សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ! ចិននឹងបញ្ចេ ញនាវាច​ ម្បាំ​ ងប្រ​ ឆាំងផ្កាយរណបដ៏ខ្លាំ ងខ្លា បំ​បែ កឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅសមុទ្រខាងត្បូង..(វីដេអូ)

(ក្រុងប៉េកាំង)៖ ចិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតថ្មីៗទាក់ទងនឹងនាវាចម្បាំ ងថ្មីទំនើបមួយដែលត្រូវបានគេនិយាយថាមានសម ត្ថភាពតាម ដានផ្កាយរណបរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីលើផែនដី។ កប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះថា ប្រភេទ ០៥៥ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេស្គាល់ហើយបានហៅថា ណានចាំង គឺជានាវាពិឃា ដមី ស៊ីលដែលត្រូវបានដា ក់ឱ្យដំណើរការកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ព័ត៌មានលម្អិតថ្មីៗនៃកប៉ាល់ឥឡូវត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូដែលចា ក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍CCTV របស់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុន។
ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកប៉ាល់មិនត្រឹមតែតាម ដានចលនារបស់ផ្កាយរណបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងវា យប្រ ហារដោយកាំ ជ្រួចមី ស៊ីលប្រឆាំ ងនឹងពួកគេទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ហើយប្រទេសចិនក៏បានសាទរចំពោះណានចាងថាជាការឈានទៅមុខនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានាវាចររបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាត្រូវបានបង្ហាញនៅដើមឆ្នាំនេះ។
នាវានេះមានបណ្តោយ ១៨០ ម៉ែត្រនិងទទឹង ២០ ម៉ែត្រ។ វាក៏មានកោសិកាបា ញ់មី ស៊ីលបញ្ឈរចំនួន ១១២ គ្រា ប់ដែលអាចបា ញ់កាំ ជ្រួចខុស ៗ គ្នារាប់បញ្ចូលទាំងនាវាប្រឆាំ ងការវា យប្រ ហារលើដីនិងអាវុ ធប្រឆាំ ងនាវាមុជទឹក នេះបើយោងតាមកាសែត Global Times ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ហើយកង ទ័ ពរំដោះប្រជាជនចិន (PLA) បាននិយាយថានៅឯសមុទ្រណានចាងនឹងធ្វើបេសក កម្មរួមជាមួយនាវាដឹកយន្តហោះធំ ៗ ដែលជាផ្នែកនៃការធ្វើសង្គ្ រាម។ PLA បានបន្ថែមទៀតថាកប៉ាល់នេះនឹងជាប្រភេទនាវាធំបំផុតរបស់ចិនដែលចូលរួមជាមួយ“ នាវាចម្បាំ ងប្រយុ ទ្ធរបស់កង ទ័ពជើងទឹករបស់ចិន” ។ វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរជាមួយនាវាដឹកយន្តហោះដំបូងគេរបស់ប្រទេសចិនគឺឡៅនីង ៕
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​