សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ខ្លាំងមែន !! អុីរ៉ង់​ បានដាក់ ប្រ ព័ ន្ធ ការ ពារ​ ដែនអាកាសនៅក្បែរទីតាំងរោង ចក្រ ប រមា​ ណូរបស់ខ្លួន

9

អុីរ៉ង់បានបង្កើន សក ម្មភាពទប់ស្កាត់ការវា យប្រ ហារ ពីអាមេរិក ទៅលើទីតាំង ប រមា ណូ របស់ខ្លួន ដោយ ដាក់ពង្រា យប្រ ព័ន្ធ មី ស៊ីល ការពារនៅជិតទីតាំងរោងចក្រ ប រមា ណូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសារព័ត៌មានAl-Qabas របស់ប្រទេសគុយវែត​បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលអ៊ុីរ៉ង់​បានដាក់ពង្រាយ ​ប្រ ព័ន្ធ មី ស៊ីលការ ពារ ទប់ស្កាត់ការវា យប្រ ហារ ពី​អាមេរិក នៅតាមរោងចក្រ បរ មា ណូ​ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តIsfahan។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សកម្មភាពខាងលើរបស់អុីរ៉ង់​កើតឡើង ក្រោយពេលទីក្រុងតេអុីរ៉ង់ និងវ៉ាស៊ីនតោន​ប្រ ឈម មុខតា ន តឹងកាន់ តែ ខ្លាំង ក្រោយពេលប្រធានាធិបតីត្រាំ កាលពីថ្ងៃទី​២៤ខែធ្នូ​បាន ចោ ទ ប្រកាន់អុីរ៉ង់​នៅពីក្រោយការវា យប្រ ហារ ទៅលើ​ស្ថានទូតអាមេរិក​នៅរដ្ឋធានីបាដាត​ ប្រទេសអុីរ៉ាក់​។ លោកត្រាំ​នឹងបង្ខំ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអុីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ប្រសិនបើមាន ពល រដ្ឋអាមេរិក ស្លា ប់នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារព័ត៌មាន Sputnik បានផ្សាយថា តំបន់បៃតងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាត ក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការ វា យប្រ ហារដោយមី ស៊ីល​។ ការវា យប្រ ហារ កើនឡើងខ្ពស់ក្រោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បរ មា ណូអុីរ៉ង់​លោក​Mohsen Fakhrizadeh រងការ ធ្វើ ឃា ត​ហើយអុីរ៉ង់ ចោទ ប្រ កាន់ អាមេរិក និងអុីស្រាអែលនៅពីក្រោយការវា យប្រ ហារនោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង