សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

តៃវ៉ាន់នឹងមាននាវាមុជទឹកថ្មី ៨គ្រឿងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០២៤ ខណៈបច្ចុប្បន្នចិនមាននាវាចំនួនជាង ៣០០ គ្រឿង…(វីដេអូ)

2

នៅពេលកោះតៃវ៉ាន់ចាប់ផ្តើមផលិតនាវាមុជទឹកថ្មីចំនួន ៨ អ្នកជំនាញខាងស.ង្រ្គាមត្រូវបានគេដ កស្រង់សម្តីកាលពីថ្ងៃពុធ (២ ធ្នូ) ដោយនិយាយថាកងនាវាចរឈ្លា.នពា.នរបស់ចិននឹងងាយរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំ ងចំពោះនាវាមុ ជទឹកដែលអាចមុជចូលបាន។ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកាកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្តើមផលិតនាវាមុជទឹកវា.យប្រ.ហាដែលផលិតក្នុងស្រុកចំនួន ៨ គ្រឿងដែលជានាវាច.ម្បាំ.ងទឹកជនជាតិដើមដំបូងគេនៅក្នុងឃ្លាំ ងរបស់កងទ័ពជើងទឹក។ នាវាក្រោមទឹកនឹងត្រូវបានសាងសង់នៅឯកន្លែងផលិតកប៉ាល់ថ្មីមួយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្នមានកងនាវាមុជទឹក ៤ គ្រឿងក្នុងនោះមាននាវាមុជទឹក Chien Lung ២ គ្រឿង, SS-៧៩៣ Hai Lung (សមុទ្រនាគ) និង SS-៧៩៤ Hai Hu (សមុទ្រខ្លា) ដែលត្រូវបានទិញពីប្រទេសហូឡង់ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ១៩៨០ ។ ចាស់ជាងនេះទៅទៀតគឺនាវាមុជទឹក Hai Shih-class, SS-791 Hai Shih (សមុទ្រតោ) និង SS-792 Hai Bao (ខ្លារខិនសមុទ្រ) ដែលត្រូវបានទិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០ និងកាលបរិច្ឆេទត្រឡប់ទៅទសវត្សឆ្នាំ ១៩៤០ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ប្រទេសចិនបានបង្កើតកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីនាវាច ម្បាំងនិងនាវាមុជទឹកជាង ៣០០ គ្រឿងដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនេះក្លាយជាកងទ័ពជើងទឹកធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបន្តពង្រីកដែនដីរបស់ខ្លួនដល់នាវាចំនួន ៤៥០ និងនាវាមុជទឹកចំនួន ១១០ គ្រឿងនៅឆ្នាំ ២០៣០ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ហេតុផលនេះហើយដែលកោះតៃវ៉ាន់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវការជាប ន្ទាន់ក្នុងការបង្កើតកងនាវាមុជទឹករបស់ខ្លួន ដើម្បីទ ប់ទល់នឹងការគំ រាមកំ ហែងនៃការលុ កលុយពេ ញទំ ហឹងដោយប្រទេសកុម្មុយ និស្តមួយនេះ។ បន្ទាប់ពីត្រូវបានបដិសេធអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សនៃការទិញនាវាមុជទឹកនិងគ្រឿងបន្លាស់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតនាវាបរទេសដោយសារតែសម្ពាធពីប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ បានសម្រេចចិត្តសាងសង់កងនាវាផ្ទាល់ខ្លួនដោយនាវាមុជទឹកគំរូដំបូងគេរំពឹងថានឹងមានតម្លៃ ៤៩,៣៦ ពាន់លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ (១,៧២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) និងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ នៅត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៤ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេប៉ាន់ប្រមាណថានាវាមុជទឹកវា.យប្រ.