សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

សមយុទ្ធស ង្គ្រាមកងទ័ពចិនចល័តរថ.ក្រោះ 96a នឹងបញ្ជា ការដ្ឋានវា.យលុ កសំ ខា ន់ទាំង២ ណានជីង ហ៊ូចូវ ហាក់ចង់គំ​ រាមតៃវ៉ាន់…(វីដេអូ)

6

រថ.ក្រោះកងទ័ពនិងកងពលថ្មើរជើងរបស់ប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធស ង្គ្រាមនៅតាមទីក្រុងនាពេលថ្មីៗនេះ ដែលត្រូវបានគេពិពណ៌នាថាជាការត្រៀមលុ កលុ យឈ្លា នពា នតៃវ៉ាន់។ ខ្សែវីដេអូដែលចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ស៊ីស៊ីធីវីរបស់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនរួមមានរូបភាពដ៏កម្រនៃរថ.ក្រោះច ម្បាំ ងប្រភេទ ៩៦A ដែលកំពុងដំណើរការក្នុងកំឡុងពេលសមយុទ្ធស ង្គ្រា មនៅហាំងចូវនៃខេត្តហ្សេជាំងភាគខាងកើតប្រទេសចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អង្គភាពកងទ័ពប្រជាជនរំដោះប្រជាជននៃក្រុមទី ៧២ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅហ៊ូចូវហ្សេជាំងបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធប្រ យុ ទ្ធតាមដងផ្លូវដែលប៉ុ នប៉ ងក្លែងធ្វើឱ្យស្ថានភាពទីក្រុងមានក ម្លាំ ងទ័ពចូលលុ កលុ យរបស់ចិនអាចជួបប្រទះបន្ទាប់ពីការចុះចតដោយជោគជ័យលើកោះតៃវ៉ាន់។
រួមជាមួយក្រុមទី ៧៣ របស់កងទ័ពដែលឈរជើងនៅណានជីងខេត្តជាំងស៊ូទី ៧២ ត្រូវបានអ្នកវិភាគយោធាតៃវ៉ាន់ពិពណ៌នាថាជាកម្លាំងឈ្លា នពា នសំខាន់របស់ PLA ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមទាំងពីរខាងលើគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ជាការសំខាន់ខាងកើតរបស់ប្រទេសចិន។ យោងតាមឯកសារក ម្លាំងក្រហម លុកលុយរបស់ទាហាន ២៣០ នាក់និងរថ.ក្រោះចំនួន ៣០ ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចចាប់យកប្លុកទីក្រុងក្នុងទីក្រុងដែលការពារដោយក្រុម“ ខៀវ” ដែលរួមមានទាហាន ៧០ នាក់និងរថ.ក្រោះ ៦ គ្រឿង របាយការណ៍បាននិយាយថា របាយការណ៍បាននិយាយថាទោះបីជាមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក ម្លាំងតូចជាងនេះមានគុណសម្បត្តិរួមទាំងទីខ្ពស់និងបន្ទាយការពារ។ សារព័ត៌មាន Tencent របស់ប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាអំពីសមយុទ្ធ“ ស ង្រ្គា មតាមផ្លូវដែក” ជាការព្រមា នដែលមានន័យថាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរួមជាមួយសមយុទ្ធវា យឆ្ម ក់ឆ្នេរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាពេលថ្មីៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍នៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាឯកសារនេះគឺជាការប៉ុ នប៉ ងមួយផ្សេងទៀតរបស់ PLA នៅឯស ង្គ្រា មចិត្តសាស្ត្រ។
ឧត្តមសេនីយ៍ Alan Shih អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ TVBS របស់តៃវ៉ាន់ថា“ ការស៊ើ បការណ៍ស ម្ងា ត់របស់យោធាតៃវ៉ាន់ដឹងអំពីរាល់ការពង្រាយកងទ័ពនិងការចល័តរបស់ចិន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្ថែមថា“ បក្សកុម្មុយនិស្តចិនមិនដែលធ្វើមាត្រដ្ឋានពាក្យសំដីនិងការគំរា មកំហែ ងខាងយោធាទេ។ យោធាតៃវ៉ាន់នឹងបន្តបង្កើនសមត្ថភាពការពារខ្លួន” ។ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកវិភាគយោធាលោក Hector Kang បានប្រាប់ទូរទស្សន៍តៃវ៉ាន់ Sanlih ថាសមយុទ្ធ PLA ឆ្លងកាត់សមុទ្រជាទូទៅមានក្រុមក្រហមដែលតំណាងឱ្យប្រទេសចិននិងក្រុមពណ៌ខៀវតំណាងឱ្យតៃវ៉ាន់។ទោះយ៉ាងណាលោកបាននិយាយថាការធ្វើស ង្គ្រាមតាមទីក្រុងនៅតាមដងផ្លូវនៃកោះតៃវ៉ាន់គឺគ្មានន័យអ្វីទេព្រោះវានឹងកើតឡើងតែបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹករបស់តៃវ៉ាន់ដែលជាក ម្លាំងរុញច្រានការលុ កលុ យដ៏សំខាន់របស់កោះនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការវិភាគលើក ម្លាំងយោធាតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំនេះបានលើកឡើងថាតៃប៉ិមានរថក្រោះច ម្បាំ ងធំ ៗ ជាង ១.០០០ គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលមានចំនួនលើសកងក ម្លាំងប្រដាប់អាវុ ធរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពី ១០ ទៅមួយនិងមានថវិកាធំជាង ១៥ ដងមានរថ.ក្រោះសំខាន់ៗចំនួន ៣៥០០ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានស ង្កត់ធ្ង ន់ថាខ្លួនប្តេជ្ញាការពារខ្លួនដោយទទួលបានគ្រឿងបរិក្ខារយោធានិងអាវុ ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអត្រាកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ។ នៅពេលលោកស្រីត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាណត្តិទី ២ ក្នុងខែមករាប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen បានប្រាប់ BBC ថាការលុ កលុ យកោះតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវចំណាយច្រើនសម្រាប់ប្រទេសចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តៃវ៉ាន់ថ្មីៗនេះបានទិញមីស៊ី លថ្មីចំនួន ១០៨ គ្រឿងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ ១,៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីចាប់ផ្តើមជំនួសរថក្រោះចាស់និងធុនស្រាលមួយចំនួន។ តៃវ៉ាន់បានពង្រាយ រថក្រោះចម្បាំងរបស់ពួកគេ រាយប៉ាយនិងលាក់បាំងបានគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់ពេលដ៏សំខាន់មកដល់ ពួកគេដើម្បីបើកការវាយបកនឹងកងទ័ពសត្រូវ ៕

សូមទស្សនាវីដេអួខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង