សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បាតុ ករថៃនៅតែប្រឆាំ ងនឹងការហា មប្រា មចំពោះការប្រមូលផ្តុំធំ

បា​ តុកររាប់ពាន់នាក់បានបន្តធ្វើបា តុ កម្ម ប្រឆាំ ងនឹងនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយប្រឆាំងនឹងការហា មឃាត់មិនអោយមានការប្រមូលផ្តុំមនុ ស្សជាង ៤ នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការធ្វើបា តុ កម្មភាគច្រើនដឹកនាំដោយនិស្សិតបានបន្តធ្វើបា តុ កម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយអំពាវនាវឱ្យមានការលា លែ ងពីតំណែ ងរបស់លោកប្រាយុទ្ធចាន់អូចាដែលបានកាន់កាប់អំណា ចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោ ធាឆ្នាំ ២០១៤ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការធ្វើបា តុ កម្មក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន ១៨ ជុំវិញប្រទេសថៃដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចលនានេះបានជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានមនុ ស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចា ប់ខ្លួ នបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហាញការគោរពដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឯការប្រណាំងម៉ូតូរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានីថៃ។ អាជ្ញា ធរបានប្រើកា ណុងបា ញ់ទឹកដើម្បីបំបែ កហ្វូងមនុ ស្សនៅខាងក្រៅសង្កាត់ផ្សារកណ្តាលក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបង្កឱ្យមានកំ ហឹ ងពាសពេញប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធានការបន្ទាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍ដើម្បីហា មឃា ត់ការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនជាង ៤ នាក់ប៉ុន្តែការតវ៉ានៅតែបន្តកើតមាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្រុមបា តុ ករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរវិមានជ័យជំនះនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយកាន់ផ្លាកសញ្ញានិងរូបថតរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន។ ការ ត វ៉ាភាគច្រើនមានសន្តិភាពប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានរាយការណ៍ថានៅពេលព្យាយាមត្រឡប់មកផ្ទះវិញពួកគេត្រូវបានរា រាំងមិនអោយចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើងAsok sky។ស្ថានីយ៍រថភ្លើង BTS Skyក្រោយមកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍ទាំងអស់ត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកប្រាយុទ្ធបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ានិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេគាំទ្រនៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់គាត់ដោយសារតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានព្រាងដោយយោធា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បន្ថែមពីលើការទាមទារឱ្យមានការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបាតុករកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃរបបរាជានិយមថៃ។ ស្ថាប័ននេះនៅតែរក្សាឋានៈដូចព្រះក្នុងចំណោមឥស្សរជនថៃហើយវាត្រូវបានការពារដោយច្បាប់“ ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ” យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលដាក់ទោសពន្ធនាគារលើជនណាដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រមាថស្ថាប័ន។

You might also like