សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ប៉ូ លិ ស ថៃព្រ មា ន ទុកជាមុនចំពោះក្រុម បា តុ ករ ដែលកំពុងត្រៀមប្រមូលផ្តុំគ្នា ដើម្បីតវ៉ាប្រ ឆាំ ង រដ្ឋាភិបាល នៅចុងសប្តាហ៍នេះ

(បាងកក)៖ ប៉ូ លិ ស ថៃបាន ព្រ មានទុកជាមុន ចំពោះក្រុម បា តុ ករ ប្រ ឆាំ ង នឹងរដ្ឋាភិបាល ដែលគ្រោងធ្វើ បា តុ ក ម្មនៅទីក្រុងបាងកកថា ពួកគេកំពុងប្រថុយនឹងការ ចា ប់ ខ្លួ នហើយ បន្ទាប់ពីបទបញ្ជាមួយត្រូវបានដាក់ចេញ ដោយ ហា ម ឃា ត់ ការប្រមូលផ្តុំគ្នាជាសាធារណៈនៅទីក្រុងបាងកក និងខេត្តជុំវិញនោះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចលនាធ្វើ បា តុ ក ម្ម ត វ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមយុ វ ជនថៃ បានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុន ដើម្បីអំពាវនាវឱ្យលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា ចុះចេញពីតំណែង ហើយការ ប៉ះ ទ ង្គិ ច គ្នារវាង ប៉ូ លិ ស និងក្រុ ម បា តុ ករ កាលពីសប្តាហ៍មុន គឺជាហេតុការណ៍ធ្ង ន់ ធ្ង រ មួយ គិត ចាប់តាំងពីការតវ៉ាកើតឡើង។ ប៉ូ លិ សថៃ បានប្រើគ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ជ័រជាលើកដំបូង កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុន ក៏ដូចជាឧ ស្ម័ ន ប ង្ហូរទឹក ភ្នែក និងកា ណុ ង បា ញ់ ទឹក ដើម្បីបំ បែ ក ក្រុម បា តុ ករទាំងនោះ ដែលប ង្ករឲ្យក្រុម បា តុ ករ ១០នាក់ និងប៉ូ លិ ស ២៦នាក់បាន រងរ បួ ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា ក្រុម បា តុ ករ ចំនួន ០៤ ក្រុមផ្សេងគ្នា គ្រោងនឹងធ្វើបា តុ ក ម្ម ត វ៉ា ចាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះ ខណៈការប្រមូលផ្តុំគ្នា ដោយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបបរាជានិយម ក៏ត្រូវបានគ្រោងនឹងធ្វើដែរ។ ដោយហេតុនេះហើយទើបមន្ត្រីប៉ូលិសប្រមាណ ៤,៨០០នាក់ ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យត្រៀមខ្លួន ដើម្បីចល័តទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You might also like