សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

កាន់តែវីវរហើយ !! អ៊ី.រ៉ង់ ត្រៀមគ្រា.ប់រុក្កែ.ត១៤ម៉ឺនគ្រា.ប់ ទុកបា. ញ់ស.ងសឹ.កទៅលើ អ៊ី.ស្រាអែល(វីដេអូ)

11

នៅមជ្ឈឹ មបូព៌ាគ្មា នស ន្ដិភាពឡើយចាប់ពីពេលនេះតទៅ គឺមានតែទៅរកស ង្គ្រា.មប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសដ៏កោ ងកា.ងមួយ នៅមជ្ឈឹ មបូព៌ាគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ ង់ ​ប្រទេសនេះដែលតែងតែគ.ម្រា មលើប្រទេសជិតខាង បានប្រកាសថាខ្លួននឹងវា យប្រ.ហារស ងសឹ កទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រា អែល និងប្រទេសក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដែលនៅពីក្រោយម.រ.ណភាពអ្នកវិទ្យាសា ស្រ្ដអាវុ.ធនុ យក្លែ អ៊ែររបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស.ម្លា.ប់កាលពីថ្ងៃទី២៧វិច្ឆិកា។ អ្នកជំនាញអ៊ីស្រាអែ លប៉ាន់ស្មានថា អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវស.ងសឹ.ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


សារព័ត៌មានBreakingDefense បានចេញផ្សាយថ្មីៗនេះថា កងទ័ ពអ៊ីស្រា អែលបានត្រៀមកម្រិតខ្ព ស់បំ ផុត ខណៈដែរអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រៀមគ្រា ប់រ៉ុ.ក្កែតចំនួន១៤០,០០០គ្រា.ប់ កា.ន់កា.ប់ដោយហេសបូឡានៅលីបង់ ឬពីតំបន់នានាក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រគ្រប់គ្រ ងដោយក្រុ មឧទ្ទា មហូធី ដែលជាក្បា លម៉ាស៊ី នស.ង្គ្រា មសំខាន់របស់អ៊ីរ៉ ង់នៅក្នុងតំបន់នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក តេ អេវ៉ាយៈ មន្រ្តីជា ន់ខ្ពស់នៃកងកំលាំ ងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែល បានបើកកិច្ចចរចាសម្របសម្រួលជាមួយប ញ្ជាការកណ្តាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុ ងក្រោយនេះ ដើម្បីរឹ តបន្តឹ ងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោ ធាទាំងពីរប្រ.ឆាំងនឹងលទ្ធភា ពនៃការស ងសឹ.កអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានគំ.រាមចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុន ដើម្បីឆ្លើ យតបទៅនឹងការធ្វើឃា.តអ្នកវិទ្យាសា ស្ត្រ Muhsin Fahrizadeh អ៊ីរ៉.ង់បានស្តីប ន្ទោ.សអ៊ីស្រាអែ លជាសាធារណៈចំពោះការស.ម្លា ប់នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


លោក Uzi Rabi អ្នកជំនាញឈានមុខម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ ង់បានប្រាប់ថា អ៊ីរ៉ ង់នឹងស្ទា.ក់ស្ទើរក្នុងការវា យប្រ.ហារដ៏ធំមួយ ខណៈពេលដែល Trump នៅតែមានមុខតំណែ ងពីព្រោះនោះអាចផ្តល់លេ សដល់លោក Trump ដើម្បីស.ងសឹ.កអ៊ី រ៉ង់មិនព្រ មចុះពីតំណែ ង៖“ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយហើយ នោះអាចនឹងកើ តឡើង ជារូបរាងដូចគ្រា ប់រ៉ុ.ក្កែតលើអ៊ី ស្រាអែលពីលីបង់ ឬជាអំពើភេរ វក ម្មប្រ.ឆាំងនឹងគោលដៅរបស់អ៊ីស្រា អែលនៅបរទេស ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមឧ ទ្ទាមហូធី បានគំ រាមកំ.ហែងដល់អ៊ីស្រា អែលជាច្រើនលើក ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ ង់អាចអនុវត្តការវា យប្រ.ហារមី ស៊ីលចេញពីនាវាច ម្បាំ ង និងយន្តហោះដ្រូន ស្រដៀងនឹងការធ្វើកូ ដក ម្មកាលពីខែកញ្ញា ប្រ.ឆាំ ងនឹងរោងចក្រប្រេ ងអារ៉ាមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត។ គេវាយតម្លៃថា អ៊ីរ៉ ង់ក៏អាចប្រើក្រុមឧ ទ្ទា មប្រដា ប់អា វុ.ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរ វក.ម្មប្រ ឆាំ.ងនឹងគោលដៅរបស់លោកខាងលិចនៅទីនោះដែរ។

អ្នកជំនាញចា រក.ម្មអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា នោះជាមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិ កបានដាក់កម្លាំ ងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ឲ្យមានការប្រុ ងប្រយ័ ត្នខ្ព ស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង