សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្រុមហ៊ុន Twitter បានផ្អាកគណនីដែលគាំទ្រ រាជានិយមរបស់ប្រទេសថៃ បង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រ

2

ថៃ៖ ក្រុមហ៊ុន Social media ដែលមានប្រជាប្រិយ៍ភាពខ្លាំងTwitter បានផ្អាកគណនីអ្នកគាំទ្ររបប រាជានិយមរបស់ប្រទេសថៃ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងព្រះបរមរាជវាំង ដែលការវិភាគរបស់សារព័ត៌មាន រ៉យទ័រ បានរកឃើញថា មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស រាប់ពាន់នាក់ទៀត ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការគាំទ្រ ដល់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រថៃ និងរាជានិយម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសារព័ត៌មាន Bangkok Post ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ បានឱ្យដឹងថា ការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រ៉យទ័របាន រកឃើញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ បានលើកឡើងដែលអ្នកជំនាញនិយាយថា បានមកពីគណនីយការផ្សព្វផ្សាយ សាររាជានិយមក្នុងការជំរុញ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងចលនាបាតុកម្មដែលតវ៉ារាប់ខែដែលអំពាវនាវ ឲ្យ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី​ ប្រាយុធ ចាន អូចា ចុះចេញពីតំណែងដែលមានរយៈពេលមួយខែ ដែលបានផ្លាស់ប្តូរពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបំបែកបម្រាមដ៏យូរអង្វែងមួយ ដោយការប្រជែងជាមួយរាជានិយម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលកងទ័ពផ្ទៃក្នុង ដែលត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដោយរ៉យទ័រ ក៏បានបង្ហាញភស្តុតាងនៃយុទ្ធនាការព័ត៌មាន ដែលបានរៀបចំឡើង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដែលមានលក្ខណៈអំណោយផល និងការប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រឆាំង ៕

អត្ថបទទាក់ទង