សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

អាមេរិកប្រកាស់នឹងផ្ដល់ប្រាក់ង្វាន់ ៥ លានដុល្លារ បើអ្នកណាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដែលចិនរំ.លោ ភលើច្បាប់ដាក់ទា រុណ កម្មកូរ៉េខាងជើង

4

ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន៖ កាលពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាស​ផ្តល់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ ៥ លានដុល្លារ សម្រាប់ព័ត៌មានដែលបង្ហាញថា ប្រទេសចិនបានរំ លោ ភ លើការហាមឃាត់អន្តរជាតិ ប្រឆាំ ងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថា បានរំ លោ ភ នូវទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌ កម្ម របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ នេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានគោលបំណងបង្ខំឱ្យប្រទេសនេះបោះបង់កម្មវិធីអាវុធ.នុយក្លេ.អ៊ែររបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ (CSIS) ប្រេសិតរោង​អាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង លោក Alex Wong បានចោទប្រកាន់ថា «ប៉េកាំងកំពុងស្វែងរក វិធីលុបចោលរបបទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើក្រុងព្យុងយ៉ាង ដែលចិន​ខ្លួនឯងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ ២០០៩ ២០១៣ ២០១៣ ២០១៦ និង ២០១៧» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Wong បានបន្ថែុមថា ប្រទេសចិននៅតែបន្តទទួលយកកម្មករកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិច ២ ម៉ឺននាក់ និងបានរំ.លោ ភបម្រាមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។យោងទៅតាមប្រេសិតរូបនេះដដែរ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក សហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមដានការដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្ម និងទំនិញ ដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងចំនួន ៥៥៥ ករណីផ្សេងៗគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Wong បានសង្កត់ធ្ងន់ថា «មិនដែលមានពេលណាដែលអាជ្ញាធរចិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការនាំចូលខុសច្បាប់ទាំងនេះទេ»។
ប្រេសិតរងរូបនេះ ក៏បាននិយាយផងដែរថា តំណាងកូរ៉េខាងជើង ជាង ២០ នាក់ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុ ធប្រ ល័យ លោក និង ធនាគារជាច្រើន របស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាង កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសចិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Wong បានគូសបញ្ជាក់ថា «ពួកគេកំពុងស្វែងរកការស្តារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញ និងផ្ទេរប្រាក់ចំណូលទៅកូរ៉េខាងជើង ដើម្បីធានា​ការតភ្ជាប់​សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងកូរ៉េខាងជើង» ។
ទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថា នឹងមានការអនុវត្តតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណាក្ដី ចិន និងរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឱ្យបន្ធូរបន្ថយ​ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ ដើម្បីសម្រួលដល់ការពិភាក្សានុយ ក្លេ.អ៊ែរ រវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងព្យុងយ៉ាង។

អត្ថបទទាក់ទង