តើជោគរាសីនៃអ្នកឆ្នាំទាំង៤នេះនឹងប្រែក្លាយជាយ៉ាងណាក្រោយពេលចូលដល់ខែនេះ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងក្រោមនេះជាការទស្សន៍ទាយពីជោគរាសីរបស់អ្នកអ្នកដែលមានឆ្នាំកំណើតក្នុងឆ្នាំ៤នៃឆ្នាំទាំង១២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល៖ អ្នកឆ្នាំខាលជាប្រភេទមនុស្សដែលមានភាពឆ្លាសវៃ រឹងមាំ និងមានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជាងជឿលើអ្នកដទៃ ទោះបីពេលខ្លះត្រូវជួបបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនរុញរា តែងតែដើរទៅមុខជំនះរាល់ឧបសគ្គជានិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលឈានចូលដល់ខែនេះ ជោគសំណាងរបស់អ្នកនឹងរះឡើងដែលបង្ហាញឱ្យអ្នកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា អ្នកនឹងជួបតែក្តីសុខសុភមង្គលចាប់ពីពេលនេះទៅជាមួយនឹងលុយកាស ទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរមិនខ្វះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំម្សាញ់៖ អ្នកឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់តែងតែគោរពតាមមន្សការនិងគោលគំនិតរបស់ខ្លួនឯងជានិច្ច ការរកប្រាក់របស់អ្នកនាខែកញ្ញានេះហាក់បីដូចជាមិនសូវទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនប៉ុន្មានទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែក្រោយពេលឈានចូលដល់ខែឧសភាដែលជាខែលាភខែសំណាងសម្រាប់អ្នកនោះជោគលាភសំណាងរបស់អ្នកក៏ប្រែជាល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពិសេសការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគឺទទួលបានច្រើនលើសពីពេលធម្មតាទ្វដងឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ៖ អាចនិយាយបានថាអ្នកជាមនុស្សដែលបានកើតមកដោយបានពាំនាំនៅលាភសំណាងមកជាមួយ ហើយខែនេះជោគរាសីរបស់អ្នកក៏នឹងត្រូវប្រក្លាយជាល្អប្រសើរដេលអាចជួយយោងអ្នកឱ្យរួចផុតពីភាពលំបាកនិងបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ចំណាយដើមទុនរកស៊ី វាជាពេលដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក ព្រោះវានឹងនាំផលចំណេញមកឱ្យអ្នកវិញយ៉ាងច្រើនលើសលុប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំមមី៖ សារធាតុពិតរបស់អ្នកឆ្នាំមមីគឺមានអត្តចរឹកល្អប្រសើរចេះគោរពចាស់ទុំ និងមានភាពឆ្លាតវៃខាងធ្វើការរកស៊ីនិងធ្វើជំនួញ។ គ្រាន់តែឈានចូលដល់ខែនេះភ្លាមលាភសំណាងរបស់អ្នកក៏បានកើនឡើងភ្លែតតែម្តង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចនេះរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗ មិនថាតូចឬធំក្តីតែងតែទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្ត។ កាន់តែល្អជាងនេះទៀតគឺរាល់បំណងប្រថ្នាដេែលអ្នកមានតាំងពីពេលកន្លងមកនឹងត្រូវបានសម្រេចនាខែមិថុនានេះនេះផងដែរ៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង