សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អាមេរិកនឹងផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាជិត ១៧០ លានដុល្លារដល់វៀតណាម រីឯ កម្ពុជាបាន ៨៥លាន តែមានលក្ខខ័ណ្ឌ

0

កញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះកូវីដ១៩ ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៩០០ ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានសភាអាមេរិកអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី២១ ធ្នូ បានត្រៀមថវិកាជិត ១៧០ លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម ដោយមាន​ខ្ទង់ចំណាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជាតិពុល Dioxin (ដែល​អាមេរិក​បាន​ប្រើ​ក្នុង​សង្គ្រាម​វៀតណាម) និងការផ្សះផ្សាក្រោយសង្គ្រាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃច្បាប់ស្ដី​អំពី​កញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះដែលបានចេញផ្សាយដោយ CNN សហរដ្ឋអាមេរិកនឹង​ចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ ១៦៩​ ៧៣៩ ០០០ ដុល្លារជាជំនួយដល់ប្រទេសវៀតណាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះទៅប្រទេស​វៀតណាម​បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នូវចំណុច ៣ ដែលក្នុងនោះ ថវិកាចំនួន ១៤,៥ លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីសុខភាព និងពិការភាពនៅតាមតំបន់ដែ​ល​ត្រូវ​អាមេរិក​បាញ់ថ្នាំ Dioxin កាល​ពី​សង្គ្រាម​វៀតណាម ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ចំនួន​សម្រាប់​ឧបត្ថមភ​ដល់​ជន​ពិការ និង​ជន​រងគ្រោះ​ដោយសារ​តែ Dioxin។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថវិកាប្រមាណ ១៩ លានដុល្លារនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយមិនមាន​លក្ខខណ្ឌច្បាប់សម្រាប់សកម្មភាពកែលម្អឡើងវិញនៅក្នុងទីតាំងដែលមានផ្ទុកជាតិ Dioxin នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ថវិកានេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយទៅ​រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម រួមទាំងយោធាផងដែរ ដើម្បីបម្រើគោលបំណងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុចចុងក្រោយគឺប្រហែល ២,៥ លានដុល្លារដែលនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីផ្សះផ្សាយ​រវាង​អាមេរិក និង​វៀតណាម​ក្រោយ​សង្គ្រាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន​នេះ ដោយទទួលបាន ៩២ សំឡេង​គាំទ្រ និង ៦ សំឡេង​ប្រឆាំង គណបក្សទាំងពីរក្នុង​សភាអាមេរិក​បានយល់ព្រមលើកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះដែលមានតម្លៃ ៩០០ ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយ​ស្តារសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្រោយ​ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវី-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពី​មាន​ការចរចាគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមក ទីបំផុតគណបក្សសាធារណៈ និងគណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើកញ្ចប់ថវិកានេះ។ ហើយសេចក្ដីព្រាង​​ច្បាប់​នេះ​ត្រូវបានដាក់ជូន​លោកប្រធានាធិបតី ត្រាំ ដើម្បីចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តចូលជាធរមាន។
ក្នុងកញ្ចប់ថវិកា ៩០០ ពាន់លានដុល្លារនេះ អាមេរិកក៏គ្រោងនឹងផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជាប្រមាណ ៨៥,៥​ ពាន់លាន​ដុល្លារផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែ ច្បាប់ថវិកានេះបានបញ្ជាក់ថា អាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់មួយសេនណាឡើយ ប្រសិនបើកម្ពុជាមិនព្រមតាមលក្ខខ័ណ្ឌមួយចំនួនដូចជា ឥរិយាបថកម្ពុជាក្នុងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង ការឲ្យចិនបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅសមុទ្ររាម ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ខណៈប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវអាមេរិក និងសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ជំនួយជាបណ្ដើរៗ ដោយចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពនយោបាយ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ វៀតណាម ដែលគេគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តផ្ដាច់ការ បែរជាទទួលបានបានការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនពីអាមេរិក និងប្រទេសលោកខាងលេចច្រើនជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេស ក្នុងឆ្នាំ២០២០ នេះ វៀតណាម និងអាមេរិកបានក្លាយជា «ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រចម្បង» រីឯអឺរ៉ុប ចក្រភពអង់គ្លេស និងអូស្ត្រាលីវិញ ក៏បានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឲ្យវៀតណាមផងដែរ។

អត្ថបទទាក់ទង