោះរឿងសង្គមមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា(ប្រភពពីលោក លាន សុទ្ធី (ជន រ.ង គ្រោះ) គឺរៀបរាប់ពី ស្នេហា មាន សា ហា .យ ផិ .ត ក្ប .ត់ ពិតជាគួរអោយសង្គម ស្អ.ប់ ខ្ពើ .ម បំផុត ! នូវអំពើដ៏ ថោ .ក ទា.ប សម្រាប់បុគ្គល អ .សីលធម៌ បានបង្កើតរឿង មិនគប្បី ហើយមេត្តាបងប្អូន ពិចារណាតាមការគួរចុះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អង្គភាពសារព័ត៌មាន”មហាខ្មែរ” មិនថែមថយ ដាក់ល្បោយ ដាក់បន្លែអីថែមទៀតទេ សូមលើកយកពី ផេកមួយឈ្មោះថា (TV TOP) បានបង្ហោះរឿងសង្គមមួយ ដែលបញ្ជាក់ថា(ប្រភពពីលោក លាន សុទ្ធី (ជន រ .ង គ្រោះ) ទាំងស្រុងមកចុះដូចការរៀបរាប់ខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ និងអាណិតអាសូរទៅដល់បុរសម្នាក់ជាប្តី ត្រូវបានប្រពន្ធធ្លាប់រួមរស់តស៊ូជាមួយគ្នាបែរជា ផិ.ត ក្ប .ត់ ទៅមានសា ហា.យ ជាមួយបុរសម្នាក់ជាមន្ត្រីយោធា រហូតដល់មិនខ្លាចក្រែងរអែងចិត្ត ជាពិសេស គ្មា .ន សីលធម៌ និងសុជីវធម៌សង្គមឡើយ កាលគ្រា សា ហា .យ ស្ម.ន់ នឹងគ្នាដេកថតរូប រួ .ម រ័ .ក ឡើងឋានសួគ៌ ហើយផ្ញើររូបពីស្រុកខ្មែរអោយមើល ប ញ្ឈឺ .រ ចិត្ត បុរសជាប្តីបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុទ្ធោអើយ! ប្រុសណាមិន យំ ប្រុសណាទ្រាំបាន ប្រុសគេគ្រប់គ្នាកើត ទុ .ក្ខ មិនសុខចិត្ត ខឹ .ង រឿងរក តែនេះបុរសជាប្តីដែលត្រូវ ផិ .ត ក្ប .ត់ ឈ្មោះថា ឈ្មោះលោក “លាន សុទ្ធី” ចំណែកប្រពន្ធឈ្មោះថា “ផាន់ ចិន្តា” និង សា ហា .យ ស្ម. ន់ ឈ្មោះថា សេង គិរី ជាមន្ត្រីយោធាសក្ដិ៥ដោយដឹងបន្ថែមថា សា ហា .យ ស្ម .ន់ រូបនេះគឺមានប្រពន្ធនិងកូនរួចហើយ ហើយបាន ក្ប .ត់ ប្រ ព .ន្ធ ខ្លួនមកយកប្រពន្ធ គេ វិញ មកយក “ផាន់ ចិន្តា” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលមហាជនជាច្រើននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងហួសចិត្តជាខ្លាំងនោះ គឺអ្នកស្រី “ផាន់ ចិន្តា”បែរជាមានទំនាក់ទំនង លួ .ច ស្នេ .ហា ផិ .ត ក្ប .ត់ ប្តីជាមួយ មន្ត្រីយោធាស័ក្ក៥ សេង គិរី រហូតលោកជាប្តីបាន ចា .ប់ និងទាន់ ហើយកន្លងមកបាន គំ រា .ម កំ ហែ .ង មើល ងា .យ ដល់រូបលោកជាប្តីយ៉ាងចាស់ ព្រោះតែបុគ្គល “សេង គិរី” អាងខ្លួនមានអំណាចជាមន្ដ្រីយោធាសក្ដិ៥ ទើបគេហ៊ាន បំ ពា .នច្បាប់បែបនេះ។ បន្ទាប់មកក៏ចេះតែកើតរឿងឈានដល់ការ ឈ្លោះ .ទា .មទា រ លះ .លែ .ង គ្នាមិនចេះឈប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះ លោកហួសចិត្តនិងចង់ស្ទើរតែ ខឹ .ង ចេញជាភ្នំភ្លើងម្តងៗទៅហើយសម្រាប់លោក ប៉ុន្តែលោក លាន សុទ្ធី ចេះតែទ្រាំ ខ្លា .ច គេធ្វើ បា .ប កូនស្រីបង្កើត ព្រោះប្រពន្ធលោកបាន រ .ត់ ចោ .ល លោកហើយ ប្រមូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងជាពិសេសសម្បើមដៃខ្លាំងថតរូប រួ .