សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

នារីអ៊ុយក្រែនម្នាក់ ត្រូវទាហានរុស្សី២នាក់ ចា.ប់ រំ លោ.ភ យ៉ាង សា ហា.វ ព្រៃ. ផ្សៃ បំផុតអស់ ១២ម៉ោង

9

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រ្តីជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ ត្រូ.វ បា.ន ទាហានរុស្សី ២នាក់ ចា.ប់ រំ លោ.ភ អស់រយៈពេលជាង ១២ម៉ោងជាប់គ្នា យ៉ាង សា ហា.វ ព្រៃ. ផ្សៃ បំផុត ប្រៀបដូចជា ទា.ស ក.រ ផ្លូ.វ ភេ.ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រ្តីជនជាតិអ៊ុយក្រែនរូបនោះឈ្មោះ Elena មានកូន៤នាក់ ដោយប្តីរបស់នាងចូលក្នុងទ័ពជួរមុខការពារប្រទេសពីការ ឈ្លា.ន ពា.ន របស់រុស្សី។ នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា Elena ចូលទៅទិញឥវ៉ាន់នៅក្នុងហាងមួយកន្លែង។ បន្ទាប់ពីដើរចេញពីហាង ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងឃើញទាហានរុស្សី ២នាក់ដើរតាមក្រោយនាង។ ពេលទៅដល់ផ្ទះទាហានទាំង២នាក់នោះ ក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះតាមនាង ហើយធ្វើសកម្មភាព រុញនាងទៅ លើ គ្រែ រួ.ច ចា.ប់ ស្រា.ត ខោអាវ ហើយ រំ លោ.ភ តែម្តង ដោយពួកគេចែកវេនគ្នា រំ លោ.ភ ម្តងម្នាក់ៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ខ្ញុំមិនចង់ រ.ស់ ទៀតទេ! មានអារម្មណ៍ថា ខ្ពើ.ម រ អើ.ម ណាស់។ បើសិនជាអាចខ្ញុំនឹងចង្អុលមុខពួកគេហើយប្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំថាពួកគេនោះហើយ អ្នក ចា.ប់ រំ លោ.ភ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង Elena និយាយទាំងសេចក្តី ឈឺ ចា.ប់ បន្ទាប់ពីត្រូវបានទាហានរុស្សី ចា.ប់ រំ លោ.ភ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ មានស្រ្តីនិងកុមារី រាប់ពាន់នាក់ ដែលត្រូវបានទាហានរុស្សី ចា.ប់ រំ លោ.ភ ចាប់តាំងពីមានការ ឈ្លា.ន ពា.ន មកលើអ៊ុយក្រែន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង