សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

វីវរហើយលើកនេះ!! ក្រុ ម ឧ ទ្ទា .ម ១៣៥ក្រុមប្រកាសឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំក ម្លាំ .ង គ្នាដើម្បី ប្រ ឆាំ .ង រ ប បសឹ ក ភូមា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បា តុ ក .ម្ម ប្រ ឆាំ .ង រដ្ឋ ប្រ ហា រ យោធាភូមា ដែលមួយចំនួន នាំមុខដោយព្រះសង្ឃភូមា បានផ្ទុះ ឡើង នៅភូមិ ក្រុងជាច្រើន ពេញផ្ទៃប្រទេសភូមា នៅថ្ងៃអាទិត្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បា តុ ក .ម្ម ទ្រ ង់ ទ្រា .យ ធំ ក្នុងប្រទេស កើតមានជួនចំពេលនឹងបា តុ ក. ម្ម របស់សហគមន៍ភូមា នៅទឹកដីបរទេស ដែលនៅក្នុងនោះ មានផងដែរ តៃវ៉ាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងប្រទេសភូមា នៅក្នុងចំណោម មនុស្ស៥នាក់ ដែលស្លា .ប់ដោយសារការ បា .ញ់ ប្រ .ហា រ ប ង្រ្កា .ប របស់ក ង ទ័ ព ភូមា មាន២នាក់ នៅតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេស ២នាក់ នៅរដ្ឋស្ហាន ភាគឦសានភូមា ជាប់ជាមួយប្រទេសថៃ និង១នាក់ទៀត នៅរដ្ឋកាឈីន ជាប់ព្រំដែនចិន។

ចាប់តាំងពីកើតមានបា តុ ក .ម្ម ប្រ ឆាំ .ង រដ្ឋ ប្រ ហា រ យោធា ភូមា កាលពី ៣ខែមុន កងទ័ពភូមា បានធ្វើការប ង្រ្កា .ប បា .ញ់ គ្រា .ប់កាំភ្លើងពិ ត ស ម្លា .ប់ បា .តុ ក .រ ភូមា យ៉ាងតិច ៧៥៩នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅបីខែមកនេះ ក ង ទ័ ព ភូមាបានជា ប់ ដៃ ប្រ យុ .ទ្ធ ផងដែរ ជាមួយ ពួក ឧ ទ្ទា .ម ទ័ .ព ព្រៃ ការ៉ែន ដែលមាន អំ ណា ចគ្រប់គ្រងតំបន់ការ៉ែន នៅភាគខាងកើត ជាប់ប្រទេសថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួក ឧ ទ្ទា .ម ការ៉ែន ក្រោមឈ្មោះថា សហភាពជាតិការ៉ែន ដែលចេញមុខ ប្រ យុ .ទ្ធ វា .យ ដ ណ្តើ .ម ប ន្ទា យ ទា ហា ន ភូមា ដើម្បី បុព្វហេតុ គាំទ្រការ ទា ម ទា រ របស់បា .តុ ក រ ភូមា បានអះអាងថា នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ មានពួ ក ក្រុ ម ប្រ ឆាំ .ង ភូមា ជាង ២ពាន់នាក់ ដែលបាន រ ត់ ភៀ ស ខ្លួនពីការ យា យី ធ្វើបា ប របស់កងទ័ព ដើម្បី ចូលរួមក្នុងក្រុមខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ពួ ក ឧ ទ្ទា .ម កា រ៉ែ .ន បានអំពាវនាវឲ្យចលនាតស៊ូជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀត ក្នុងរដ្ឋការ៉ែន ចូលរួមក ម្លាំ ង ជាមួយក្រុមខ្លួន ដើម្បី ប្រ យុ .ទ្ធ ប្រ ឆាំ .ង នឹ ងក ង ទ័ ពភូមា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់ក្រុម ឧ ទ្ទា .ម ដទៃទៀត អ្នកទទួលខុសត្រូវកងទ័ពការ៉ែន លោក Baw Kyaw Heh បានបញ្ជាក់ថា “នៅក្នុងប ដិ វ ត្ត ជា ង៧០ឆ្នាំ នេះជាឱកាសដ៏ល្អ ដែលគេត្រូវ ឆ ក់ចា ប់ ឲ្យបាន ដើម្បីប្រ យុ .ទ្ធ ផ្តួ ល រំ លំ របប ផ្តា ច់ ការយោធាភូមា”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភូមាមាន ក្រុ ម ឧ ទ្ទា . ម ជនជាតិភាគតិច ចំនួន ១៣៥ ដែលគ្រប់គ្រង មួយភាគបីនៃទឹកដីភូមា។ ចាប់តាំងពីភូមាទទួលបានឯករាជ្យ រួចផុតពីអាណានិគមអង់គ្លេស ឆ្នាំ ១៩៤៨ ការ ប្រ យុ .ទ្ធ គ្នា រ វា ង កងទ័ពភូមា និងពួក ឧ ទ្ទា .ម គ្រប់ជនជាតិ បានផ្ទុះ ឡើ ង យ៉ាងតិច ២០ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីស្ងាត់អស់ប៉ុន្មានឆ្នាំ ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីប ទឈ .ប់ បា .ញ់ រវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរ ការ ប្រ យុ ទ្ធ .គ្នាបានកើតឡើងវិញ ចាប់តាំង ពីខែមីនា នៅក្រោយ ក្រុ .ម ឧ ទ្ទា .ម ការ៉ែនចេញមុខ គាំទ្រ ក្រុមបា តុ ក រ ភូ មា ដែលរងការ ប ង្រ្កា .ប ហិ .ង្សា ពីសំណាក់ក ង ទ័ ពភូមា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​