សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

រៀបការជាប្តីប្រពន្ធហើយ តើអាចឆ្លៀតជួយខ្លួនឯងតែឯងបានដែរទេ?

8

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការជួយខ្លួនឯងមិនជាសកម្មភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែក្នុងពេលនៅលីវនោះទេ។ តាមពិតទៅ បើសិនអ្នកកំពុងតែ រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយនរណាម្នាក់ហើយ ក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកមិនត្រូវការជួយខ្លួនឯងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា ស្ត្រីដែលជួយខ្លួនឯងជាទៀងទាត់តែងមានការឈានដល់ ចំ ណុ.ច កំ ពូ .ល ខ្លាំងខ្លាជាង និងងាយឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល ក្នុងពេលនៅជាមួយដៃគូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកត្រូវការហេតុផលក្នុងការជួយខ្លួនឯងទៀតខណៈពេលដែលមានប្តី ឬប្រពន្ធហើយនោះ ចូរស្វែងយល់ចំណុចខាងក្រោមនេះទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វានឹងជួយអ្នកដើម្បីទទួលបានជីវិតពោរពេញទៅដោយក្តីស្រមៃយ៉ាងសកម្ម៖ ការអនុញ្ញាតិឲ្យខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយពីប្តី ហើយប្រើពេលវេលានៅម្នាក់ឯងដើម្បីស្រមើស្រមៃលើការ រួ .ម ភេ .ទ វាពិតជារឿងដែលគ្មានអ្វីខុសឆ្គងឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំគិតថា អ្នកកំពុងតែ ក្ប .ត់ ប្តី ឲ្យសោះ ព្រោះការស្រមើស្រមៃគឺជារឿងមួយធម្មតាទាំងស្រុង ហើយក៏ជារឿងឯកជនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ធូរអារម្មណ៍៖ ការជួយខ្លួនឯង អាចជួយបំបាត់ស្ត្រេស ដូច្នេះទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកក៏នឹងស្រួលបួលមកវិញច្រើនដែរបើសិនជាមិនសូវមានអារម្មណ៍តានតឹងច្រើនទេនោះ។ ការជួយខ្លួនឯងជាវិធីមួយជួយឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះបើសិនជាអ្នករស់នៅឆ្ងាយពីប្តី ឬប្រពន្ធ អ្នកនឹងទទួលបានប្រយោជន៍តិចតួចពីសកម្មភាពនេះបានដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើន ត .ណ្ហា សម្រាប់ចំណងស្នេហា៖ វិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃមួយដើម្បីស្វែងយល់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យដៃគូចូលចិត្ត និងមានតណ្ហាខ្លាំងសម្រាប់ការ រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយគ្នា គឺការរកឲ្យឃើញនូវតំបន់នៃរាងកាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសុខស្រួល និងជួយខ្លួនឯងពេលនៅទល់មុខគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះខុសគ្នាទាំងស្រុងពីការជួយសម្រេច កា .ម ឲ្យគ្នា។ តាមរយៈការជួយខ្លួនឯងជាមួយប្តី ឬប្រពន្ធ អ្នកទាំងពីរនឹងចំណេញការយល់ដឹងអំពីគ្នាកាន់តែល្អ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងរបៀបធ្វើឲ្យម្នាក់ៗសប្បាយចិត្ត ហើយសកម្មភាពមួយនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង៖ ហេតុផលដ៏ចំបងមួយនៃការថយចុះ ឬមិនសប្បាយចិត្តនឹងជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ គឺគូរស្វាមីភរិយាចាប់ផ្តើមលែងសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងគ្នា។ ការជួយខ្លួនឯងអាចបង្កើនទំនុកចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈធ្វើឲ្យអ្នកយល់ថាខ្លួនឯងកាន់តែស្អាត មានថាមពល និងតំបន់ខាងក្រោមកាន់តែ សិ .ច ស៊ី។ តាមពិតទៅ អ្នកនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាងមុនជាមួយ គូរ ស្នេហ៍ក្នុងបន្ទប់គេង ហើយក៏អាចប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងនូវអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្តដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថយការមិនមានផាសុកភាព និងឆេវឆាវក្នុងពេលមក រ ដូ .វ៖ ការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ ពូ .ល ក្នុងពេល រួ .ម ភេ .ទ មានថាមពលអស្ចារ្យមួយក្នុងការបន្ថយភាព ឆេ .វ ឆា.វ និងឈឺចាប់ក្នុងពេលមករដូវ។ ការឈានដល់ ចំ ណុ .ច កំ .ពូ ល អាចបង្កើនអារម្មណ៍មានសុភមង្គលតាមរយៈការបញ្ចេញអ័រម៉ូន End -orphin៕

អត្ថបទទាក់ទង