សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

មកដឹងពីនិស្ស័យពិតរបស់អ្នក តាមរយៈថ្ងៃទាំង៧ដែរអ្នក​កើត​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃអាទិត្យ ជាមនុស្សមានបុណ្យវាសនាល្អនិងមានលាភទ្រព្យមានអ្នកគោរពកោតខ្លាចជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយធ្វើគុណនឹងអ្នកណាក៏មិនគិតសំណង មានចិត្តជាអ្នកលេងហ៊ានស៊ីហ៊ានសងមិនខ្លាចអ្វី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគេ ស្រលាញ់សេរីភាព តែក៏ជាមនុស្សចិត្ត ក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីឆាប់រហ័ស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃចន្ទ័ ជាមនុស្សទន់ភ្លន់ មានចិត្តល្អនិយាយស្តីពិរោះមានអ្នកស្រលាញ់រាប់អានច្រើន ស្រលាញ់ក្រុមគ្រួសារ មានរបៀបរាបរយតែក៏ជាអ្នកមានរស់និយ័មខ្ពស់ ចូលចិត្តគិតស្រមើលស្រមៃផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃអង្គារ៍ ជាមនុស្សមានចិត្តក្លាហាន មិនខ្លាចអ្វីមានចិត្តជាអ្នកតស៊ូ ជាមនុស្សមានល្បិចតែរឹងរុស ចិត្តក្តៅមិនសូវគិតវែងឆ្ងាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃពុធ ជាមនុស្សដែលមានថ្វីមាត់និយាយស្តីមានគេស្តាប់ជាអ្នកមានសិល្បះក្នុងខ្លួនងាយសម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសថ្មីៗ ស្គាល់កាលៈទេសៈ តែជាអ្នកដែលសូវអត់ធន់ប្រែប្រួលងាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ជាមនុស្សស្រលាញ់កិត្តិយសមានអ្នកគោរពកោតខ្លាចជាមនុស្សមានធម៍ក្នុងខ្លួន មានរបៀបរាបរយ មានទឹកចិត្តចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន ជាអ្នកដែលស្រលាញ់សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់តែឆាប់អន់ចិត្ត និងស្រលាញ់បែបណាគឺមិនងាយប្រែប្រួល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃសុក្រ ជាមនុស្សដែលស្រលាញ់ភាពស្រស់ស្អាតជាអ្នកមានជោគវាសនាល្អ ទោះលំបាកក៏មិនយូរ ជាអ្នកមានការខិតខំក្នុងការធ្វើការ មិនលោភលន់ ស្មោះត្រង់ មិនយកប្រៀបលើអ្នកដទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតថ្ងៃសៅរ៍ ជាមនុស្សដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំស្រលាញ់កិត្តិយស មានភាពអត់ធន់តស៊ូ ជាអ្នកដែលក្លាហាន ហ៊ានលះបង់ចំពោះអ្នកដទៃ មិនងាយខឹងគេ តែបើខឹងអ្នកណាហើយនោះ មិនងាយបាត់ឡើង ថែមជាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។
You might also like