សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ការមើលស្រាលរបស់រដ្ឋភិបាលឥណ្ឌាទើបធ្វើឲ្យកើតជំងឺកូវីដ៦លាននាក់ បានឆ្លងតែក្នុងមួយខែមេសានេះ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រកាសថា ករណីឆ្លងថ្មី មានចំនួន ៣៨៥ ០០០នាក់ និងមានអ្ន ក ស្លា .ប់ ជិត ៣៥០០នាក់ ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតមកដល់ថ្ងៃនេះ ឥណ្ឌា មានមនុស្ស ស្លា .ប់ ដោយសារជំងឺកូវីដជាង ២សែននាក់ និងមនុស្សឆ្លងជំងឺកូវីដ ជាង ១៨,៥លាននាក់ ដែលនៅក្នុងនោះ មាន៦លាននាក់ បានឆ្លងតែក្នុងមួយខែមេសានេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថា ន ភា ពឆ្ល ងរា ត ត្បា ត ជំងឺកូវីដ កាន់ តែធ្ង .ន់ ធ្ង. រ សព្វថ្ងៃនេះ ដោយសារ តែការ គ្រ ប់គ្រ ងមិ នបានល្អ ការ មើ ល ស្រា ល របស់រដ្ឋាភិបាល ឥណ្ឌា ទៅលើជំងឺកូវីដនេះឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅដើមខែ កុម្ភៈ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីឥណ្ឌា លោកណារិនដ្រា ម៉ូឌីបានប្រកាសក្តែងៗថា ជាមួយករណីឆ្លងថ្មី ធ្លាក់មកនៅត្រឹម ៩ពាន់នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ ឥណ្ឌាបានយកឈ្នះ ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅចំពោះមុខ មហាជនឥណ្ឌា លោកណារិនដ្រា ម៉ូឌី ដែលបានធ្វើនយោបាយប្រ ជា ភិ ថុ ត នៅបានលើកតម្កើងខ្លួនទៀតថា លោក ជាអ្នកស្រោចស្រង់ប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌារបស់លោកម៉ូឌី ដែលជាកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេបំផុត ក្នុងលោក បាន តាំងខ្លួនជាប្រទេសគំរូ នាំចេញវ៉ាក់សាំង សម្រាប់ជួយប្រទេសដទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែ គិតថា ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ បានល្អប្រសើរ ហើយសង្ឃឹមលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ដើម្បី បង្កើត ប្រព័ន្ធការពារក្នុងចំណោមប្រជាជន រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌារបស់លោកណារិនដ្រា ម៉ូឌី ចាប់ផ្តើមបន្ធូរខ្សែរ លែងរឹតបន្តឹង បិទខ្ទប់ប្រទេស ដូច ក្នុងជំនាន់រលកទី១ នៅឆ្នាំ ២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគិតថា ឥណ្ឌា រួចចាកផុតពីជំងឺ ឆ្ល ង រា ត ត្បា ត កូវីដ រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាត បើកភ្លើងខៀវ ឲ្យមានពិធីបុណ្យសាសនា ហិណ្ឌូ និងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត ដូចធម្មតា។ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម្សិលមិញ អាជ្ញាធរឥណ្ឌានៅរដ្ឋBengal Occidental នៅភាគឦសានឥណ្ឌាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ខ្លួន សម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្រ្តប្រចាំរដ្ឋ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពកូវីដ ធ្ង ន់ធ្ង រ បែបនេះទៅហើយ ឥណ្ឌានៅតែបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ប្រចាំរដ្ឋ ទៀត កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ ដែលធ្វើឲ្យគេ បា រ ម្ភ ថា អាចជាកត្តាជំរុញ ឲ្យមានការឆ្លងរាលដាល កូវីដកាន់តែខ្លាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេសង្កេតឃើញ ថា នៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនា ហិណ្ឌូ ក៏ដូចជាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត មនុស្សរាប់សែននាក់ ដែលបានចូលរួម គឺគ្មានរក្សាគម្លាត ពាក់ម៉ាស អ្វីនោះទេ។ គេវាយតម្លៃថា ការជួបជុំមនុស្សណែនណាន់ តាន់តាប់ ក្នុងពិធីបុណ្យនៅទន្លេគង្គារ នៅតាមភូមិឃុំ និងការប្រមូលផ្តុំធ្វើមិទ្ទិញ របស់គណបក្សនយោបាយ គឺជាកត្តាសំខាន់មួយ ដែល ធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងកូវីដ បានហក់ឡើង លឿនស្លេវ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនៅតែបន្តរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅក្នុងកាលៈទេសៈ ដែលឥណ្ឌា កំពុងផ្ទុះជំងឺកូវីដខ្លាំងក្លារួចហើយនោះ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា របស់លោក ម៉ូឌី នៅតែមើលងាយស្ថានការណ៍កូវីដ និង ប្រមាថជីវិតរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌា គឺដើម្បីតែសំឡេងឆ្នោត របស់គណបក្សរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩កាន់តែរាតត្បាតខ្លាំង លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានរងការរិះគន់ ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស។ នៅតាមបណ្តាញសង្គម មានសារ Hastag ទាមទារឲ្យលោកចុះ ចេ ញពីតំណែង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​