សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វត្ថុនាំលាភសំណាងទាំង៥ ដែលអ្នកគួរដាក់តាំងក្នុងផ្ទះ ដើម្បីបង្កើនរឿងល្អៗ និងនាំលាភ សុភមង្គល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះយើងក៏គួរតែមានអ្វីថ្មីៗ និងមានវត្ថុនាំលាភសំណាងយ៉ាងច្រើនចូលផ្ទះ ជាពិសេសគឺ ការដាក់តាំងរូបសំណាកដើម្បីបង្កើនលាភ ទាក់ទាញទ្រព្យសំណាងចូលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. រូបសំណាកក្របីហុងស៊ុយ: រូបចម្លាក់ក្របី គឺជារូបចម្លាក់តំណាងឱ្យឆ្នាំតាន់ស៊ូ ២០២១ ។ រូបសំណាកហុងស៊ុយក្របីគឺជានិមិត្តរូបនៃទ្រព្យសម្បត្តិ និងសំណាង ភាពស្មោះត្រង់ ការទទួលខុសត្រូវ។ លើសពីនេះ គេជឿថារូបសំណាកក្របីហុងស៊ុយនៅផ្ទះ ឬនៅកន្លែងធ្វើការនឹងនាំមកនូវសំណាងល្អ និងរបស់ល្អ ៗ ដល់សមាជិកគ្រួសារ។ អ្នកគួរដាក់រូបសំណាកក្របីហុងស៊ុយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ដោយបែរមុខទៅមាត់ទ្វារទិសខាងពាយព្យនៃផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. រូបសំណាកតាម៉ីឡឹ ញញឹំម: រូបសំណាកតាម៉ីឡឹញញឹមដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយ គឺជានិមិត្តរូបនៃភាពសុខដុម និងសុភមង្គល។ រូបសំណាកនេះនាំមកនូវទ្រព្យសម្បត្តិ លុយកាក់ និងអាយុវែង។ សម្រាប់អ្នកដែលផ្លាស់ទីជាញឹកញាប់ គួរតែរៀបចំរូបសំណាកព្រះញញឹម ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទាំងអស់។ ស្នាមញញឹមមានរូបរាងដូចទឹកឃ្មុំក្បាលពោះធំ និងមាត់ញញឹម។ អ្នកអាចដាក់រូបសំណាកនេះនៅកន្លែងមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ដាក់រូបសំណាកតាម៉ីឡឹញញឹមដោយមានកាក់ និងត្បូងថ្មនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ វាជាការល្អបំផុតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងទ្វារស្វាគមន៍សំណាង ខណៈពេលដេញសំណាងអាក្រក់ ទាក់ទាញភាពសុខដុម និងតុល្យភាពក្នុងជីវិតគ្រួសារ។ ដាក់រូបសំណាកតាម៉ីឡឹញញឹមជាមួយកាក់ និងគុជខ្យងនៅលើតុសិក្សា ឬធ្វើការ ដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹង និងសម្ពាធ ហើយក្នុងពេលតែមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកផងដែរ។ ដាក់រូបសំណាកតាម៉ីឡឹដែលមានស្នាមញញឹមនៅច្រកចូលហាង ដើម្បីទាក់ទាញសំណាង និងភាពសុខដុមរមនា ហើយក្នុងពេលតែមួយដើម្បីចៀសវាងអាជីវកម្ម និងការភូតកុហក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. មែកធាងសំណាងមានរ៉ែថ្មខៀវ: មនុស្សជំនាន់មុនបាននិយាយថា ថ្មរ៉ែ ថ្មខៀវបញ្ចេញប្រភពថាមពលដ៏មានឥទ្ធិពល ជួយការពារម្ចាស់របស់វាពីឥទ្ធិពលអាក្រក់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ថ្មរ៉ែ ថ្មខៀវក៏នាំមកនូវសំណាង និងភាពជោគជ័យដល់ម្ចាស់ផងដែរ។ មែកធាងថ្មខៀវ នឹងជួយឱ្យម្ចាស់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើ ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យដែលអ្នកកំពុងតាមរក។ ការដាក់មែកធាងថ្មខៀវនៅការិយាល័យ នឹងជួយធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងថាមពលរវាងមិត្តរួមការងារ និងអ្នកដឹកនាំ បង្កើតឱកាសការងារការផ្សព្វផ្សាយឱ្យកាន់តែរីកដុះដាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ថ្មមានសុខភាពល្អ: មែកធាងសំណាងថ្មដ៏កាចសាហាវនេះនាំមកនូវភាពសុខដុមសុភមង្គល និងភាពបរិបូរណ៍ដល់ម្ចាស់។ មែកធាងសំណាងនេះក៏ជួយទាក់ទាញថាមពលវិជ្ជមានដល់គេហដ្ឋាន និងការិយាល័យផងដែរ។ វាត្រូវបានគេជឿជាក់ថានៅកន្លែងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ និងថ្មដែលមានភាពកខ្វក់ត្រូវបានបង្ហាញនោះ ពរជ័យ និងភាពរុងរឿងនឹងនៅតាមថែរក្សាការពារអ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. រូបសំណាកនាគ: នាគគឺជាសត្វមួយក្នុងចំណោមសត្វពិសិដ្ឋទាំងបួន និងជានិមិត្តរូបដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្បួនហុងស៊ុយ។ នាគជានិមិត្តរូបនៃនិមិត្តរូបយ៉ាងរឹងមាំ ក៏តំណាងឱ្យមានភាពក្លាហាន និងមានឥទ្ធិពល។ យោងទៅតាមហុងស៊ុយ រូបសំណាកនាគគឺជានិមិត្តរូបនៃភាពល្អកម្លាំង និងភាពបរិសុទ្ធ។ នាគត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបកំពូលនៃអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិ សំណាង និងកិត្យានុភាព។ រូបចម្លាក់នាគជួយទាក់ទាញភាពរុងរឿង និងសំណាងដល់ម្ចាស់ផ្ទះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More