សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ថៃ ធ្ង ន់ ករ ហើយ !! ប៉ូ លិ ស ប ង្ក្រា ប បា តុ ក ម្ម ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាន តេ ស្ត វិ ជ្ជ មា ន ជំ ងឺ កូវីដ ១៩

ថៃ៖ ប៉ូ លិ ស ប ង្ក្រា ប បា តុ ក ម្ម ម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ត្រូវបានសារព័ត៌មាន បាងកកប៉ុស្តិ៍ រាយការណ៍ថា រូបគាត់បានឆ្លងជំ ងឺ កូវីដ ១៩ បន្ទាប់ពីគាត់បានទៅធ្វើ តេ ស្ត នៅថ្ងៃអង្គារ ទី ២ និងបានដឹងលទ្ធផលវិ ជ្ជ មាន នៅថ្ងៃ ពុធ ទី០៣ មីនា កន្លងទៅនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ូ លិ ស រូបនេះមានឈ្មោះថា Somyot Nuamcharoen ធ្លាប់មានប្រវត្តិទៅលេងស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តសាមុតសាខន កាលពីថ្ងៃទី ១៨ កុម្ភៈ កន្លងទៅ ពោលគឺចំពេលដែលរលកទី ២ នៃជំ ងឺ កូវីដ ១៩ កំ ពុ ង រា ត ត្បា ត នៅក្នុងខេត្តមួយនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពខាងលើបន្តថា ក្នុងពេលទៅលេងស្រុកកំណើតនោះ លោក Somyot Nuamcharoen បានទៅជួបជុំមិត្តភក្តិនិងសាច់ញាតិជាច្រើននាក់និងច្រើនកន្លែងផ្សេងគ្នាមុនពេលត្រលប់មកធ្វើការងារនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកវិញ ហើយគេជឿថាពេលនោះហើយដែលគាត់បានឆ្លង ជំ ងឺ កូវីដ ១៩​ នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះ ប៉ូ លិ ស រូបនេះបានប ង្កើ ន ក្តី បា រ ម្ភ យ៉ា ង ខ្លាំ ង អំពីលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩ ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ព្រោះក្នុងពេលទៅ ប ង្រ្កា ប ក្រុ ម បា តុ ករ នោះ លោក Somyot Nuamcharoen បានប៉ះពាល់យ៉ាងជិតស្និតជាមួយក្រុម ប៉ូ លិ ស គ្នាឯង និងក្រុម បា តុ ករ ជា ច្រើ ន នាក់ផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​