សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

កក្រើកទៀតហើយ ! ក្រិកត្រៀមធ្វើការបា ញ់សា កល្បងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ២២ ឆ្នាំជាមួយ S-300 រុស្សុី..(វីដេអូ)

ប្រទេសក្រិកត្រៀមធ្វើការបា ញ់សាកល្បងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ២២ ឆ្នាំជាមួយអេស ៣០០រុស្សុី ។ ក្រសួងការពារជាតិបានសំរេចចិត្តពិធីសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីកង​ ទ័ពអាកាសតួកគី UAVs បានក ម្ទេចចោលនូវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក S-300 ។ គួរជម្រាបដែរថា S-300 (ឈ្មោះរាយការណ៍របស់អង្គការណាតូ SA-10 Grumble) គឺជាស៊េរីដំបូងនៃប្រ ព័ន្ធមីស៊ីលបា ញ់ពីដីទៅអាកាសពីចម្ងាយរបស់សូវៀតដំបូងដែលផលិតដោយ NPO Almaz ដោយផ្អែកលើកំណែ S-300P ដំបូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រព័ន្ធ S-300 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រ ឆាំងនឹងយន្ដ ហោះនិងមីស៊ីលបើកបរសម្រាប់កងកំលាំងការពារអាកាសសូវៀត។ បំរែបំរួលជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្ទា ក់ចា ប់មីស៊ីលផ្លោ ង។ ប្រព័ន្ធ S-300 ត្រូវបានដាក់ព ង្រាយជាលើកដំបូងដោយសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការពារដែនអាកាសនៃអគារឧស្សាហកម្ម និងរដ្ឋបាលធំ ៗ មូលដ្ឋានយោធានិងការគ្រ ប់គ្រងដែនអាកាសប្រ ឆាំ ងនឹងយន្តហោះវា យប្រ ហារបស់ស ត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសក្រិកត្រៀមធ្វើការបា ញ់សាកល្បងជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ២២ ឆ្នាំជាមួយអេស ៣០០រុស្សុី ។ ក្រសួងការពារជាតិបានសំរេចចិត្តពិធីសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាកាសតួកគី UAVs បានក ម្ទេចចោលនូវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក S-300 ។ គួរជម្រាបដែរថា S-300 (ឈ្មោះរាយការណ៍របស់អង្គការណាតូ SA-10 Grumble) គឺជាស៊េរីដំបូងនៃប្រ ព័ន្ធមីស៊ីលបា ញ់ពីដីទៅអាកាសពីចម្ងាយរបស់សូវៀតដំបូងដែលផលិតដោយ NPO Almaz ដោយផ្អែកលើកំណែ S-300P ដំបូង។ (សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រព័ន្ធ S-300 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារប្រ ឆាំងនឹងយន្ដ ហោះនិងមីស៊ីលបើកបរសម្រាប់កងកំលាំងការពារអាកាសសូវៀត។ បំរែបំរួលជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្ទា ក់ចា ប់មីស៊ីលផ្លោ ង។ ប្រព័ន្ធ S-300 ត្រូវបានដាក់ព ង្រាយជាលើកដំបូងដោយសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការពារដែនអាកាសនៃអគារឧស្សាហកម្ម និងរដ្ឋបាលធំ ៗ មូលដ្ឋានយោធានិងការគ្រ ប់គ្រងដែនអាកាសប្រ ឆាំ ងនឹងយន្តហោះវា យប្រ ហារបស់ស ត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះបីជាការសង្កេត និងប្រតិបត្តិការដោយដៃក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ ។ សមាសធាតុអាចស្ថិតនៅជិតប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការកណ្តាលរឺក៏ចំងាយ ៤០ គីឡូម៉ែត្រ។ រ៉ាដានីមួយៗផ្តល់នូវការរចនាគោលដៅសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការកណ្ដាល។ ប៉ុស្តិ៍បញ្ជាប្រៀបធៀបទិន្នន័យដែលទទួលបានពីរ៉ាដាគោលដៅរហូតដល់ ៨០ គីឡូម៉ែត្រដា ច់ពីគ្នាដោយច្រោះគោលដៅមិនពិតដែលជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយនៅចំងាយឆ្ងាយ។ [ត្រូវការអំណះអំណាង] ប៉ុស្តិ៍បញ្ជាការកណ្ដាលមានទាំងវិធីសា ស្ត្ររកឃើញគោលដៅស កម្មនិងអ កម្មផងដែរ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like