សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្បា .ច់ សម្រាប់ រួ .ម ភេ .ទ ជាមួយដៃគូទាប ឬខ្ពស់ខ្លាំងពេក!

7

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងណាត់ជួបជាមួយមិត្តស្រី ឬបុរសជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក យើងដឹងថា អ្នកប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងនេះ។ ជាការពិតណាស់ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមរឿង លើ គ្រែ របស់អ្នក អ្នកតែងចង់ឱ្យ ដើ .ម ទ្រូ .ង របស់នាង នៅលើ ដើ .ម ទ្រូ .ង របស់អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីផ្ដល់នូវភាពស្និទ្ធស្នាល ជួយបង្កើនអារម្មណ៍មុខងារ ផ្លូ .វ ភេ .ទ របស់អ្នក។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នក មានកម្ពស់ខុសគ្នាខ្លាំងពេក នេះជា ក្បា .ច់ រួ .ម ភេ .ទ ទាំង ៦ សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកគួរតែសាកល្បងនៅរាត្រីយប់នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ច់ គោញី៖ តើពេលនេះបុរស ឬ ជាស្រ្តីដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ នេះជាទីតាំងដ៏ល្អមួយ អ្នកគួរតែសាកល្បងទៅមិនខុសចិត្តនោះទេ។ ការជ្រៀតចូល គឺល្អឥតខ្ចោះ ហើយអ្នកអាចលេង ស្ទា .ប អ ង្អែ .ល បានគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់ ដោយគ្មានការបាំងដោយកម្ពស់ទៀតទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ច់ ចំហៀង ៦៩៖ ពេលអ្នកប្រើ ក្បា .ច់ រួ .ម ភេ .ទ ពីចំហៀង ៦៩នេះ ទោះបីជាអ្នកមានកម្ពស់ខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកអាចលៃលកតម្រូវខ្លួនឯង ឱ្យត្រូវតាមទីតាំងឱ្យល្អនៃ ក្បា .ច់ ពិសេសមួយនេះ បើបុរសមានកម្ពស់ខ្ពស់ គាត់ត្រូវចេះបន្ទន់ចង្កេះបន្តិច សម្រាប់ឱ្យ អា អូ .ន តូ .ច ស៊ .ក ចូលមានចលនាល្អ ដើម្បីផ្ដល់ភាពសុខស្រួលដល់អ្នកទាំងពីរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ច់ លើកៅអី៖ ខណៈពេលនេះ ការប្រើប្រាស់ ក្បា .ច់ លើកៅអី មិនមែនជាការងាយស្រួលនេះទេ បុរសត្រូវមានលំនឹងល្អ ដើម្បីឱ្យនាងធ្វើចលនា ស ម្រុ .ក ចូលបានស្រួល ហើយបុរសក៏អាច ចា .ប់ ត្រ គា .ក ឬ កំ .ប៉េះ គូ .ទ របស់នាង ក្នុងការជួយបង្កើនចលនា ស ម្រុ .ក បន្ថែទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ច់ ឆ្កែ៖ ប្រសិនបើ ដៃ គូ ខាងស្រីមានកម្ពស់ទាបពេក អ្នកអាចដាក់ខ្នើយមួយ ទ្រាប់នៅក្រោមជង្គង់របស់ នា .ង ដើម្បីបង្កើនកម្ពស់បន្តិច ឱ្យត្រូវនឹងកម្រិតជំហ៊របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើបុរសខ្ពស់ គាត់គ្រាន់តែតម្រឹមខ្លួនឯងបន្តិច ដើម្បីឱ្យស៊ីជាមួយគ្នា នៅពេលអ្នកបាន ស៊ .ក អា កូ .ន ត្រេន ចូលហើយ អ្នកពិតជាពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់វាខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែអារម្មណ៍កំពុងតែ ពុះ ក ញ្ជ្រោ .ល ខ្លាំងពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ច់ ចំណិតត្រសក់៖ នេះគឺជាទីតំាងល្អមួយទៀត សម្រាប់គូស្វារមីភរិយាដែលមានកម្ពស់ខុសគ្នា។ កម្ពស់ខ្ពស់មានអីជាបញ្ហា ដោយគ្រាន់តែបន្ទន់តម្រឹមខ្លួនឯងបន្តិច នៃភាគីម្ខាងមួយណាក៏បាន ដើម្បីលៃឱ្យត្រូវទីតាំងដូច ក្បា .ច់ ៦៩ ចឹងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បា .ច់ V នៅលើតុ៖ ប្រសិនបើបុរសម្នាក់មានកម្ពស់ខ្ពស់ខ្លាំងពេក ការជ្រើសរើសទីតាំង រួ .ម ភេ .ទ នៅលើកៅអី ពិតជាកន្លែងយ៉ាងពិសេសហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ។ បុរសត្រូវអង្គុយនៅលើកៅអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយជើងទាំងពីរបស់ នា .ង ដាក់លើ ស្មា របស់គាត់ ដើម្បីបង្កើតចលនាជារាងអក្សរ V ខណៈពេល ស៊ .ក ចូ ល។ ទីតាំងនេះផ្ដល់នូវការសម្រួលដល់ ជ .ម្ងឺ ដា .ច់ សរសៃ ឈា .ម ខួរក្បាលរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផង៕

អត្ថបទទាក់ទង