ម រ័ .ក គ្នាជាមួយ សា ហា .យ ស្ន .ន់ បញ្ឈឺរលោកជាប្តីអមដោយពាក្យ ប្រ មា .ថ មកលើរូបលោក ខណៈមិនទាន់ លែ .ង គ្នានៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក “លាន សុទ្ធី” បុរសជាប្តីដ៏កំសត់ម្នាក់នេះ សុំសួរទៅកាន់មហាជន ដូចជាបុរសៗទាំងអស់ ថាតើ កើតមកជាប្រុសអាចទទួលយកបានទេ? ប្រពន្ធ លួ .ច មាន សា ហា .យ ហើយ សា ហា .យ ផ្ញើររូប រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយគ្នាឱ្យមើលបញ្ឈឺរចិត្តយើងជាប្តីទៀត! ព្រោះរូបលោកទ្រាំនិងអត់ធ្មត់ដោយតែស្រលាញ់កូនស្រីបង្កើតនិង ព្រួ .យ បា រ.ម្ភ ខ្លា .ច គេធ្វើ បា .ប កូនស្រី កូននៅតូចឡើយ តែមកជួបរឿង អា ក្រ .ក់ ឪពុកម្តាយ បែ .កគ្នា ឈានដល់ លះ លែ .ង ហើយម្តាយទៀត ជាស្រី ផិ .ត ក្ប .ត់ស្វា មីទៅ លួ .ចមា ន ប្រុស ចោ .ល ប្តី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកទៀត ប្តីដ៏កំសត់រូបនេះ ទទួចទាមទារសុំកូនស្រី និងសុំចរចារគ្នា ដោយនាមិនទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្នាឡើយ ប៉ុន្តែអ្នកស្រី “ផាន់ ចិន្តា” មិនព្រមធ្វើការសន្យានិងតាមការចរចារ រហូតលោកបានដាក់ ប ណ្តឹ .ង ជាច្រើនលើក ហើយលទ្ធផលលោកឈ្នះក្តី ក្រោយតុលាការស្រុកខ្មែររកឃើញ កំ ហុ .ស និងភស្តុតាង អ្នកស្រី “ផាន់ ចិន្តា” និង សា ហា .យ ស្ន .ន់ លោក “សេង គិរី”។ គូ ស្នេ ហ៍ពូកែ ផិ .ត ក្ប .ត់ មួយគូររៀបការធ្វើមែនទែនយកគ្នា ដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការ ទាំងលោក “លាន សុទ្ធី” ប្តឹ .ង ផ្តល់ទាមទារកូនស្រីបង្កើតនិងទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញមិនអោយអតីតភរិយាដូចក្នុងរឿងស្រី កា .កី សោ .ក សុខទ្រព្យញើស ឈា .ម របស់លោកជាមួយប្តីក្រោយនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីលិខិតតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានឱ្យដឹងថា លោក លាន សុទ្ធី និង អតីតភរិយា បានព្រមព្រៀង លែ .ង លះ គ្នា ចុះថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដោយបានឯកភាពគ្នា លែ .ង លះ ផ្តាច់ ស ង្វា. ស់. ឈ .ប់ រួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ តទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរបានដាក់ពាក្យ ប ណ្តឹ .ង ទៅតុលាការដើម្បីបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ និងកូនស្រី ពេលនោះសាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការជំនុំជំរះកាត់ក្តីឲ្យលោក លាន សុទ្ធី ដែលជាដើម ប ណ្តឹ .