ហាថ្មីចំនួន ៨ របស់តៃវ៉ាន់នឹងត្រូវចំណាយថវិកាសរុបចំនួន ១៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ លោក Mark Stokes នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានគំរោងឆ្នាំ ២០៤៩ នៅរដ្ឋ Virginia ត្រូវបាន Forbes ដកស្រង់សម្តីថា“ តម្លៃប្រ ឆាំងការប ង្ខិ តប ង្ខំរបស់ពួកគេមិនគួរត្រូវបានគេមើលស្រាលឡើយ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាវាមុជទឹកថ្មីនេះនឹងមានតួពីរនិងត្រូវបានបំ ពាក់ដោយអា គុយលីចូមអ៊ីយូ។ពួកគេនឹងបំពាក់ដោយមីស៊ីលប្រ ឆាំ.ងនាវា Harpoon និងកាំ.ជ្រួចម៉ាក 48 ។ ទោះបីជាកងទ័ពជើងទឹកកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន (PLAAN) ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនលើសពីចំនួនកងនាវាច ម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកតៃវ៉ាន់ក៏ដោយ ក៏វានឹងត្រូវតទល់ជាមួយលក្ខ.ខណ្ឌក្ប ត់របស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលការវា យប្រ.ហាថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់នឹងអាចទាញយកផលបាជាអតិបរមា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Owen Cote នាយករងនៃ MIT Security Studies និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកនាវាមុជទឹកនិងស ង្គ្រា មប្រ.ឆាំងនឹងនាវាមុជទឹកត្រូវបានទស្សនាវដ្តីលើកឡើងថា“ ទឹករាក់ដែលគ្មានរលកសមុទ្រនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ ពេញចិត្តនឹងនាវាមុជទឹក និងលើអាកាស។
លោក Owen Cote បានអះអាងថាទោះបី PLAAN មាននាវាមុជទឹកនិងនាវាច ម្បាំងចំនួន ៧០ គ្រឿងនិងយន្ដហោះបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាសូណា ក៏ដោយសូម្បីតែព្រុយតូចមួយនៃកោះតៃវ៉ាន់ក៏អាចជ្រៀតចូលការពារខ្លួនបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាមានតែនាវាមុជទឹកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពធ្វើស ង្គ្រា មប្រ .ឆាំងនាវាមុជទឹក (ASW) ។
លើសពីនេះទៀតមានតែកងទ័ពជើងទឹកណាតូ និងជប៉ុនប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការតាមប្រ មា.ញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងកងនាវា និងយន្តហោះលើផ្ទៃរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់ហេតុផលទាំងអស់នេះគុណប្រយោជន៍លេខ១របស់ប្រទេសចិន គឺមិនមានអត្ថន័យទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Cote បានសន្និដ្ឋានថាដោយសារលក្ខខណ្ឌគ្រោះថ្នា ក់នៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលអនុគ្រោះដល់ការលា ក់បាំ ងនាវាមុជទឹក និងបានផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើនាវាចរណ៍នៅក្រោមទឹក ASW នៅលើផ្ទៃទឹក ឬលើអាកាសសូម្បីតែចំនួនការវា យប្រ ហារតូចមួយក៏អាចប.ញ្ឈប់បាននូវកងនាវាចិនតាមផ្លូវទឹកបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផែនការគ្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ គឺជាការបញ្ចប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់អេសអេសអេច ៧៩៣ ហាយលុងនិងអេសអេស -៧៩៤ ហាយហ៉ដែលជាចុងក្រោយនឹងនាំឱ្យចំនួនអនុផ្នែកវា យប្រ .ហាទំនើបរបស់តៃវ៉ាន់ដល់ ១០។ កោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការភ្នាល់របស់ខ្លួនដោយទទួលបាន និងបង្កើតឃ្លាំ.ងអា វុធមីស៊ីលដ៏ធំ ដើម្បីរារាំ ងការប៉ុ នប៉ងណាមួយរបស់របបកុម្មុយនិស្តដើម្បីកា ន់កា.ប់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង