សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ទីបំផុត អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាស អា ស.ន្ន កំរិតខ្ពស់បំផុត អំពីជំងឺអុតស្វា

3

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទាញសញ្ញា អា ស.ន្ន ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃ ប្រ ឈ.ម នឹង គ្រោះ ហា និ .ភ័ .យ បង្កឡើងដោយជំងឺអុតស្វា។ អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក លោកតេដ្រូស អាដាណុម ហ្កេប្រេយេស៊ូស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៣កក្កដា ២០២២ ចាត់ទុក អុតស្វា ជាភាព អា ស .ន្ន ពិភពលោកដែល គំ រា .ម កំ ហែ .ង សុខភាពសាធារណៈ មធ្យម ជាទូទៅ និងខ្លាំងក្លាពិសេស នៅអឺរ៉ុប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តប្រកាស អា ស .ន្ន សុខភាពកំរិតអន្តរជាតិ” នៅចំពោះមុខសន្ទុះនៃការរីករាលដាលចម្លងរបស់ជំងឺអុតស្វា។ នេះជាប្រសាសន៍របស់លោក តេដ្រូស អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក ក្នុងសន្និសីទកាសែត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រព័ន្ធវីដេអូពីទីក្រុងហ្សឺណែវ ដោយលម្អិតថា ហា និ ភ័ .យ និងការ គំ រា .ម កំហែងពិភពលោក មានកំរិតមធ្យមទេ លើកលែងតែទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចេញដែលមានកំរិត ហា និ ភ័ .យ អុតស្វាឡើងខ្ពស់ខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត តេដ្រូស បានពន្យល់ថា គណៈកម្មការជំនាញមានយោបល់មិនស្របគ្នាទាំងស្រុងទាក់ទងនឹងការទាញសញ្ញា អា ស .ន្ន សុខភាពនេះទេ ទើបលោកជានាយកត្រូវអារកាត់សេចក្តីនៅពេលនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ជាសេចក្តីអំពាវនាវឱ្យបញ្ចេញសកម្មភាព និងមិនមែនជាសេចក្តីអំពាវនាវទីមួយទេ !” នេះជាការគូសបញ្ជាក់របស់លោក Mike Ryan អ្នកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសុខាភិបាលបន្ទាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដោយបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា សេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក នឹងជំរុញឱ្យមានសកម្មភាពរួម ប្រ ឆាំ .ង នឹងជំងឺអុតស្វា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រកាសចាត់ទុកជំងឺមួយជា អា ស .ន្ន សុខាភិបាលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈកំរិតអន្តរជាតិ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលមានស្ថានភាព ធ្លា .ក់ ធ្ង .ន់ ធ្ងរ ភ្លាមភ្លែត ខុសប្រក្រតី ឬខុសពីការរំពឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ស្ថានភាពជំងឺនេះ ជាហេតុការណ៍ចម្លែក ហើយការរីករាលដាលនៃជំងឺជាតំណាងហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀត និងដែលអាចតម្រូវជាចាំបាច់ឱ្យមានសកម្មភាពសម្របសម្រួលអន្តរជាតិ។ នេះជាលើកទី៧ហើយ ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាស អា ស .ន្ន សុខាភិបាលកំរិតខ្ពស់បំផុតដូច្នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា អុតស្វាមិនស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមក្រុម ជំ ងឺ ផ្លូ. វ ភេ.ទ មែន ប៉ុន្តែអ្នកជំងឺភាគច្រើន ជាបុរសដែលស្រលាញ់ ភេ .ទ ដូចគ្នា។ ល្បឿនចម្លងហាក់ចាប់ថយ តែករណីឆ្លងនៅកើនឡើងយ៉ាងលឿនរហ័ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងពីលេចឡើងនៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ២០២២ អុតស្វាបាន ស ម្លា .ប់ ជីវិតមនុស្សអស់ ៥នាក់ និងចម្លងលើមនុស្សជាង ១៦៨៣៦នាក់ ក្នុងប្រទេសចំនួន៧៤ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២២កក្កដា២០២២ ទល់នឹង១៥៨០០នាក់ ក្នុង៧២ប្រទេស កាលពីថ្ងៃទី ២០កក្កដា៕ដកស្រង់ពី៖ RFI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង