សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ទឹកចិត្តស្នហាជាតិ !! បា តុ ករ មីយ៉ាន់ម៉ាសុខចិត្ត ស្លា.ប់ដើម្បីប្រទេសខ្លួន

ក្រុម បា តុ ករ ប្រ ឆាំ ង រ ដ្ឋ ប្រ ហារ រាប់ម៉ឺននាក់ បានចេញមកតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បើទោះបីជាមានការ ប ង្រ្កា ប កា ន់ តែ ខ្លាំ ង ឡើងរួមទាំងការ វា យ ឆ្មក់ពេញមួយយប់នៅក្នុងទីក្រុង យ៉ាំងហ្គោនក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សកម្មជនឈ្មោះ Maung Saungkha បាននិយាយថា ការប្រមូលផ្តុំគ្នាកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទូទាំងទីក្រុងនិងតំបន់ជាច្រើន ដែលជាផ្នែកមួយនៃ កូ.ដ.កម្ម ទូទៅរយៈពេល២ថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថា “យើងសុខចិត្តស្លា.ប់ដើម្បីប្រទេសរបស់យើង។ ពេលនេះយើងត្រូវតែតស៊ូដើម្បីឈ្នះ។ យើងជឿជាក់ថា ការ ប្រ យុ ទ្ធ រួមគ្នាជាមួយយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ត វ៉ាថ្ងៃអាទិត្យបានកើតឡើងចំពេលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានព្រ មា ន ដល់ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) ដែលជាក្រុមអះអាងថា ជារដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានព្រ មានថា ពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើ “ក្ប ត់ ជា តិ” ហើយអាចត្រូវបានកា ត់ ទោ ស ប្រ ហារ ជី វិ តឬជា ប់ គុ ក ២២ ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក ង ក ម្លាំ ង សន្តិសុខបានធ្វើការ ប ង្ក្រា ប លើ បា តុ ក ម្ម ដោយបាន ស.ម្លា.ប់ ម នុ ស្សយ៉ាងតិច ៥៤ នាក់និងរាប់សិបនាក់ទៀត រងរ.បួ.ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅទីប្រជុំជន Lashio ក្នុងតំបន់ Shan ភាគខាងជើង, ប៉ូ លិ ស បាន បា ញ់ ឧ ស្ម័ ន បង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រា ប់ បែ ក បំ ភាំ ង ស្មា រ តី។ ចំណែកនៅទីប្រជុំជន Bagan, ប៉ូ លិ ស បានបើកការ បា ញ់ ប្រ ហារ ដើម្បីបំ បែ ក បា តុ ក ម្ម។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គេមិនច្បាស់ទេថាតើ ប៉ូ លិ ស ប្រើគ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ជ័រនិងគ្រាប់ពិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេហទំព័រព័ត៌មាន Irrawaddy បានរាយការណ៍ថា ម នុ ស្ស ជាច្រើននាក់បានរង រ បួ ស នៅ Bagan៕

You might also like