ង ឈ្នះក្តីនេះ ដោយខាងតុលាការបានបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបីកន្លែងខាងលើ ដោយចែកទ្រព្យទាំងនេះស្មើរគ្នា ពោលគឺចែកជាពីរចំណែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកកូនស្រីរបស់លោក ត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីឲ្យមកលោក ដែលជាប្តីជាអ្នកមើលថែរទទួលខុសត្រូវ (កូនត្រូវបានមកខាងលោក លាន សុទ្ធី) បើទោះជាតុលាការកាត់ឲ្យលោកបានឈ្នះរឿងក្តីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ភាគីខាងអតីតប្រពន្ធ នូវតែមិនសុខចិត្តនិងមិនព្រមតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងខេត្តបាត់ដំបងឡើយ ហើយក៏បញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងបន្តទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក លាន សុទ្ធី បានប្រាប់ដល់សារព័ត៌មានឱ្យដឹងថា សម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកមកអាយុប៉ុណ្ណេះហើយ លោកមកបាត់បង់ប្រពន្ធ ហើយថែមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀត លោកមិនសុំអីទេ លោកសុំត្រឹមកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកវិញ លោកចង់បានកូនស្រីមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះចង់ឱ្យកូនស្រីមានអនាគតល្អនាថ្ងៃខាងមុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកពិបាកទ្រាំណាស់ដែលកូនស្រីបង្កើត ត្រូវមកជួបជីវិត វេ .ទ នា រួមរស់ផ្ទះជាមួយគ្នាឪពុកចុងបែបនេះ។ លោកស្នើរសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល និង សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ មេត្តាជួយដល់រូបលោកផង ជួយយកតែបុណ្យ ដោយលោកសុំការអន្តរគមន៍ស្វែងរកជួយ ដោះ លែ .ង កូនស្រីរបស់លោកពីម្តាយ ផិ .ត ក្ប .ត់ នេះ ដើម្បីឱ្យក្មេងមានសេរីភាពបានមករស់ក្នុងជីវិតធម្មតាវិញ។ ព្រោះលោក រ .ងភាព អា ម៉ា .ស់ និង ឈឺ ចា. ប់ យ៉ាងខ្លាំងក្នុងជិវិត ដែលមកជួបរឿងបាត់បង់ ប្រពន្ធ ទ្រព្យសម្បត្តិនិងជាពិសេសកូនស្រីជាស្រីស្រលាញ់ស្នើរនឹងកែវរបស់លោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបជូនផងដែរ, ទោះជាមានការចុះផ្សាយនូវរឿងរ៉ាវខាងលើនេះ បង្ហាញពីភាព អ .សីលធម៌ក្នុងសង្គម យ៉ាង ធ្ង .ន់ ធ្ង .រ ប៉ុន្តែអង្គភាពមព័ត៌មាន “មហាខ្មែរ” បានព្យាយាមដើម្បី សុំការបំភ្លឺពីលោកស័ក្តិប្រាំខាងលើ ថាតើករណីនេះ ដូចការលើកឡើងពីលោក លាន សុទ្ធី (ជន រ .ង គ្រោះ) មែនឬមួយយ៉ាងណា។ តែនៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សារព័ត៌មាន”មហាខ្មែរ” មិនមានលេខទូរសព្ទដើម្បីសុំការបំភ្លឺ។ ដូច្នេះអង្គភាពយើងខ្ញុំ និងរង់ចាំការបកស្រាយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីបានដឹងការពិត ក៏ដូចជាឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាប រឿងរ៉ាវពិតប្រាកដវាយ៉ាងដូចម្ដេច ៕

អត្ថបទទាក់ទង