សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

លើកលោកមានតែ១! ក្រុម បា តុ ក រ នៅស៊ូដង់ ទា ម ទា រ ឱ្យយោធាធ្វើរដ្ឋ ប្រ ហា រ ខណៈ វិ ប .ត្តិ ក្នុងប្រទេសកាន់ តែ ធ្ង ន់ ធ្ង រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមអ្នក ប្រ ឆាំ .ង នឹងការ ផ្លា ស់ ប្ដូ រ ទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ស៊ូដង់បានធ្វើ បា តុ ក .ម្ម នៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុង Khartoum ដើម្បី អំ ពា វ នា វ ដល់ ក ងទ័ពឱ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៦ ខែតុលា បា តុ ក .រ រា ប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតី ខណៈ វិ ប ត្តិ នយោបាយរបស់ប្រទេសកាន់តែ អា ក្រ ក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមយោធា និង ក្រុមរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបានចែករំលែក អំ ណា ច ចា ប់តាំងពីការ ផ្តួ ល រំ លំ ប្រធានាធិបតី Omar al-Bashir ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បា តុ ក រ ម្នា ក់ បានប្រាប់ សារព័ត៌មាន AFP ថា៖« យើងត្រូវការរដ្ឋាភិបាលយោធា។ រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ន ប រា ជ័ យ ក្នុងការនាំយកយុត្តិធម៌ និង ភាពស្មើគ្នាមកឱ្យពួកយើង» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនដូចការធ្វើ បា តុ ក ម្ម លើកមុនៗនៅក្នុងប្រទេសទេ។ ក្រុម បា តុ ក រ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលទៅដល់ខ្លោងទ្វារវិមានប្រធានាធិបតី ហើយមានវត្តមានប៉ូលីសតិចតួច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ ក្រុម បា តុ ក រ គាំ ទ្ររដ្ឋាភិបាលក៏បានហៅការជួបជុំគ្នាមួយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២១ ខែតុលា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើ បា តុ ក ម្ម កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៦ ខែតុលា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ១៥ ខែតុលា នាយករដ្ឋមន្រ្តីស៊ីវិលរបស់ស៊ូដង់លោក អាប់ដាឡា ហាំដុក (Abdallah Hamdok) បានបង្ហាញផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយនូវអ្វីដែលលោកហៅថា វិ ប ត្តិ ន យោបាយដ៏ អា ក្រ ក់ និង គ្រោះ ថ្នា ក់ បំ ផុ ត របស់ប្រទេសនេះក្នុងដំណើរផ្លាស់ប្ដូរពីរឆ្នាំរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបាននិយាយថា៖« ខ្ញុំមិនមានភាពអព្យាក្រិត្យ ឬ ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុង ជ ម្លោះ នេះទេ។ ជំហរច្បាស់លាស់និងរឹងមាំរបស់ខ្ញុំគឺការតម្រឹមយ៉ាងពេញលេញចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជន» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា លោក ហាំដុក បានស្បថចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៅខែសីហាឆ្នាំ ២០១៩ បន្ទាប់ពីការ ត វ៉ា ទ្រ ង់ ទ្រា យ ធំ បានមើលឃើញពីការឈានចូលនៃយោធា និង បញ្ចប់ការ កា ន់ អំ ណា ច ៣០ ឆ្នាំរបស់អតីតមេដឹកនាំ Omar al-Bashir ក្នុងខែមេសា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលបាន ធ្លា ក់ ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ ដោយសារកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដឹកនាំដោយលោក ហាំដុក បានធ្វើឱ្យការឧបត្ថម្ភធនប្រេងឥន្ធនៈធ្លាក់ចុះ និង អតិផរណាកើនឡើង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។
You might also like