សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

៤ឃ្លារដែលប្រុសៗចង់លឺ ពេលកំពុង រួ .ម ភេ .ទ

43

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសៗមិនត្រូវការជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ ដែលមានលក្ខណៈព្រងើកកន្តោយនោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិននារីៗចេះប្រើពាក្យមួយចំនួនក្នុងពេលបង្កើត ភ្លើ .ង ស្នេ .ហ៍ នោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ.ល និងកាន់តែធ្វើឲ្យជីវិត ផ្លូ .វ ភេ .ទ ខ្លាំងជាងមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ហៅឈ្មោះរបស់គាត់ ៖ បុរសៗមិនត្រឹមតែចង់បានកាយវិកាដ៏សែនរូម៉ែនទិចពីដៃគូក្នុងកំឡុងពេល រួ .ម ភេ .ទ នោះទេ ពួកគេតែងតែចង់ឲ្យស្រីៗហៅឈ្មោះគាត់ថែមទៀត ស្របពេលដំណាលគ្នានេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រុសៗនឹងទទួលបានអារម្មណ៍រំភើប និង ពុះ ក ញ្ជ្រោ .ល កាន់តែខ្លាំង ពេលដែល ឮ សំ លេ ង ថ្ងូ រ ឬពាក្យដែលបន្លឺចេញមាត់របស់ស្រីៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. បងពិតជាអស្ចារ្យមែន៖ គ្មាននរណាម្នាក់សម្តែងភាពស្និតស្នាល អំពីរឿង លើ គ្រែ បានទៀងទាត់នោះទេ។ ដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំង សូមប្រើពាក្យថា (ធ្វើបែបនេះឲ្យខ្លាំង, ឲ្យលឿន, ខ្ញុំពិតជាត្រូវការអ្នក, ឬ អ្នកពិតជាអស្ចារ្យ)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ពេលនេះបងចង់ធ្វើអី ?៖ ប្រុសៗច្បាស់ជាសប្បាយចិត្ត ប្រិសនបើអ្នកបានពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាព ដែលអ្នកអនុវត្តនៅលើរាងកាយគ្រប់សកម្មភាព។ ពាក្យសំដីទាំងនោះអាចមានដូចជា (បិទភ្នែករបស់អ្នក រួចសួរថា តើបងចង់ធ្វើអ្វីឥឡូវនេះ ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬក្រោយពេល ថើ .ប គ្នាអ្នកអាចប្រើសួរថា តើបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ ?)។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ សូមបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់អ្នក អំពីសកម្មភាពដែល គា .ត់បានធ្វើមកលើ រា .ង កា .យ របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. គ្មានការលាក់លៀម៖សេចក្តីស្នេហាពិតប្រាដកអ្នកគួរតែចេះចែករំលែង រឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ផ្លូ .វ ភេ .ទ ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើនៅក្នុងពេលរាត្រីអាចមានល្បឿនលឿន និងស៊ីជម្រៅ… ដូច្នេះគូស្នេហ៍គួរតែហ៊ានបង្ហាញពីជីវិត្ត ផ្លូ .វ ភេ .ទ ដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរ ឬការអាម៉ាស់ចំពោះគ្នានោះទេ៕

អត្ថបទទាក់ទង