សារព័ត៌មានមហាខ្មែរ

បើចង់កម្ចាត់ខ្លាញ់សាក ក្បា.ច់ រួ. ម ភេ.ទ ទំាង៦ នេះទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ ឡើ ង គ្រែមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាព ស្រ ណុ ក សុ ខ ស្រួ ល ដល់អារម្មណ៍ ផ្លូ វ ភេ .ទ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ គូ ស្នេ ហ៍ ចេះផ្លាស់ប្ដូរក្បា ច់ រួ .ម ភេ .ទ និងចលនានៅពេល ឡើ ង គ្រែ អ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេស ២យ៉ាង ទាំង អា រម្ម ណ៍ ផ្លូ .វ ភេ .ទ និងជួយ កម្ចា ត់ ជាតិខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតផង។ ខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺជាទិចនិច និង ក្បា ច់ ពិសេសជួយ ដុ ត បំ ផ្លា ញ ជាតិខ្លាញ់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. បៀ .ម លិ .ង្គ របស់គាត់ដោយចលនារង្វិល៖ ចូរប្រើក្បាច់ ៦៩ ជាក្បាច់ពិសេសសម្រាប់ គូ ស្នេ ហ៍។ ដោយប្រើ អ ណ្ដា ត របស់អ្នកធ្វើជាចលនារង្វិលជុំវិញក្បាល លិ .ង្គ របស់គាត់ ហើយព្យាយាមប្រើដៃកាន់ លិ .ង្គ របស់គាត់ជាមួយចលនាឡើងលើ ចុះក្រោមសើរៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីធ្វើឱ្យមាន ស ម្រើ ប កា ន់ តែខ្លាំង ខណៈពេលដែលគាត់ក៏កំពុង ជ ញ្ជ ក់តំ ប ន់ ពិ សេ ស របស់អ្នកដែរ។ ការផ្លាស់ប្ដូរចលនា ក្បា ល របស់អ្នកចុះឡើងដោយយោលយោគពីម្ខាងទៅម្ខាង បានផ្ដល់ឱ្យគាត់ដូចជាឋានសួ រ គ៌ មួយនៃអារម្មណ៍ល្អ និង ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល ខ្លាំងបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ភាពមហាអស្ចារ្យនៃប្រេង៖ ការ ម៉ា ស្សា ប្រេ ង ទៅលើដើមទ្រូង, ក្បាលពោះ និងផ្នែកខាងក្នុងរវាងជើងទាំងពីរ។ បន្ទាប់មកធ្វើចលនារុញ ត្រដុសគ្នា ហើយឱ្យគាត់ចូលទៅក្នុងទីតាំងតំបន់ ពិ សេ ស ចន្លោះជើងទាំងពីររបស់អ្នក ត្រ ដុ ស គ្នាទៅមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអារម្មណ៍យ៉ាងពុះ ក ញ្ជ្រោ ល បំផុត ជាមួយ កា យ វិ កា រឳ ប គ្នាយ៉ាង តឹ ង ណែ ន ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនង ទ្រូ ង នឹងចលនា រ អិ ល ចុះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង ស ម្ពា ធ នៅលើ លិ .ង្គ របស់គាត់ផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ក្បា ច់ ស ម្រេ .ច កា .ម ដោ យ ខ្លួ ន ឯ ង៖ ការ ស ម្រេ .ច កា. មដោយខ្លួនឯងទៅវិញទៅមក ដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកហើយនឹងគាត់ឈានទៅដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល ញឹកញាប់, ជួយឱ្យអ្នកមានអាយុវែង, ហើយបំណកស្រាយនេះ បានផ្ដល់នូវរូបភាពបែប ក្ដៅ សា .ច់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ទាំងពីរជារៀងរហូត។ ចាប់ផ្ដើមពីការប៉ះដោយខ្លួនឯងយឺតៗសើរៗ និងតាមរបៀបកំប្លែងលេង ហើយនៅតែបន្តរហូតអ្នកទាំងពីរ វ ង្វេ ង ង .ប់ ង .ល់ នៅក្នុង ត .ណ្ហា យ៉ាងសុខស្រួលបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. ក្បា ច់ ស ម្រុ ក ចូលពីក្រោយ៖ ចូរប្រើ ក្បា ច់ D o .g g .y អ្នកមានអា រម្ម ណ៍ ពុះ ក ញ្ជ្រោ ល គ្មា ន អ្វីអាចប្រៀបបានឡើយ ជាមួយចលនា ស ម្រុ ក ចូល លុ ញ ពីក្រោយរបស់អ្នក។ នា ង នឹងមានអារម្មណ៍ ស្ក ប់ ស្ក ល់ នៅពេលដល់ ចំ ណុ ច កំ ពូ ល ពិសេសទទួលបានអារម្មណ៍សោយសុខទ្វេរដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. ការ ថើ ប៖ ការចាប់យក អាំ ង ត ង់ ស៊ី តេ និងភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទំនាក់ទំនងក្នុងការ ថើ ប ដោយភាពសប្បាយរីករាយក្នុងរយៈពេលយូរ និងការ ថើ ប ដោយអារម្មណ៍យ៉ាង រំ ជើ ប រំ ជួ ល។ ឱ្យខាងបុ រ ស អង្គុយនៅលើកៅអី ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក ឱ្យ នា ង អង្គុយទល់មុខគ្នា ដោយការជិះ ច្រ ក គៀវ លើ ភ្លៅ របស់គាត់។ ការ ក កិ ត គ្នាយឺតៗជាចលនាត្រ គា កនិង មា ត់ របស់នាង ចលនាទាំងអស់នេះជួយឱ្យអ្ន ក ទាំ ង ពីរមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ក្បា ច់ រ ញ្ជួ យ កៅអី៖ នៅលើកៅអី ជាទីតាំងពិសេសមួយជួយឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ រំ ជើ ប រំជួល គ្មា នអ្វីប្រៀបបានឡើយ។ ឱ្យ បុ រ ស អង្គុយនៅលើកៅអីមួយ, បន្ទាប់មកឱ្យ នា រី ឡើ ង ជិះ ច្រ ក គៀ វ ពីលើ បុ រ ស ដោយឱ្យគាត់នៅខាងក្នុងចន្លោះជើងទាំងពីររបស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចចាប់ផ្ដើមធ្វើការ ស៊ ក អា អូ .ន តូ .ច ប ញ្ចូ ល ហើយ ទ្រេ ត ខ្លួ ន មកក្រោយដោយ រ ក្សា លំនឹងឱ្យល្អ ចលនាបែបនេះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាប្លែក ហើយ ពុះ ក ញ្រ្ជោ ល កា ន់តែខ្លាំង ជាពិសេសជួ យក ម្ចា ត់ជាតិខ្លាញ់បានយ៉ាងល្អថែមទៀតផង៕

ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយ www.mahakhmer.com ដោយគ្មានការអនុញាត។ សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ផ្សាយ​បន្ត សូមទាក់ទង​មក អ៊ីម៉េល info [at] mahakhme.com ឬទូរស័ព្ទលេខ​ 015 883 332។
អត្ថបទទាក់ទង