សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ ខាង ស្រីនៅ ពី លើ ៖ តិ ចនិ ចជួ យឲ្យស ម រភូ មិ នេះកា ន់ តែ យូ រ

11

ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ ដែលមានការពេញនិយមបំផុតនោះគឺ ខា ងស្រី នៅ ពីលើខា ង ប្រុ ស។ ពិតណាស់ មនុ ស្ស ប្រុ ស ច្រើ នតែចូលចិត្ត ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ មួយនេះព្រោះតែ វាអាចផ្តល់ជាទិដ្ឋភាពពេញភ្នែកតែម្តងសម្រាប់ខាងប្រុស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលក្បា ច់នេះមានការសប្បាយច្រើន ព្រោះតែវាជាជួយឲ្យកា រ រួ ម ភេ ទ បានកាន់តែយូរ តែខាងស្រីនឹងអាចប្រើពេលវេលាមួយនេះគ្រប់គ្រងកា រ ស៊ូ ក ប ញ្ចូ ល លិ ង្គ បា នកា ន់តែល្អថែមទៀត។ អ្វីដែលសំខាន់នោះ តែគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបជួយឲ្យ ក្បា ច់ រួ ម ភេ ទ មួយនេះមានរយៈពេលយូរទៅ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រឡែងជាមួយគា ត់៖ នៅពេល លិ ង្គ របស់បុ រស រឹ ងហើយ មិនត្រូវស៊ូ កប ញ្ចូ លក្នុងទ្វា មា ស ភ្លា ម ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចូរប្រើវិធីត្រ ដុ ស លិ ង្គ របស់គា ត់ ជាមួ យ សេ រ (C lit o ri s) និងច្រ ក ទ្វា មា ស ខាងក្រៅលេងៗសិន។ អ្នកក៏អាចត្រដុសវាជាមួយ សុ ដ ន់ របស់អ្នក ដើម្បី ឲ្យគាត់កាន់តែមាន អា រម្ម ណ៍ថែ មទៀ តដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើការទ្រទ្រង់បន្ថែម៖ បើសិនជាអ្នកចាប់ផ្តើមបែកញើសហើយ ចូរប្រើដៃទប់នឹងជញ្ជាំងខាងក្រយដើម្បីសម្រាលទម្ងន់ខ្លួនឯងពេលងើបចុះឡើង។ ជម្រើសមួយទៀតគឺសង្កត់ដៃនៅលើ ទ្រូ ង របស់ គា ត់ខណៈពេលកំពុង តែ រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឲ្យគា ត់ចូលរួមផង៖ និយាយឲ្យស្រួលស្តាប់ទៅ គឺម នុ ស្ស ប្រុ សច្រើ ន តែខ្ជិ ល ណា ស់ក្នុ ង ពេ ល រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ ក្បា ច់ខា ងស្រី នៅពី លើ ហើយក៏ចូលចិត្តគេ ងធ្វើ មិ នដឹងអ្វីទាំងអស់តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកគួរតែចា ប់ដៃ គា ត់ ម កត្រ ក ង សុ ដ ន់ រប ស់អ្ន កផងទៅ ប៉ុន្តែមិ នត្រូ វច្រ បា ច់ខ្លាំ ងពេ កឡើយ។ អ្ន កក៏អាចឲ្យគា ត់ ប្រើ ម្រា មដៃ ជួ យត្រ ដុ ស សេ រ និងឈ្លី កំ ប៉េ ងគូ ថ អ្ន កប ន្ថែ មទៀតដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាកសិន៖ បើសិនជាអ្ន កកំពុងតែយល់ថាអ ស់ កម្លាំងហើយនោះ អ្ន កអា ចផ្អា កសិន ហើយប ត់ខ្លួ នដើម្បីចាប់ផ្តើម ថើ បគ្នា វិ ញ ម្ត ងបាន។ អ្ន កក៏អាចត្រ ដុ ស ក្បា លសុ ដ ន់ នៅ លើ ក និងទ្រូ ងរប ស់គា ត់បន្ថែ មទៀត ដែរ។ ចំពោះចង្វាក់នៃការធ្វើចលនា ត្រ គៀ កក្នុ ងពេ ល រួ ម ភេ ទ អ្នកគួរតែអា ចផ្លាស់ ប្តូរពីឡើងលើចុះក្រោម មកពីមុខទៅក្រោយជាលក្ខ ណៈបញ្ឆឹ តវិ ញបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូរចងស ក់ឡើង៖ បើសិនជាអ្ន កទម្លា ក់ស ក់ដ៏ វែងចុះ វាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែរ ញ៉េ រញ៉ៃទៅវិញទេ។ ដូច្នេះដើម្បីបំបាត់បញ្ហានេះ អ្នកគួរតែចង់សក់ឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ យកល្អអ្ន កគួ រតែប្តូ រម កក្បា ច់ម៉ែ ចែ ក ឲ្យ ឬ ក្បា ច់ Do g g y St yl e វិញក្រោយពីសាកល្បងក្បា ច់ខា ង ស្រី នៅពីលើបានពី រ បី នា ទីរួច៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទទាក់ទង