សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អ៊ីរ៉ង់ផ្គុំក ម្លាំងទ័ព បែរកា ណុងមីស៊ី.លឆ្អោះទៅ អ៊ីស្រាអ៊ែល,អាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះទម្លា ក់គ្រា ប់បែ.កB-52ពីរគ្រឿងហោះទៅជួយអ៊ីស្រាអ៊ែលប ន្ទាន់

7

សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយយន្តហោះ ទម្លាក់គ្រា ប់បែក Pair B-52 ទៅកាន់ឈូងសមុទ្រពែរ្ស ដើម្បីរារាំងបេសកកម្មប្រឆាំ ងនឹងអ៊ីរ៉ង់ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយ្តហោះទម្លា ក់គ្រា ប់បែក B-52 ចំនួនពីរគ្រឿងទៅកាន់មជ្ឈឹមបូព៌ា កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Barksdale AFB ក្នុងរដ្ឋ Louisiana ដែលនេះជាបេសកកម្មរារាំ ងលើកទីពីរប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចុះមកនៅត្រឹម ២៥០០ នៅអ៊ីរ៉ាក់ និងអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនថ្ងៃទី ២០ ខែមករា។ ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងបាកដាតបានដកបុគ្គលិក ដែលមិនចាំបាច់រួចទៅហើយ ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ និង«មនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀត»នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ ដែលជាខួបមួយឆ្នាំនៃការវា យប្រ ហារដោយយន្តហោះគ្មា នមនុស្សបើករបស់អាមេរិ ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យន្តហោះទម្លា ក់គ្រា ប់បែករបស់កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកពីរគ្រឿង ត្រូវគេដឹងថា បំពា ក់គ្រា ប់បែ កពេញៗខ្លួន ហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Barksdale ក្នុងរដ្ឋ Louisiana ហើយហោះហើរ“ មិនឈប់ឈរ” ទៅកាន់មជ្ឈឹមបូព៌ា និងត្រឡប់មកវិញជាមួយការចា ក់បំពេញប្រេងបន្ថែមនោះលើលំហរអាកាសជាច្រើនដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា នៅមជ្ឈឹមបូព៌ាពិតជាមិនអាចរកភាពកក់ក្ដៅបានឡើយ។ អស់ពីរឿងមួយ ចូលរឿងមួយទៀត ដែល សុទ្ធតែជាចលនា ទៅរកស ង្រ្គាម ។ បើស ង្រ្គាម មិនប ង្ក ឡើងរវាងអាមេរិ ក និងអ៊ីរ៉ង់ ក៏អាចការប ង្ក ស ង្រ្គាម រវាងអ៊ីស្រាអ៊ែល ជាមួយ នឹងអ៊ីរ៉ង់ ឬក៏ការប ង្កការវា យប្រ ហារចេញពី ពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ ដែលអ៊ីរ៉ង់នៅពីក្រោយ៕

អត្ថបទទាក់ទង