សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ថ្មីទៀតហើយ !!! សាច់ញាតិអ្នក ស្លា​ .ប់ដោយសារកូវីដនៅឥណ្ឌា ខឹ.ងពេទ្យ និងវា.យពេទ្យ ផ្អើលបន្ទប់ ICU (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងឧប្បត្តិហេតុថ្មីមួយទៀត បុគ្គលិកសុខាភិបាលឥណ្ឌា ត្រូវបានគេវា.យដំនៅឯមន្ទីរពេទ្យ វិទ្យាសាស្រ្តវេជ្ជសាស្រ្ត Jawaharlal Nehru (JNIMS) ក្នុងស្រុក Imphal East នៃរដ្ឋ Manipur។ មនុស្សពីរនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួន ពា ក់ ព័.ន្ធនឹងការ វា.យ ប្រ.ហារនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូឃ្លីប បានបង្ហាញពីមនុស្សមួយចំនួនត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំ.ងឺកូវីដ បានបំ ផ្លិ.ចបំ ផ្លា.ញ ឧបករណ៍នៅក្នុងបន្ទប់ ICU របស់មន្ទីរពេទ្យ JNIMS។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុការណ៍នេះ ត្រូវបានថតជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព របស់មន្ទីរពេទ្យ។
យោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា សាច់ញាតិរបស់ស្ត្រីអាយុ ៣៣ ឆ្នាំម្នាក់ដែលបាន ស្លា .ប់ ដោយសារឆ្លងមេរោគកូវីដ បានបំ ផ្លា.ញ បន្ទប់ ICU និងកម្ទេចឧបករណ៍ដាក់អុកស៊ីសែន ព្រមទាំងឧបករណ៍ ICU ផ្សេងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថា “អ្នកជំ.ងឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពី៣ថ្ងៃមុន ដោយមានជំ.ងឺ កូវីដ ធ្ងន់.ធ្ងរ ហើយត្រូវបានណែនាំឲ្យផ្ទេរចូលបន្ទប់ ICU ប៉ុន្តែ សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកជំ.ងឺបានបដិសេធ” ។ ក្រោយមក អ្នកជំងឺ.ត្រូវបានផ្ទេរទៅបន្ទប់ ICU ប៉ុន្តែបានស្លា ប់ ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kh Lokeshwar Singh អគ្គនាយករងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅ JNIMS បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ India Today ថា រដ្ឋបាលនិងគ្រូពេទ្យ JNIMS បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅប៉ូលិស រួចហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូលិសបានឃុំខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ពា ក់ ព័.ន្ធនឹងឧប្បត្តិហេតុនេះ។ វាជារឿងអកុសល ដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខ បានក្លាយជាមុខសញ្ញានៃអំពើបែបនេះ បើទោះបីជាពួកគេធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាជន ក្នុងអំឡុងពេលមានជំ.ងឺរាតត្បាតនេះក៏ដោយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More